Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 139)
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:139 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 23.10.2019

  Til behandling

  KODE er Norges nest største kunstmuseum, men får kun 3,5 % av bevilgningen til Nasjonalmuseet. KODE ble et konsolidert museum i 2006 når fem museer ble samlet. Ministeren begrunner stadig den store skjevfordelingen med å vise til en avtale mellom staten og Bergen kommune fra 1994. Avtalen gjaldt finansiering av én av de fem sammenslåtte museer. Dersom ministeren insisterer på at avtalen fra 1994 fortsatt er relevant for skjevfordelingen, kan vi be om at avtalen offentliggjøres?
 • Skriftleg spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:138 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 23.10.2019

  Til behandling

  Synes statsråden det kan være fornuftig å ha en større samlokalisert tingrett og jordskifterett sentralt plassert mellom Kristiansand og Stavanger?
 • Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:137 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 23.10.2019

  Til behandling

  Hva er klimaeffekten av tollfrigrensen på 3000 kroner?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:136 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 23.10.2019

  Til behandling

  Mener statsråden at reglene for resept, slik eksemplet i begrunnelsen under beskriver det, bidrar til å fornye, forenkle og forbedre hverdagen for mennesker med kronisk sykdom?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:135 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 23.10.2019

  Til behandling

  Kan statsråden bistå med å fremskaffe regnskap 2018, årsrapport 2018, budsjett 2019 samt halvårsregnskap 2019 for samtlige organisasjoner som mottar «Tilskott til drift av nasjonale ressursmiljø på Integreringsfeltet» under kap. 291, post 71 i statsbudsjettet for 2020?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:134 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 23.10.2019

  Til behandling

  Samlokalisering av nødmeldeetatene viser positive gevinster. Foreligger det på nåværende tidspunkt, eller er det planlagt i nær framtid, et prosjektmandat i HSØ som vil omhandle antall AMK sentraler, vil helseministeren anbefale at samlokalisering av 110, 112 og 113 skjer i Agder og at AMK sentralen innplasseres i den planlagte samlokaliserte nødmeldeetaten. innen 2023?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:133 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 23.10.2019

  Til behandling

  Medfører det med riktighet at Kunnskapsdepartementet har henvendt seg til Universitetet i Tromsø med en sterk anmodning om å ikke starte nye aktiviteter på Nesna, hvorfor gjorde departementet denne henvendelsen og er ikke dette å tolke som en inngripen i universitetenes autonomi?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:132 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Til behandling

  Kven av Luftforsvaret sine basar skal understøtte kampflyøvingar som Arctic Challenge Exercise (ACE) og andre øvingar med betydeleg kampflydeltaking når Bodø flystasjonvert lagt ned til fordel for nye Bodø lufthavn?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:131 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Til behandling

  Jeg oppfatter det slik at det er tverrpolitisk enighet om at ansatte som ønsker høyere stillingsprosent skal prioriteres hvis bedriften har større arbeidskraftbehov. Innen varehandelen er det svært omfattende bruk av faste ansatte med lav stillingsprosent. Imidlertid er det vanlig at arbeidsgiver velger å lyse ut nye stillinger med svært lave stillingsbrøker i stedet for at de som ønsker høyere stillingsprosent dekker opp bedriftens arbeidskraftbehov. Mener statsråden at en slik praksis er i samsvar med dagens lovverk?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:130 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Til behandling

  Er det grunnlag for å hevde at det i Østfold er personer som mottar uføretrygd som ikke har rett til dette, og deler statsråden NAV direktørens synspunkter om at det er en kulturell utfordring i Østfold som er bakgrunnen for det høye antallet på uføretrygd, og hva vil regjeringen gjøre for å øke andelen sysselsatte i Østfold?
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:129 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Til behandling

  Vil samferdselsministeren sørge for at det kommer på plass et oppdatert kunnskapsgrunnlag for Åkra sør – Veakrossen, både når det gjelder konsekvenser for natur, landbruk og friluftsliv, men også når det gjelder samfunnsøkonomiske kalkyler for prosjektets mulige traséer, slik at man sikrer at bompengen blir brukt til det beste for samfunnet?
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:128 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Til behandling

  Hva vil arbeidsministeren gjøre for å forhindre slike klare omgåelser av dagens regelverk som beskrevet i begrunnelsen?
 • Skriftleg spørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:127 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Til behandling

  Deler statsrådens de bekymringene komitélederen i Stortingets utdannings- og forskningskomité ytrer?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:126 (2019-2020)

  Innlevert: 21.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Til behandling

  Det pågår nå en diskusjon i EU om hvorvidt de skal heve sitt klimamål fra et kutt på 40 % til et utslippskutt på 55 % innen 2030 sammenlignet med 1990 eller ikke. Regjeringen har støttet en økning av EUs mål og sagt at Norge vil følge etter. Vil regjeringen øke Norges mål til et utslippskutt på minimum 55 % kutt innen 2030, selv om EU ikke velger å gjøre det?
 • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:125 (2019-2020)

  Innlevert: 21.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Til behandling

  Vil forsvarsministeren foreta seg noe for å følge opp veteranene, og gi en beklagelse for at veteranene ikke er gjort oppmerksom på ordningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:124 (2019-2020)

  Innlevert: 21.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Til behandling

  Kva type infrastruktur ved Andøya flystasjon har Forsvaret behov for i alternativ A og B i FMR og vil det vere mogleg for næringslivsaktørar å etablere permanent verksemd, til dømes eit produksjonslokale, ved slike område eller i umiddelbar nærleik til slike område?
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:123 (2019-2020)

  Innlevert: 21.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Til behandling

  Er det, med utgangspunkt i dagens saksmengde i Østfold jordskifterett, gjort en helhetlig beregning av kostnadene ved etablering og drift av Østre Viken jordskifterett, og er det gjort vurderinger av sårbarhet for å miste kompetanse og ansatte ved en sammenslåing av rettskretsene for Østfold, og det meste av rettskretsene for Akershus, Oslo og Glåmdal jordskifterett med kommisjonens foreløpige forslag til lokalisering på Lillestrøm?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:122 (2019-2020)

  Innlevert: 21.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Til behandling

  Ny kommunelov tillater ikke hemmelig valg av ordfører. Dette framgår ikke tydelig verken i forarbeidene eller i innstillingen, men er en implisitt følge av lovendringer. Flere kommuner har derfor misforstått og gjennomført ulovlig valg av ordfører. Vil statsråden ta initiativ til presisering av lovteksten for å unngå at loven blir misforstått?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:121 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Til behandling

  Hvilke tiltak har regjeringen iverksatt for å hindre import at fôrråvarer som bidrar til utarming av økosystemer eller truer matsikkerhet i andre land, hvilke tiltak har regjeringen gjennomført for å sikre bærekraftig fôr gjennom alternative fôrråvarer som ikke legger press på økosystemer eller truer matsikkerhet lokalt eller globalt, og på hvilke kapitler og poster i statsbudsjettet er disse tiltakene satt inn?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:120 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Til behandling

  Kan deltagere i oppmøtepliktige NAV-tiltak og med selvstendig opptjent rett til foreldrepenger, innvilges overføring av sin del av foreldrepermisjonen til partner, når permisjonsperioden sammenfaller med perioden for tiltakets oppmøteplikt?