Lov om EØS-finanstilsyn

Prop. 127 L (2015-2016), Innst. 386 L (2015-2016), Lovvedtak 109 (2015-2016)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 06.06.2016 Innst. 386 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2016

   Behandla andre gang i Stortinget 16.06.2016