Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)

Prop. 74 L (2018-2019), Innst. 315 L (2018-2019), Lovvedtak 70 (2018-2019) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 315 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven (varsling). Lovendringene følger opp NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern. Lovendringene klargjør: Hvem som omfattes av varslingsreglene, Begrepene "Kritikkkverdige forhold" og "forsvarlig fremgangsmåte" Arbeidstakers fremgangsmåte ved varsling (forsvarlighetskravet) Arbeidsgivers aktivitetsplikt Forbud mot gjengjeldelse Erstatning og oppreisning ved brudd på gjengjeldelsesforbudet Varslingsrutiner.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2019