Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Telemark (1 - 12 av 12)
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:480 (2019-2020)

  Innlevert: 05.12.2019

  Sendt: 05.12.2019

  Til behandling

  Siden Stiftelsen Porsgrunnsmuseene sin konsolideringsavtale med Telemark museum sies opp ufrivillig fra og med 01.01.2020, vil statsråden sørge for at de får statstilskudd eller annen økonomisk støtte på nivå med det statstilskuddet de hadde før konsolideringen?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:469 (2019-2020)

  Innlevert: 03.12.2019

  Sendt: 04.12.2019

  Til behandling

  Er statsråden av den oppfatning at endringene som er gjort i erstatningsordningen for pelsdyroppdrettere er så uvesentlig at utredningsinstruksen krav om ny høring ikke kommer til anvendelse, og i så fall, kan statsråden redegjøre for hvorfor uttrykkene «store endringer» og «vesentlig bedre ut» er benyttet i offentliggjøringen av erstatningsordningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:335 (2019-2020)

  Innlevert: 18.11.2019

  Sendt: 18.11.2019

  Svart på: 25.11.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  I en tid hvor det er et stort behov for omstilling i næringslivet, velger næringsministeren å foreslå reduksjoner i flere av virkemidlene som nettopp skal bidra til nye muligheter for næringslivet. Et eksempel på dette er at næringsministeren i statsbudsjettet foreslår å endre mandatet til Investinor AS slik at man stenger muligheten for at selskapet kan gjøre direkte investeringer. I Adresseavisen 13. november kan vi lese at regjeringspartiene vil stoppe dette forslaget. Dette illustrerer den betydelige usikkerheten regjeringen har i sin tilnærming til næringspolitikken. Hva vil statsråden gjøre for å gi næringspolitikken større forutsigbarhet, og er han enig i at det er viktig å videreføre Investinor AS sitt mandat for aktive direkteinvesteringer?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:306 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 14.11.2019

  Svart på: 22.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Kan statsministeren forklare hva hun egentlig mener med denne uttalelsen og vil hun garantere for at Stortinget skal få seg forelagt en egen sak som en oppfølging av havbruksskatteutvalget?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:293 (2019-2020)

  Innlevert: 13.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Svart på: 20.11.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Hvor mye av mediestøtten skal omfordeles til lokalavisene, og hva vil statsråden gjøre for både å redusere usikkerheten for viktige riksspredte nisjeaviser som Vårt Land, Klassekampen, Nationen, Dagen og Dagsavisen, og å sikre at omleggingen ikke bidrar til at disse viktige stemmene svekkes?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:288 (2019-2020)

  Innlevert: 12.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Svart på: 19.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden gripe inn og sikre at det blir iverksatt tiltak mot det som kan antas som grove og alvorlige lov og regelbrudd innenfor busstransporten til og fra Torp, og hvordan vil statsråden forsikre seg om at all busstransport/personbefordring til og fra Torp er i henhold til gjeldende lov og regelverk?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:227 (2019-2020)

  Innlevert: 05.11.2019

  Sendt: 06.11.2019

  Svart på: 11.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Mener statsråden det er en rimelig balanse mellom avtalepartene når tomtefestere risikerer å være leilendinger til evig tid og vil statsråden ta initiativ til at denne ubalansen mellom avtalepartene kan løses, fortrinnsvis ved at unntaksreglene for innløsning i §34 fjernes fra loven?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:217 (2019-2020)

  Innlevert: 04.11.2019

  Sendt: 04.11.2019

  Svart på: 08.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvordan vil statsråden sørge for at likeverdige arbeids-, lønn-, og pensjonsvilkår for våre ansatte i prehospital helsetjeneste og hvorfor sørger ikke statsråden for at vår felles ambulansetjeneste driftes av våre sykehus og det offentlige over hele landet?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:99 (2019-2020)

  Innlevert: 16.10.2019

  Sendt: 16.10.2019

  Svart på: 24.10.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  De siste ukene har VG hatt en serie artikler om enetiltak i barnevernet. Deriblant om kommersielle og private aktører som har vært med på å påvirke beslutninger om enetiltak. Det er svært problematisk at disse aktørene har sittet på begge sider av bordet. Hvilke grep vil statsråden ta for at dette ikke skal forekomme i framtiden?
 • Skriftleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:96 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 16.10.2019

  Rette vedkommende: Justis- og innvandringsministeren

  Svart på: 23.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Mener statsråden det er en god og ønsket integreringspolitikk som medfører at 40 barn og unge flyttes fra et miljø der de er etablert til et nytt sted hvor de må starte helt på nytt med tanke på barnehage /skole og hvor muligheten er stor for at de igjen etter noen måneder må flytte, hvis ikke, vil statsråden gjøre noe i denne konkrete saken i så fall hva og eventuelt hva vil statsråden gjøre for å unngå at slike tilfeller skal i ettertid?
 • Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:66 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Svart på: 22.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hva budsjetterer justisministeren med som lønns- og prisvekst, i sum, i forslaget til driftsbudsjett for politiet for 2020?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:42 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Svart på: 15.10.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Lørdag 5.oktober hadde VG en stor sak om flere hundre barnevernsbarn som har bodd eller fortsatt bor i isolasjon (enetiltak), mot deres eget ønske og mot faglige råd. Enetiltak koster staten flere millioner kroner i året og kjøpes nesten av bare private aktører. På hvilket grunnlag mener statsråden det er akseptabelt å ha barn og unge på enetiltak, mot faglige råd og mot barnas vilje, og hvordan kan statsråden forsvare den enorme pengebruken på enetiltak?