Endringar i stadnamnlova (organisering av stadnamntenesta m.m.)

Prop. 65 L (2018-2019), Innst. 333 L (2018-2019), Lovvedtak 86 (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla lovsaka første gong. Ventar på andre gongs behandling.

Lovforslag frå Kulturdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 28.05.2019 Innst. 333 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har einstemmig vedtatt endringar i stadnamnlova i samsvar med forslaga i proposisjonen.Målet med endringane er å stille kommunane friare i avgjerder om stadnamn, både val av stadnamn og skrivemåten av dei. Dessutan er det vedtatt føresegner om vern og bruk av samiske stadnamn. Språkrådet si rolle som stadnamnteneste er er tatt inn i lova, og Språkrådet har fått eit utvida mandat.

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2019

   Behandla første gang i Stortinget: 11.06.2019