Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 88/2014 av 16. mai 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene nr. 1071/2009, nr. 1072/2009 og nr. 1073/2009 om felles regler om yrkes- og markedsadgang for person- og godstransport på veg

Prop. 8 S (2014-2015), Innst. 132 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 06.01.2015 Innst. 132 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemming vedtatt EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordninger om felles regler om yrkes- og markedsadgang for person- og godstransport på veg. Forordningene har som mål å konsolidere og harmonisere felles regelverk på området. Bl.a. stilles det strengere krav for adgang til yrket for transporttører, og det legges til rette for bedre kontroll med at vilkårene for yrkes- og markedsadgang er oppfylt. Videre legges det til rette for et bedre samarbeid mellom ansvarlige myndigheter på tvers av landegrensene,

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.01.2015

   Behandla i Stortinget: 05.03.2015