Endringar i stadnamnlova (organisering av stadnamntenesta m.m.)

Prop. 65 L (2018-2019), Innst. 333 L (2018-2019), Lovvedtak 86 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 333 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har einstemmig vedtatt endringar i stadnamnlova i samsvar med forslaga i proposisjonen.Målet med endringane er å stille kommunane friare i avgjerder om stadnamn, både val av stadnamn og skrivemåten av dei. Dessutan er det vedtatt føresegner om vern og bruk av samiske stadnamn. Språkrådet si rolle som stadnamnteneste er er tatt inn i lova, og Språkrådet har fått eit utvida mandat.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.06.2019