Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1 - 20 av 1900)
 • Skriftleg spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1900 (2018-2019)

  Innlevert: 19.06.2019

  Sendt: 19.06.2019

  Til behandling

  Hvordan vil regjeringen sørge for at det raskt kommer på plass et system for å sikre nyutdannede lærere veiledning eller mentor, og vil kunnskapsministeren vurdere nye tiltak for å få dette til å skje?
 • Skriftleg spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1899 (2018-2019)

  Innlevert: 19.06.2019

  Sendt: 19.06.2019

  Til behandling

  Jordmødrene ved Drammen sykehus har sendt bekymringsmelding til fylkeslegen fordi sommeren er planlagt med for lav bemanning. Dette er ikke første gang vi hører om jordmødre som er fortvilet over bemanningen og føler at situasjonen er så alvorlig at de må varsle. Hvilke tiltak vil statsråden ta for å sikre bemanningen på Drammen sykehus i sommer, og kan han gi en oversikt over hvor mange bekymringsmeldinger fra de ansatte knyttet til bemanning på fødeavdelingene det har vært de siste to årene?
 • Skriftleg spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1898 (2018-2019)

  Innlevert: 19.06.2019

  Sendt: 19.06.2019

  Til behandling

  Kan statsråden snarest få oversatt Vitenskapskomiteen for mattrygghet sin rapport VKM Report 2017:9, som angår de fleste brukere av fjellet til fiske, beite, jakt, turisme og bærplukking, fra engelsk til norsk?
 • Skriftleg spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1897 (2018-2019)

  Innlevert: 19.06.2019

  Sendt: 19.06.2019

  Til behandling

  Vil samferdselsministeren følge opp anmodningen fra Hedmark fylkesting om å utarbeide ny bompenge- og takstutredning i tråd med «Granavolden-plattformen» for E6 Kolomoen-Moelv og de øvrige bomprosjekter i Hedmark som kan legges fram til for fylkestinget for behandling, og når kan dette komme på plass?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1896 (2018-2019)

  Innlevert: 18.06.2019

  Sendt: 19.06.2019

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Til behandling

  Hvordan vil ferieavviklingen i de ulike regionale helseforetakene påvirke tilbudet som gis innen psykiatrien i sommer, og er det forhold som vil kunne svekke den akuttpsykiatriske beredskapen enkelte steder i landet?
 • Skriftleg spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1895 (2018-2019)

  Innlevert: 18.06.2019

  Sendt: 19.06.2019

  Til behandling

  LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT og Creo og YS-forbundene Delta og Parat i sykehussektoren er nå i streik for retten til pensjon fra første krone. Kravet er relevant, også for andre statsansatte og for ansatte i privat sektor, men det er foreløpig kun de nevnte LO- og YS-forbundene som har gått streik for dette kravet. Hvordan vil statsråden følge opp kravet om pensjon fra første krone når streiken er over?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1894 (2018-2019)

  Innlevert: 18.06.2019

  Sendt: 19.06.2019

  Til behandling

  Kva tid vert den varsla ordninga for skadebot for pelsdyrbønder sendt på høyring, og kva element vil den byggja på?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1893 (2018-2019)

  Innlevert: 18.06.2019

  Sendt: 19.06.2019

  Til behandling

  Renholdbransjen er en svært utsatt bransje for sosial dumping. Arbeidstilsynet har nedprioritert tilsyn og kontroll av renholdbransjen. Hvilke kunnskaps- og risikobaserte forhold ligger til grunn for nedprioriteringen av tilsyn, kan statsråden bekrefte at dette ikke henger sammen med hvordan forskriften for allmenngjøring er utformet, - at tilsyn ikke skjer i bedrifter som omfattes av landsdekkende tariffavtaler, og hvordan vil statsråden sikre at ulovligheter avdekkes i alle deler av bransjen?
 • Skriftleg spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1892 (2018-2019)

  Innlevert: 18.06.2019

  Sendt: 19.06.2019

  Til behandling

  Er arbeidsministeren og hennes departement involvert i de pågående vurderingene av behovet for budsjettbevilgninger til opprettelse av en nasjonal kiropraktorutdanning i Bergen?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1891 (2018-2019)

  Innlevert: 18.06.2019

  Sendt: 18.06.2019

  Til behandling

  15.6. hentet PU en afghansk familie for retur til Afghanistan. Videre retur av moren ble stoppet i Istanbul av medisinske grunner. Retur av barna ble etterhvert stoppet fordi afghanske myndigheter ikke aksepterte familien tilbake til Afghanistan. Ble aksjonen planlagt og gjennomført av PU uten nødvendig aksept om retur fra afghanske myndigheter, på hvilken måte ble justisministeren gjort oppmerksom på dette i forkant, og ble beslutningen fra afghanske myndigheter endret underveis i aksjonen?
 • Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1890 (2018-2019)

  Innlevert: 18.06.2019

  Sendt: 18.06.2019

  Til behandling

  Er det slik at statsrådens svar på tidligere spm. fra meg skal tolkes som om at det er armlengdes avstand som fortsatt gjelder, og at kulturkomitéen skal se bort fra komiteens flertall sin føring ang. bevilgning mellom Moldejazz festival Kongsbergjazz festival?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1889 (2018-2019)

  Innlevert: 17.06.2019

  Sendt: 18.06.2019

  Til behandling

  Hvordan sikrer regjeringen den viktige følgetjenesten for fødende kvinner i sommermånedene, og hvordan ser statsråden på situasjonene for fødende på Fosenhalvøya når de står uten jordmorvakt og følgetjeneste i en så lang periode?
 • Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1888 (2018-2019)

  Innlevert: 17.06.2019

  Sendt: 18.06.2019

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for at det det skal bli enklere for folk å etablere seg på bygda?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1887 (2018-2019)

  Innlevert: 17.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  Vil statsråden støtte etableringen av Musikkbruket, etter modell av Scenekunstbruket?
 • Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1886 (2018-2019)

  Innlevert: 17.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  I Romerikes Blad 17. juni fremkommer det at Nedre Romerike brann- og redningsvesen bruker betydelige ressurser på å dokumentere at brannbiler som blir tatt i fotoboks for å kjøre for fort er på utrykning. Brannbiler må nemlig dokumentere at de er på utrykning for å slippe "fartsbot", mens politibiler og ambulanser slipper det. Synes statsråden dette er riktig ressursbruk i nødetatene, og vil han ta initiativ til at det blir samme regler for brannbiler som for politibiler og ambulanser?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1885 (2018-2019)

  Innlevert: 17.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  Kan statsråden legge frem en oversikt over alle tildelte kvoter av 17. juni 2019 med leveringsplikt, inkludert informasjon om totalt tildelt kvote, tilgodesette bedrifter, regioner og landingssted?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1884 (2018-2019)

  Innlevert: 17.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  Kan statsråden vise statistikk på alle leveringspliktige trålkvoter for 2018, med totalt antall tonn på kvoten og totalt antall tonn levert i Nordland, Troms og Finnmark fordelt på hvert fartøy og sted fisken er landet?
 • Skriftleg spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1883 (2018-2019)

  Innlevert: 17.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  Hvor mange personer er blitt tvangsreturnert/utsendt siden regjeringsskiftet i 2013 (eventuelt siden 2013), og hvor mange av de utsendte hadde begått kriminelle handlinger? Dersom det finnes tall for hvor mange som ble sendt ut under forrige regjering, settes også dette pris på.
 • Skriftleg spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1861 (2018-2019)

  Innlevert: 17.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  Planlegger regjeringen å utarbeide ny nasjonal strategi mot antibiotikaresistens?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1877 (2018-2019)

  Innlevert: 16.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Til behandling

  Ifølge Politiforum 5/2019, så har Øst Politidistrikt ansatt nærmere 50 personer i 10- og 20-prosentstillinger. En rekke av disse jobber med utstedelse av pass. Mener statsråden det som fremkommer i artikkelen er akseptabel arbeidsgiverpolitikk og i tråd med politiske vedtak fra regjeringen og Stortinget, er dette egnet til å ivareta og styrke kvaliteten i passutstedelsen og politiets øvrige arbeid, og hva vil statsråden foreta seg knyttet til saken?