Representantforslag om rett til meningsfull fritid for all ungdom

Dokument 8:36 S (2018-2019), Innst. 205 S (2018-2019)

Merknad

Det blir ikke holdt muntlig høring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlig innspill. Skriftlige innspill kan sendes til komiteens postmottak: familie-kultur@postmottak.no innen 31. januar 2019.

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Sheida Sangtarash Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 12.03.2019 Innst. 205 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra SV om rett til meningsfull fritid for all ungdom. I saken ble det fremmet forslag om ulike tilbud og ordninger for å gi bedre muligheter for barn og unge til å delta i og oppleve idrett, kultur og ulike fritidsaktiviteter. Ingen av forslagene fikk flertall da de ikke fikk regjeringspartienes støtte. Stortinget vil komme tilbake til noen av spørsmålene som ble reist i saken i forbindelse med behandlingen av Meld. St.10 (2018-2019).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.03.2019

   Behandla i Stortinget: 02.04.2019