Perspektivmeldingen 2017

Meld. St. 29 (2016-2017), Innst. 358 S (2016-2017)

Merknad

Finanskomiteen har besluttet å avholde høring med særskilt inviterte instanser. Øvrige instanser er velkomne til å sende sine innspill til Perspektivmeldingen 2017 innen fredag 12. mai kl. 18.00 til finans@stortinget.no.

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 30.05.2017 Innst. 358 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.05.2017

   Behandla i Stortinget: 06.06.2017