Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)

Prop. 74 L (2018-2019), Innst. 315 L (2018-2019), Lovvedtak 70 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Arbeids- og sosialdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 315 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven (varsling). Lovendringene følger opp NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern. Lovendringene klargjør: Hvem som omfattes av varslingsreglene, Begrepene "Kritikkkverdige forhold" og "forsvarlig fremgangsmåte" Arbeidstakers fremgangsmåte ved varsling (forsvarlighetskravet) Arbeidsgivers aktivitetsplikt Forbud mot gjengjeldelse Erstatning og oppreisning ved brudd på gjengjeldelsesforbudet Varslingsrutiner.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 11.06.2019