Voteringsoversikt for sak:

På rett spor - Reform av jernbanesektoren
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.06.2015 Kl. 22:52:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 - 3 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (15.06.2015 Kl. 22:52:43)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har gitt sin tilslutning til regjeringens planer for reformarbeid for jernbanesektoren. Dette medfører en betydelig omlegging av jernbanesektoren. Det etableres et jernbanedirektorat underlagt Samferdselsdepartementet med styrende og koordinerende oppgaver. Videre etableres et infrastrukturforetak som bl.a. skal eie, forvalte, drifte, vedlikeholde og fornye jernbaneinfrastrukturen, ivareta byggherrefunksjon, utføre trafikkstyring og eie og forvalte eiendom. Det blir også lagt opp til gradvis å innføre konkurranse om persontransport med tog. NSB videreføres som et samlet transportselskap, men deler av dagens NSB-konsern skilles ut, bl.a. til infrastrukurforetaket/Samferdselsdepartementet, for å skape like konkurransevilkår. Etter en overgangsfase hvor persontogtrafikken konkurranseutsettes, vil trafikkselskapet NSB være konkurranseutsatt i alle sine delmarkeder.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar