Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (61 - 80 av 2009)
 • Skriftleg spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1953 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Til behandling

  Jeg ber om en oversikt over samtlige bompengeprosjekter i Norge der følgende oppgis: (1) prosjektets totalkostnad, (2) innkrevde og forventet innkrevde bompenger, (3) påløpte og forventet påløpte administrative kostnader ved bompengeinnkrevingen, (4) rentesats på bompengegjelden, (5) påløpt og forventet påløpt rentekostnad på bompengegjelden, (6) bompengeandel, (7) gjenværende bompengegjeld, (8) forventet sluttdato for bompengeinnkrevingen og (9) bompengesats for ulike kjøretøy.
 • Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1950 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Svart på: 26.06.2019 av statsminister Erna Solberg

  Kan helseministeren gjere greie for status for oppfølging av Stortingets fleirtalsmerknad og brev til stortinget frå helseminister datert 8.mai 2017 om Odda sjukehus , dok 8:59 S og 8:93 S ( 2016-2017), Innst. 275 S(2016-2017)?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1947 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Svart på: 28.06.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Hvilke tiltak vil landbruks- og matministeren iverksette for å løse dyrevelferdsproblemene i norsk svinehold som kom fram i NRK Brennpunkts dokumentar?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1946 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Svart på: 27.06.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  I Aftenposten 13. mai kom kritikk om at de foreslåtte kompetansemålene i Fagfornyelsen ikke ivaretar sentrale elementer innen psykisk helse, men statsråden avviste kritikken 19. mai. Et av de mest sentrale elementene innen psykisk helse, er å forstå hvordan tanker, følelser og handlinger påvirker hverandre. Når, og i hvilke fag, skal elevene lære hvordan tanker, følelser og handlinger påvirker hverandre, og når og hvordan skal elevene lære å mestre følelsesmessige utfordringer?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1945 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Svart på: 28.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Gjennom en utbedring av 3,6 km veg i dagen og 1,8 km i tunnel til 650 millioner 2019-kr, kan man fjerne 11 kurver som i dag problematiske for modulvogntog. For første gang skal samferdselsdepartementet konkludere prioriteringer i NTP uten åpen prosess rundt vurderingene de får inn fra blant annet Statens Vegvesen. Hvordan vurderer statsråden verdien og samfunnsnytten av å utbedre denne strekningen, og forberedre sikkerheten på en flaskehals for samferdsel og transport Øst-Vest?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1944 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Svart på: 01.07.2019 av helseministeren Bent Høie

  En helsestasjon for seksuell helse for studenter vil kunne være et tilbud der studenter kan få råd og veiledning om sin seksuelle helse. Tilbudet er tenkt å være gratis og tilbudet er tenkt og omfatte: Sjekk av SOI, seksologisk rådgivning, graviditetstest, prevensjonsveiledning, veiledning ved uønsket svangerskap m.m. Mener helseministeren at der er et behov for en slik helsestasjon og hvordan kan en sikre at studenter får det nødvendige veiledning og hjelp for sine helseplager knyttet til seksuell helse?
 • Skriftleg spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1943 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Svart på: 01.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Er dette en garanti som er frivillig å innføre, eller fjerne, i Norge, også for enkeltområder der det er innført, eller er det en forpliktelse Norge har som medlem i EØS?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1942 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Svart på: 28.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan vil statsråden sikre at pasienttilbudet ikke svekkes ved nedleggelse av Granheim lungesykehus, ettersom lungerehabiliteringen bygges ned uten at kommunene får ekstra midler til å bygge opp sitt tilbud?
 • Skriftleg spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1941 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Svart på: 01.07.2019 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Hva vil statsråden gjøre for å løse problemet med laksesykdom og død laks i Enningdalselva i Iddefjorden?
 • Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1940 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Svart på: 28.06.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Kulturskolen viktig i seg selv med sin aktivitet, sine elever, fagfolk og sitt kulturuttrykk, og i tillegg en viktig del av den kulturelle grunnmuren. Den kommende stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur bør ta for seg kulturskolen, der mange har sitt første møte med kultur. Kulturell skolesekk har hatt ulik innretning, og barnehager bør bli innlemma. Hvordan mener statsråden barnehager kan og bør bli ivaretatt for kulturell skolesekk eller lignende tilbud?
 • Skriftleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1939 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Svart på: 28.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan vil statsråden følge opp at HSØ og OUS bryter oppdragsdokumentet for 2019, når de overkjører kommunene i forbindelse med overføring av oppgaver og omstilling av tjenesten?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1938 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Svart på: 26.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Synes statsråden at denne situasjonen er holdbar, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at lignende situasjoner ikke vil oppstå igjen?
 • Skriftleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1937 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Svart på: 01.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvorfor nekter statsråden å høre på de lokale ønskene og hvorfor vil ikke statsråden flytte bomstasjonen til kommunegrensa mellom Notodden og Kongsberg?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1936 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Svart på: 26.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden, før eventuelt nedleggelse av Mysen trafikkstasjon, ta initiativ til å få beregnet de samfunnsøkonomiske og miljømessige kostnadene ved en slik avgjørelse?
 • Skriftleg spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1935 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Svart på: 01.07.2019 av helseministeren Bent Høie

  Styret i Helse Sør-Øst har 20.06.2019 vedtatt bygging av det nye regionsykehuset på Gaustad uten at Ullevål-alternativet er skikkelig utredet. Prosessen har ledet til at et samlet fagmiljø har varslet mistillit mot administrerende direktør, Bjørn Erikstein. Er statsråden enig med undertegnede i at forankring hos fagmiljøene skulle vært bedre, at beslutningsgrunnlaget er for tynt og at prosessen ikke har vært ledet godt nok?
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1934 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Svart på: 28.06.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvem har sikringsansvaret for nedlagte gruver, og hvilke ressurser er tilgjengelig for å åpne opp slike områder for publikum?
 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1933 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Svart på: 04.07.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kan statsråden redegjøre for hvor mye hvert enkelt vaktområde mottar i tilskudd i dag, sammenlignet med hva kommunene innenfor de samme vaktområdene vil motta i rammeoverføringene i 2020?
 • Skriftleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1932 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Svart på: 04.07.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvor store arealer av myr og annen våtmark i Norge er omdisponert eller negativt berørt siden Erna Solbergs første regjering tiltrådte i 2013, og hva vil statsråden gjøre for å ta vare på de våtmarkene vi har igjen?
 • Skriftleg spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1931 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Svart på: 28.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  Mener statsråden tilbudet slik det nå er skissert er et forsvarlig helsetilbud for innbyggere i Osen?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1930 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 21.06.2019

  Svart på: 03.07.2019 av helseministeren Bent Høie

  Med bakgrunn i Helsetilsynets rapporter fra mai 2019, hvorfor har ikke helseministeren sørget for en bedre organisering av helsetilbudet til mennesker med psykiske- og/eller rusrelaterte lidelser, når regjeringen tidligere har varslet en satsing på disse pasientgruppene, blant annet gjennom «den gylne regel», og hvordan vil ministeren følge opp de funnene som er avdekket, slik at man unngår tilsvarende brudd på lover og regler innenfor disse helsetjenestene i framtida?