Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)

Prop. 116 L (2017-2018), Innst. 253 L (2018-2019)

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for presidentskapet til uttalelse Tilråding levert 30.04.2019 Innst. 253 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Prop. 116 L (2017-2018) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner). jf. Innst. 253 L (2018-2019). Stortinget vedtok å sende proposisjonen tilbake til regjeringen og å be regjeringen sende forslaget til endringer i sameloven ut på alminnelig høring før saken fremmes for Stortinget til ny behandling.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.04.2019

   Behandla første gang i Stortinget 09.05.2019