Representantforslag om endring i § 12 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (særskilt melding til Stortinget)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Anders Anundsen, Geir Jørgen Bekkevold, Hallgeir H. Langeland, Martin Kolberg, Per Olaf Lundteigen, Trine Skei Grande Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (FrP), (KrF), (Sp), (SV), (V) Tilråding levert 28.05.2013 Innst. 378 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Et enstemmig storting har vedtatt en endring i sivilombudsmannsloven § 12 annet ledd på bakgrunn av et representantforslag fremmet av seks representanter i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Slik loven tidligere lød kunne ombudsmannen gi en særskilt melding dersom han fikk kjennskap til forsømmelse eller feil av større betydning eller rekkevidde. Forslagsstillerne mente at terskelen for å orientere Stortinget gjennom særskilt melding kunne virke noe høy og at en større bruk av slike meldinger ville rette større oppmerksomhet på Sivilombudsmannens virksomhet og på den måten også gjøre ordningen bedre kjent. Endringen i § 12 annet ledd innebærer at ombudsmannen kan gi Stortinget og vedkommende forvaltningsorgan særskilt melding om han finner det formålstjenlig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2013

   Behandla andre gang i Stortinget 10.06.2013