Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19)

Prop. 69 L (2019-2020), Innst. 235 L (2019-2020), Lovvedtak 68 (2019-2020)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Tilråding levert 06.04.2020 Innst. 235 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19), jf. Prop. 69 L (2019-2020) og Innst. 235 L (2019-2020). Den midlertidige loven skal avhjelpe enkelte negative konsekvenser av utbruddet av Covid-19 og innebærer blant annet endrete frister for avleggelse og vedtak av enkelte dokumenter etter kommuneloven, at det åpnes for fjernmøter for alle organer i et interkommunalt selskap og endret frist for partiene når det gjelder innberetningsplikten etter partiloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.04.2020

   Behandla andre gang i Stortinget 14.04.2020