Voteringsoversikt for sak:

Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (09.05.2019 Kl. 16:23:49)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (09.05.2019 Kl. 16:23:49)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet Prop. 116 L (2017-2018) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner). jf. Innst. 253 L (2018-2019). Stortinget vedtok å sende proposisjonen tilbake til regjeringen og å be regjeringen sende forslaget til endringer i sameloven ut på alminnelig høring før saken fremmes for Stortinget til ny behandling.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen