Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 (saldering)

Prop. 1 S Tillegg 3 (2018-2019), Innst. 5 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 11.12.2018 Innst. 5 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet finanskomiteens budsjettinnstilling knyttet til tilfeldige utgifter og inntekter, Stortingets budsjett, finansadministrasjon, utbytte, lånopptak og Statens pensjonsfond utland (oljefondet). Komiteens innstilling ble vedtatt uten endringer.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.12.2018

   Behandla i Stortinget: 19.12.2018