Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 06.04.2020 Innst. 235 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19), jf. Prop. 69 L (2019-2020) og Innst. 235 L (2019-2020). Den midlertidige loven skal avhjelpe enkelte negative konsekvenser av utbruddet av Covid-19 og innebærer blant annet endrete frister for avleggelse og vedtak av enkelte dokumenter etter kommuneloven, at det åpnes for fjernmøter for alle organer i et interkommunalt selskap og endret frist for partiene når det gjelder innberetningsplikten etter partiloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.04.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.04.2020