På rett spor - Reform av jernbanesektoren

Meld. St. 27 (2014-2015), Innst. 386 S (2014-2015)

Vedtak 687

Meld. St. 27 (2014–2015) – om På rett spor – reform av jernbanesektoren – vedlegges protokollen.