Endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme) (lov-delen)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 11.06.2013 Innst. 471 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om endringer i sivilombudsmannsloven, jf. Prop. 159 L (2012-2013). Regjeringen fremmet forslag om endringer som ble ansett nødvendige for at Sivilombudsmannen skal kunne utøve sin rolle som nasjonal forebyggende mekanisme som beskrevet i artikkel 3 i valgfri protokoll 18. desember 2002 til FNs konvensjon 10. desember 1984 mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Dette skjedde som en oppfølging av at Stortinget 14. mai 2013 samtykket i ratifikasjon av den valgfrie protokollen. Et enstemmig Storting vedtok endringer i sivilombudsmannsloven om blant annet arbeidsområdet, retten til å få opplysninger, faglig kompetanse, etablering av et rådgivende utvalg m.m. Sivilombudsmannen skal avgi en egen årlig melding til Stortinget om arbeidet som nasjonal forebyggende mekanisme.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.2013

   Behandla andre gang i Stortinget 21.06.2013