Voteringsoversikt for sak:

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 88/2014 av 16. mai 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene nr. 1071/2009, nr. 1072/2009 og nr. 1073/2009 om felles regler om yrkes- og markedsadgang for person- og godstransport på veg
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (05.03.2015 Kl. 14:28:49)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har enstemming vedtatt EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordninger om felles regler om yrkes- og markedsadgang for person- og godstransport på veg. Forordningene har som mål å konsolidere og harmonisere felles regelverk på området. Bl.a. stilles det strengere krav for adgang til yrket for transporttører, og det legges til rette for bedre kontroll med at vilkårene for yrkes- og markedsadgang er oppfylt. Videre legges det til rette for et bedre samarbeid mellom ansvarlige myndigheter på tvers av landegrensene,

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar