Representantforslag om endring i § 12 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (særskilt melding til Stortinget)

Dokument 8:135 L (2012-2013), Innst. 378 L (2012-2013), Lovvedtak 85 (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Anders Anundsen, Geir Jørgen Bekkevold, Hallgeir H. Langeland, Martin Kolberg, Per Olaf Lundteigen, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (FrP), (KrF), (Sp), (SV), (V) Innstilling avgitt 28.05.2013 Innst. 378 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et enstemmig storting har vedtatt en endring i sivilombudsmannsloven § 12 annet ledd på bakgrunn av et representantforslag fremmet av seks representanter i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Slik loven tidligere lød kunne ombudsmannen gi en særskilt melding dersom han fikk kjennskap til forsømmelse eller feil av større betydning eller rekkevidde. Forslagsstillerne mente at terskelen for å orientere Stortinget gjennom særskilt melding kunne virke noe høy og at en større bruk av slike meldinger ville rette større oppmerksomhet på Sivilombudsmannens virksomhet og på den måten også gjøre ordningen bedre kjent. Endringen i § 12 annet ledd innebærer at ombudsmannen kan gi Stortinget og vedkommende forvaltningsorgan særskilt melding om han finner det formålstjenlig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 10.06.2013