Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Finn innstillinger etter

Stortinget (470)

 • Innst. 470 S (2021-2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om konstituering av direktør i Stortingets administrasjon
 • Innst. 469 S (2021-2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelse for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer
 • Innst. 468 S (2021-2022)

  Prop. 122 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)
 • Innst. 467 S (2021-2022)

  Prop. 127 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Tillegg til Prop. 113 LS (2021–2022) om deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn)
 • Innst. 466 S (2021-2022)

  Prop. 128 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2022 m.m.)
 • Innst. 465 S (2021-2022)

  Meld. St. 15 (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Regulering av pensjoner i 2022 og pensjonisters inntektsforhold
 • Innst. 464 S (2021-2022)

  Prop. 119 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til godkjenning av utkast til protokoller om Finlands og Sveriges tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949
 • Innst. 463 S (2021-2022)

  Prop. 77 S (2021–2022), pkt. 2.3

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Nærings- og fiskeridepartementet (økonomiske tiltak i møte med ekstraordinære strømutgifter m.m.)
 • Innst. 462 S (2021-2022)

  Prop. 120 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2022)
 • Innst. 461 L (2021-2022)

  Prop. 126 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffegjennomføringsloven (midlertidige regler om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)
 • Innst. 460 S (2021-2022)

  Prop. 110 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Kommuneproposisjonen 2023
 • Innst. 459 L (2021-2022)

  Prop. 123 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)
 • Innst. 458 S (2021-2022)

  Prop. 117 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av prosjektet fv. 353 Rugtvedt–Surtebogen i Bamble kommune i Vestfold og Telemark fylke og orientering om andre saker
 • Innst. 457 S (2021-2022)

  Dokument 2 (2021–2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens årsrapport for 2021
 • Innst. 456 S (2021-2022)

  Prop. 111 S (2021–2022)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Nokre saker om veg, særskilde transporttiltak og transport i byområda mv.
 • Innst. 455 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling
 • Innst. 454 S (2021-2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden – ny § 75 b om taushetsplikt og tilgang til gradert informasjon for ansatte i gruppesekretariatene
 • Innst. 453 L (2021-2022)

  Prop. 116 L (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i yrkestransportloven (behandling av personopplysninger)
 • Innst. 452 S (2021-2022)

  Prop. 113 LS (2021–2022) S-delen og Dokument 8:29 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Deling av fylker og Ålesund kommune og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad og Bengt Rune Strifeldt om å legge forholdene til rette for at Alta kommune og innbyggerne i Alta kan velge fylkestilhørighet
 • Innst. 451 L (2021-2022)

  Prop. 113 LS (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn)
 • Innst. 450 S (2021-2022)

  Meld. St. 2 (2021–2022), Prop. 114 LS (2021–2022) og Prop. 115 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2022 – BERIKTIGET
 • Innst. 449 L (2021-2022)

  Prop. 114 LS (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. og folketrygdloven (arbeidsavklaringspengar m.m.)
 • Innst. 448 L (2021-2022)

  Prop. 112 L (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse)
 • Innst. 447 L (2021-2022)

  Prop. 118 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av utbruddet av covid-19, endringer i utlendingsloven m.m. (testing for covid-19 før uttransportering)
 • Innst. 446 S (2021-2022)

  Meld. St. 36 (2020–2021), Meld. St. 11 (2021–2022) Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2020–2021), Dok. 8:136 S (2021–2022), Dok. 8:138 S (2021–2022), Dok. 8:171 S (2021–2022), Dok. 8:190 S (2021–2022), Dok. 8:217 S (2021–2022) og Dok. 8:222 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Meld. St. 36 (2020–2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, Meld. St. 11 (2021–2022) Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2020–2021), Representantforslag om å forlenge strømkompensasjonen, Representantforslag om å bygge opp en kraftfull norsk havvindsatsing, Representantforslag om energipolitikk for fremtiden, Representantforslag om hurtigspor for flytende havvind, Representantforslag om uavhengige konsekvensutredninger i vindkraftsaker og Representantforslag om energi for fremtiden
 • Innst. 445 S (2021-2022)

  Meld. St. 12 (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Finansmarkedsmeldingen 2022
 • Innst. 444 S (2021-2022)

  Dokument 9 (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2021
 • Innst. 443 S (2021-2022)

  Meld. St. 9 (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Statens pensjonsfond 2022
 • Innst. 442 S (2021-2022)

  Dokument 8:220 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi og May Helen Hetland Ervik om at oljefondet ikke skal brukes til klimaspekulasjon
 • Innst. 441 S (2021-2022)

  Prop. 88 LS (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt (endring i Stortingets skattevedtak)
 • Innst. 440 L (2021-2022)

  Prop. 88 LS (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt (endringer i petroleumsskatteloven og skattebetalingsloven)
 • Innst. 439 S (2021-2022)

  Meld. St. 3 (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Statsrekneskapen 2021
 • Innst. 438 S (2021-2022)

  Prop. 104 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2022/2023)
 • Innst. 437 S (2021-2022)

  Prop. 105 LS (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 77/2022 og nr. 78/2022 av 18. mars 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU) 2020/1055 og (EU) 2020/1054
 • Innst. 436 L (2021-2022)

  Prop. 105 LS (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven (mobilitetspakken mv.)
 • Innst. 435 S (2021-2022)

  Prop. 106 LS (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 396/2021 og nr. 398/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2018/956 og forordning (EU) nr. 2019/1242, med tilknyttede rettsakter
 • Innst. 434 L (2021-2022)

  Prop. 106 LS (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp for tunge kjøretøy)
 • Innst. 433 S (2021-2022)

  Dokument 8:236 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Lan Marie Nguyen Berg og Rasmus Hansson om å trekke tilbake utbyggingstillatelser på norsk sokkel som er i strid med Grunnloven
 • Innst. 432 S (2021-2022)

  Dokument 7:1 (2021–2022)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2021
 • Innst. 431 S (2021-2022)

  Dokument 8:160 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, André N. Skjelstad og Abid Raja om strakstiltak for å redusere passkøene i Norge
 • Innst. 430 L (2021-2022)

  Prop. 69 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i arveloven (digitalt skifte av dødsbo)
 • Innst. 429 S (2021-2022)

  Dokument 4 (2021–2022) og Dokument 4:1 (2021–2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Melding for året 2021 fra Sivilombudet og Melding for året 2021 fra Sivilombudet om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse
 • Innst. 428 S (2021-2022)

  Dokument 8:162 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Erlend Wiborg, Christian Tybring-Gjedde og Silje Hjemdal om innføring av midlertidig grensekontroll
 • Innst. 427 S (2021-2022)

  Dokument 8:163 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Hans Andreas Limi, Frank Edvard Sve og Marius Arion Nilsen om et nytt helhetlig bilavgiftssystem
 • Innst. 426 S (2021-2022)

  Dokument 8:166 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Dag-Inge Ulstein og Olaug Vervik Bollestad om å sikre psykisk syke barn og unge under 13 år i hele Norge et tilgjengelig tilbud 24/7
 • Innst. 425 S (2021-2022)

  Dokument 6 (2021–2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Årsmelding for 2021 fra Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Innst. 424 S (2021-2022)

  Dokument 8:189 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Kari Elisabeth Kaski, Marian Hussein, Grete Wold og Kathy Lie om å rette opp i regelverket for uføre og stenge uførefella
 • Innst. 423 S (2021-2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om strategi og beredskap for videre håndtering av covid-19-pandemien
 • Innst. 422 S (2021-2022)

  Dokument 8:175 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad og Sveinung Rotevatn om å sikre tilgang til helsepersonell i primæromsorgen i hele Norge gjennom å sikre fortsatt adgang til å ta i bruk bemanningsbyrå
 • Innst. 421 S (2021-2022)

  Dokument 3:7 (2021–2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av politi- og lensmannsetatens måloppnåelse på sentrale oppgaver
 • Innst. 420 S (2021-2022)

  Prop. 75 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Investeringar i Forsvaret og andre saker
 • Innst. 419 S (2021-2022)

  Prop. 72 LS (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 318/2021 av 29. oktober 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2018/851 om endringer i rammedirektivet om avfall mv.
 • Innst. 418 L (2021-2022)

  Prop. 72 LS (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i forurensningsloven (betingelsene for avfallsfasens opphør)
 • Innst. 417 S (2021-2022)

  Dokument 5 (2021–2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Innberetning fra Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret for 2021
 • Innst. 416 S (2021-2022)

  Dokument 8:180 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Marie Sneve Martinussen om gjennomgang og avvikling av innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten
 • Innst. 415 L (2021-2022)

  Prop. 92 L (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av reglene om koronasertifikat)
 • Innst. 414 L (2021-2022)

  Prop. 91 L (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i pasientjournalloven mv. (nasjonal digital samhandling)
 • Innst. 413 S (2021-2022)

  Prop. 68 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/40/EU om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU
 • Innst. 412 L (2021-2022)

  Dokument 8:139 L (2021–2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Høgestøl, Ola Elvestuen, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Alfred Jens Bjørlo og Sveinung Rotevatn om stemmerett for 16-åringer
 • Innst. 411 S (2021-2022)

  Dokument 12:4 (2019–2020), Dokument 12:11 (2019–2020), Dokument 12:13 (2019–2020), Dokument 12:16 (2019–2020), Dokument 12:18 (2019–2020), Dokument 12:23 (2019–2020) og Dokument 12:26 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Roy Steffensen om endring i § 59 (sperregrense på fem prosent for utjevningsmandater), Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Eva Kristin Hansen, Magne Rommetveit, Svein Harberg, Bente Stein Mathisen, Solveig Horne, Terje Breivik og Ulf Leirstein om endringer av Grunnloven §§ 14, 50, 53 til 64, 71 og 72 (Valglovutvalgets forslag i NOU 2020:6 Frie og hemmelige valg – ny valglov), Grunnlovsforslag fra Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski og Solfrid Lerbrekk om endring i §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerettsalder), Grunnlovsforslag fra Bjørnar Moxnes om endring i § 59 (om lavere sperregrense for utjevningsmandater), Grunnlovsforslag fra Nils T. Bjørke og Per Olaf Lundteigen om endring i § 14 (forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer), Grunnlovsforslag fra Freddy André Øvstegård om endring i § 57 (om valgdistrikt), Grunnlovsforslag fra Himanshu Gulati om endring i §§ 54, 68 og 121 (om å tillate nyvalg midt i en stortingsperiode)
 • Innst. 410 S (2021-2022)

  Dokument 12:22 (2019–2020) og Dokument 12:27 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Kari Elisabeth Kaski, Audun Lysbakken, Petter Eide, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Karin Andersen og Nicholas Wilkinson om endring i § 25 (om mer åpenhet om norsk krigsdeltakelse i utlandet) og Grunnlovsforslag fra Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen, Jette F. Christensen, Trine Skei Grande, Terje Breivik og Geir Sigbjørn Toskedal om endringer i §§ 25 og 26 (om forsvars-makten og utenriksstyret)
 • Innst. 409 S (2021-2022)

  Dokument 12:28 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Petter Eide, Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Audun Lysbakken, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås og Nicholas Wilkinson om endring i § 25 (om forbud mot atomvåpen på norsk jord)
 • Innst. 408 L (2021-2022)

  Prop. 66 LS (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven)
 • Innst. 407 S (2021-2022)

  Dokument 8:122 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov
 • Innst. 406 S (2021-2022)

  Dokument 3:14 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelser av: Sak 1: Helse- og omsorgsdepartementets styring av arbeidet med Én innbygger – én journal Sak 2: Anskaffelser av konsulenttjenester i Direktoratet for e-helse
 • Innst. 405 S (2021-2022)

  Dokument 3:4 (2021–2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til Verdensbankens fond
 • Innst. 404 L (2021-2022)

  Prop. 98 L (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i friskolelova (nytt navn på loven og oppheving av to godkjenningsgrunnlag)
 • Innst. 403 L (2021-2022)

  Prop. 82 L (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i barnehageloven (selvstendig rettssubjekt, forbud mot annen virksomhet, meldeplikt m.m.)
 • Innst. 402 L (2021-2022)

  Prop. 80 L (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak)
 • Innst. 401 L (2021-2022)

  Prop. 95 L (2021–2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Endringar i vallova og partilova (høve til elektroniske underskrifter på listeforslag, tidspunkt for førebels oppteljing av førehandsrøyster m.m.)
 • Innst. 400 S (2021-2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. juli–31. desember 2021
 • Innst. 399 S (2021-2022)

  Dokument 3:6 (2021–2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring
 • Innst. 398 S (2021-2022)

  Dokument 8:185 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar, Marie Sneve Martinussen, Geir Jørgensen og Hege Bae Nyholt om å sikre forutsigbar rett til tannhelsebehandling for tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi (TOO-pasientene)
 • Innst. 397 S (2021-2022)

  Dokument 8:231 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm og Rasmus Hansson om å legge til rette for et mer bærekraftig hytteliv
 • Innst. 396 S (2021-2022)

  Dokument 8:188 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Bjørnar Moxnes om å respektere lokaldemokratiet og stanse statlig regulering av OUS
 • Innst. 395 S (2021-2022)

  Prop. 90 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til inngåelse av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021
 • Innst. 394 L (2021-2022)

  Prop. 89 L (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om gjennomføring av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021 (forsvarssamarbeidsloven) mv.
 • Innst. 393 S (2021-2022)

  Dokument 8:198 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grete Wold, Kari Elisabeth Kaski, Marian Hussein, Kathy Lie og Torgeir Knag Fylkesnes om helhetlig aldersfastsettelse for enslige mindreårige asylsøkere
 • Innst. 392 S (2021-2022)

  Meld. St. 10 (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Prioriterte endringer, status og tiltak i forsvarssektoren
 • Innst. 391 L (2021-2022)

  Prop. 86 L (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnevernsloven mv. (krav om politiattest ved ansettelser i barne-, ungdoms- og familieetaten mv.)
 • Innst. 390 S (2021-2022)

  Prop. 83 LS (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 81/2020 av 12. juni 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/50/EU
 • Innst. 389 L (2021-2022)

  Prop. 83 LS (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om endringer i verdipapirhandelloven (flagging)
 • Innst. 388 S (2021-2022)

  Prop. 84 LS (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2021/338 og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 53/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/1160 og forordning (EU) 2019/1156
 • Innst. 387 L (2021-2022)

  Prop. 84 LS (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon)
 • Innst. 386 L (2021-2022)

  Prop. 81 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i forvaltningsloven (skyldkrav ved administrativ foretakssanksjon og habilitetsreglenes anvendelse for statsråder)
 • Innst. 385 S (2021-2022)

  Dokument 8:223 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Ingrid Fiskaa, Lars Haltbrekken og Marian Hussein om løsning for kontantutbetaling til befolkningen
 • Innst. 384 L (2021-2022)

  Prop. 97 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (fjernmøter og fjernavhør i domstolene mv.) – BERIKTIGET
 • Innst. 383 S (2021-2022)

  Prop. 96 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Pensjonar frå statskassa
 • Innst. 382 S (2021-2022)

  Meld. St. 13 (2021–2022)

  Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Årsmelding 2021 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer
 • Innst. 381 S (2021-2022)

  Prop. 102 LS (2021–2022)

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 371/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr
 • Innst. 380 L (2021-2022)

  Prop. 102 LS (2021–2022)

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om Endringer i legemiddelloven (legemidler til dyr)
 • Innst. 379 L (2021-2022)

  Prop. 103 L (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Midlertidige endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien)
 • Innst. 378 S (2021-2022)

  Dokument 8:238 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen, Erlend Wiborg, Tor André Johnsen og Silje Hjemdal om kontroll med hvilke personer som engasjerer seg i arbeidet med ukrainske flyktninger
 • Innst. 377 L (2021-2022)

  Prop. 109 L (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse)
 • Innst. 376 S (2021-2022)

  Dokument 8:226 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Fiskaa, Lars Haltbrekken, Andreas Sjalg Unneland, Kari Elisabeth Kaski og Kirsti Bergstø om sletting av Ukrainas statsgjeld
 • Innst. 375 L (2021-2022)

  Prop. 87 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i sosialtjenesteloven og arbeidsmiljøloven (statsforvalterens tilsynsvirksomhet, økonomisk stønad, forskriftshjemmel, m.m.)
 • Innst. 374 S (2021-2022)

  Dokument 8:221 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Christian Tybring-Gjedde, Hans Andreas Limi, Per-Willy Amundsen, Dagfinn Henrik Olsen og Terje Halleland om tiltak for å styrke Norges forsvarsevne og nasjonale beredskap
 • Innst. 373 S (2021-2022)

  Dokument 8:200 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kathy Lie, Kari Elisabeth Kaski og Kirsti Bergstø om å lukke gjeldsfeller
 • Innst. 372 S (2021-2022)

  Dokument 8:192 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi, May Helen Hetland Ervik, Sivert Bjørnstad, Terje Hansen, Himanshu Gulati, Frank Edvard Sve og Helge André Njåstad om å fjerne forskjellsbehandling som favoriserer utenlandsk eierskap i norsk næringsliv
 • Innst. 371 S (2021-2022)

  Dokument 8:212 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Henrik Asheim, Anna Molberg, Sveinung Rotevatn, Dagfinn Henrik Olsen, Gisle Meininger Saudland, Margret Hagerup og Aleksander Stokkebø om å ta alle gode krefter i bruk for å få folk i jobb
 • Innst. 370 S (2021-2022)

  Dokument 8:193 S (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Silje Hjemdal, Himanshu Gulati, Per-Willy Amundsen, Sylvi Listhaug og May Helen Hetland Ervik om trygge fritidsaktiviteter
 • Innst. 369 S (2021-2022)

  Dokument 8:194 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Lan Marie Nguyen Berg og Rasmus Hansson om opprettelse av et solidaritetsfond for hjelp, gjenoppbygging og å motvirke matvare- og energikrisen som følge av Russlands invasjon av Ukraina
 • Innst. 368 S (2021-2022)

  Dokument 8:229 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen, Bjørnar Moxnes og Mímir Kristjánsson om å tette hull i det norske skattesystemet
 • Innst. 367 S (2021-2022)

  Dokument 8:213 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Tor André Johnsen, Silje Hjemdal og Himanshu Gulati om styrking av den sivile beredskapen
 • Innst. 366 S (2021-2022)

  Dokument 8:199 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Rotevatn, Grunde Almeland og Guri Melby om å styrke tegnspråkets stilling og tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede for å sikre likestilt kommunikasjon
 • Innst. 365 S (2021-2022)

  Dokument 8:205 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg og Rasmus Hansson om betydelige kostnadsbesparelser i arbeidet med nytt regjeringskvartal i Oslo sentrum gjennom nedskalering av Hammersborgtunnel-prosjektet på Ring 1
 • Innst. 364 S (2021-2022)

  Dokument 8:195 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås og Lars Haltbrekken om at de som flyr mest, skal betale mest
 • Innst. 363 L (2021-2022)

  Dokument 8:206 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anna Molberg, Henrik Asheim, Aleksander Stokkebø, Margret Hagerup, Sveinung Rotevatn og Dag-Inge Ulstein om å fjerne plikten til å gå av med særaldersgrense i Forsvaret
 • Innst. 362 S (2021-2022)

  Dokument 8:208 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Ingrid Fiskaa, Torgeir Knag Fylkesnes, Freddy André Øvstegård, Marian Hussein og Andreas Sjalg Unneland om et bedre arbeidsliv for ansatte i varehandelen
 • Innst. 361 S (2021-2022)

  Dokument 8:203 S (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Aleksander Stokkebø, Turid Kristensen, Tage Pettersen, Helge Orten og Tore Vamraak om å ta sosialt ansvar og hjelpe folk med gjeldsproblemer gjennom en styrking og utvidelse av Gjeldsregisteret
 • Innst. 360 S (2021-2022)

  Dokument 8:215 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug om å tette hull i konkurslovgivningen
 • Innst. 359 S (2021-2022)

  Dokument 8:233 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Sylvi Listhaug, Morten Wold og Hans Andreas Limi om å gi raskere tilgang til medisiner for norske pasienter
 • Innst. 358 S (2021-2022)

  Dokument 8:234 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Dag-Inge Ulstein om å innføre en avgift på omdisponering av matjord og andre verdifulle arealer
 • Innst. 357 S (2021-2022)

  Dokument 8:219 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Bruflot, Erlend Svardal Bøe, Kari-Anne Jønnes, Turid Kristensen, Anne Kristine Linnestad og Tone Wilhelmsen Trøen om å forebygge og redusere ensomhet
 • Innst. 356 S (2021-2022)

  Dokument 8:228 S (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kathy Lie, Kari Elisabeth Kaski og Grete Wold om bemanning i barnevernet
 • Innst. 355 S (2021-2022)

  Dokument 8:202 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Tobias Drevland Lund om kutt i lederlønningene i helseforetakene
 • Innst. 354 S (2021-2022)

  Dokument 8:197 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grete Wold, Kari Elisabeth Kaski, Andreas Sjalg Unneland, Kirsti Bergstø, Marian Hussein, Freddy André Øvstegård, Kathy Lie og Mona Fagerås om en rettferdig boligpolitikk
 • Innst. 353 S (2021-2022)

  Dokument 8:149 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Sofie Høgestøl om å flytte NBIM ut av Norges Bank og innføre strengere habilitetsregler rundt utnevnelser
 • Innst. 352 L (2021-2022)

  Prop. 107 L (2021–2022) og Dokument 8:141 L (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mudassar Kapur og Mari Holm Lønseth om å innføre en beredskapshjemmel i plan- og bygningsloven for å håndtere en stor flyktningtilstrømming
 • Innst. 351 S (2021-2022)

  Dokument 8:209 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en helhetlig plan for å beskytte norsk kystnatur mot nitrogenforurensning
 • Innst. 350 S (2021-2022)

  Dokument 8:184 S (2021–2022) og Dokument 8:225 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Lan Marie Nguyen Berg og Rasmus Hansson om å øke tempo og forpliktelser i norsk klimapolitikk og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Birgit Oline Kjerstad, Kari Elisabeth Kaski, Kirsti Bergstø, Freddy André Øvstegård og Kathy Lie om klimatiltak nå
 • Innst. 349 L (2021-2022)

  Prop. 94 L (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst- og familieområdet mv.
 • Innst. 348 L (2021-2022)

  Prop. 79 L (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i bildeprogramloven mv. (oppheving av statlig forhåndskontroll av kinofilm)
 • Innst. 347 L (2021-2022)

  Prop. 65 L (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i gravplassloven (teieplikt og arkiv m.m.)
 • Innst. 346 L (2021-2022)

  Prop. 99 L (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i Norfundloven (forvalteroppgaver)
 • Innst. 345 L (2021-2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om informasjonstilgang for Riksrevisjonen i forbindelse med de særlige undersøkelser av saker som gjelder stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger
 • Innst. 344 S (2021-2022)

  Innstilling fra fullmaktskomiteen om riksvalgstyrets avgjørelse av klager ved stortingsvalget 2021
 • Innst. 343 S (2021-2022)

  Dokument 8:237 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Frank Edvard Sve og Morten Stordalen om å kutte ferjebilletten på Nordøyvegen
 • Innst. 342 S (2021-2022)

  Dokument 8:176 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Audun Lysbakken, Ingrid Fiskaa og Birgit Oline Kjerstad om alternativ til ferjefri E39
 • Innst. 341 S (2021-2022)

  Dokument 8:119 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Høgestøl, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Guri Melby om å styrke retten til selvbestemt abort
 • Innst. 340 S (2021-2022)

  Dokument 8:127 S (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Silje Hjemdal, Per-Willy Amundsen og Tor André Johnsen om å avskaffe fylkesnemndene som instans i sosial- og barnevernssaker
 • Innst. 339 S (2021-2022)

  Dokument 8:135 S (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hege Bae Nyholt, Sofie Marhaug, Marie Sneve Martinussen og Seher Aydar om styrket, likeverdig, helårsåpent og døgnbemannet krisesentertilbud over hele landet
 • Innst. 338 S (2021-2022)

  Prop. 66 LS (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 70/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/770 om visse aspekter ved avtaler om levering av digitalt innhold og digitale tjenester
 • Innst. 337 S (2021-2022)

  Dokument 8:157 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen og Tor André Johnsen om en nasjonal motorveiplan
 • Innst. 336 S (2021-2022)

  Dokument 8:165 S (2021–2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Grunde Almeland, Alfred Jens Bjørlo og Guri Melby om innføring av lobbyregister
 • Innst. 335 S (2021-2022)

  Dokument 8:137 S (2021–2022) og Dokument 8:168 S (2021–2022)

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Silje Hjemdal, Himanshu Gulati og Sylvi Listhaug om valgfrihet for familiene og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Dag-Inge Ulstein om å skrote den rigide tredelingen av foreldrepermisjonen
 • Innst. 334 S (2021-2022)

  Dokument 8:224 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Frank Edvard Sve, Hans Andreas Limi og Marius Arion Nilsen om bedre rammebetingelser for veterankjøretøy
 • Innst. 333 S (2021-2022)

  Dokument 8:174 S (2021–2022)

  Innstilling frå næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Gisle Meininger Saudland, Hans Andreas Limi, Tor André Johnsen og Marius Arion Nilsen om en tiltakspakke for transportnæringen og bygge- og anleggsnæringen
 • Innst. 332 S (2021-2022)

  Dokument 8:173 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Sigbjørn Framnes, Silje Hjemdal, Terje Hansen, May Helen Hetland Ervik og Gisle Meininger Saudland om kraftfulle kutt i ferge- og båtprisene
 • Innst. 331 L (2021-2022)

  Prop. 73 L (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i tobakksskadeloven (tekniske endringer i avgiftssystemet mv.)
 • Innst. 330 S (2021-2022)

  Dokument 8:211 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen og Tor André Johnsen om fornuftsbasert regulering av campingbiler
 • Innst. 329 S (2021-2022)

  Dokument 8:230 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Grete Wold, Marian Hussein, Mona Fagerås, Kari Elisabeth Kaski og Kathy Lie om tiltak for økt bemanning i skoler og barnehager
 • Innst. 328 S (2021-2022)

  Dokument 8:214 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi, May Helen Hetland Ervik, Frank Edvard Sve, Marius Arion Nilsen, Bård Hoksrud og Morten Stordalen om MC som et praktisk transportalternativ som bør være tilgjengelig for flere
 • Innst. 327 S (2021-2022)

  Dokument 8:182 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Ingrid Fiskaa, Grete Wold, Andreas Sjalg Unneland og Freddy André Øvstegård om å evaluere jernbanereformen
 • Innst. 326 S (2021-2022)

  Dokument 8:201 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar, Bjørnar Moxnes, Sofie Marhaug og Geir Jørgensen om å prosjektere Furuset-lokket på E6
 • Innst. 325 S (2021-2022)

  Dokument 8:196 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Ingrid Fiskaa og Audun Lysbakken om mer og bedre kollektivtransport
 • Innst. 324 S (2021-2022)

  Dokument 8:204 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Raja, Guri Melby, Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik om et mer fleksibelt barnehagetilbud, bedre tilpasset familienes behov
 • Innst. 323 S (2021-2022)

  Dokument 8:210 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Larsen, Trond Helleland, Charlotte Spurkeland og Erlend Svardal Bøe om godkjenning av behandlersete i ambulanse
 • Innst. 322 S (2021-2022)

  Dokument 8:161 S (2021–2022), Dokument 8:170 S (2021–2022) og Dokument 8:191 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, Grunde Almeland og André N. Skjelstad om å sikre like konkurransevilkår for uavhengige merkevarer og kjedenes egne merkevarer (EMV) i dagligvaremarkedet, Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Andreas Sjalg Unneland om rettferdige konkurransevilkår i norsk dagligvarehandel, og Representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om å begrense maktkonsentrasjon i norsk dagligvare
 • Innst. 321 S (2021-2022)

  Dokument 8:186 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Helge André Njåstad, Frank Edvard Sve, Morten Stordalen og Silje Hjemdal om å bygge hele E39 Ringvei øst i Bergen
 • Innst. 320 S (2021-2022)

  Dokument 8:181 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Ingrid Fiskaa, Andreas Sjalg Unneland og Grete Wold om en punktlig og pålitelig jernbane
 • Innst. 319 S (2021-2022)

  Dokument 8:183 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Une Bastholm og Lan Marie Nguyen Berg om tiltak for å ta vare på matjorda
 • Innst. 318 S (2021-2022)

  Dokument 8:216 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug og Geir Jørgensen om jord- og sjøkabel som alternativ til luftledning ved bygging av sentralnett
 • Innst. 317 S (2021-2022)

  Dokument 8:178 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Alfred Jens Bjørlo om å nå Norges mål om 30 pst. vern av natur innen 2030
 • Innst. 316 S (2021-2022)

  Dokument 8:172 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Birgit Oline Kjerstad, Lars Haltbrekken og Andreas Sjalg Unneland om ei miljøklagenemnd
 • Innst. 315 S (2021-2022)

  Dokument 8:164 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dag-Inge Ulstein, Olaug Vervik Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad om å legge Norges forhandlinger om en frihandelsavtale med Kina på is umiddelbart dersom Kina støtter Russland militært i invasjonen i Ukraina
 • Innst. 314 S (2021-2022)

  Dokument 8:151 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Høgestøl, Guri Melby, Ola Elvestuen og Sveinung Rotevatn om å sikre Norge fullverdig deltakelse i EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP)
 • Innst. 313 L (2021-2022)

  Prop. 76 L (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i naturmangfoldloven (utnytting av genetisk materiale med opprinnelse i andre land og tradisjonell kunnskap knyttet til utnytting av slikt materiale)
 • Innst. 312 L (2021-2022)

  Prop. 85 L (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i hundeloven (forsvarlig hundehold)
 • Innst. 311 S (2021-2022)

  Dokument 8:133 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingunn Foss, Sveinung Stensland, Peter Frølich, Tage Pettersen, Turid Kristensen, Mudassar Kapur og Sandra Bruflot om styrking av ofres stilling – BERIKTIGET
 • Innst. 310 L (2021-2022)

  Prop. 238 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven)
 • Innst. 309 S (2021-2022)

  Dokument 8:126 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingunn Foss, Sveinung Stensland, Mahmoud Farahmand, Anne Kristine Linnestad, Margret Hagerup og Liv Kari Eskeland om innføring av meldeplikt ved funn av overgrepsmateriale
 • Innst. 308 L (2021-2022)

  Prop. 62 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i naturskadeforsikringsloven mv. (etablering av naturskadekapital i Norsk Naturskadepool mv.)
 • Innst. 307 S (2021-2022)

  Dokument 8:134 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Kathy Lie, Marian Hussein og Andreas Sjalg Unneland om å styrke kampen mot voldtekt gjennom å nedsette en voldtektskommisjon
 • Innst. 306 S (2021-2022)

  Dokument 14 (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Årsrapport for 2021 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
 • Innst. 305 S (2021-2022)

  Dokument 8:156 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad og Dag-Inge Ulstein om å frita husholdningene fra nettleie
 • Innst. 304 S (2021-2022)

  Dokument 8:145 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Birgit Oline Kjerstad, Lars Haltbrekken, Alfred Jens Bjørlo, Ola Elvestuen, Sofie Marhaug og Une Bastholm om å stanse gruvedumping i sjø
 • Innst. 303 S (2021-2022)

  Dokument 8:146 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ine Eriksen Søreide, Hårek Elvenes, Ingjerd Schou, Charlotte Spurkeland, Tage Pettersen, Erlend Larsen og Sveinung Stensland om å bekjempe falske nyheter og desinformasjon
 • Innst. 302 S (2021-2022)

  Dokument 12:38 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Torstein Tvedt Solberg, Anette Trettebergstuen, Åsmund Aukrust, Heidi Nordby Lunde, Sivert Bjørnstad, Jon Gunnes, Ketil Kjenseth og Trine Skei Grande om endring i §§ 1, 3 til 9, 11 til 15, 17 til 32, 34 til 37, 39 til 41, 43 til 48, 62, 67 til 69, 74 til 82, 86 og 121 (om republikk)
 • Innst. 301 S (2021-2022)

  Prop. 100 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av Kvinnheradpakken i Vestland
 • Innst. 300 S (2021-2022)

  Dokument 8:97 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dag-Inge Ulstein og Olaug Vervik Bollestad om å sikre ureturnerbare asylsøkeres rett til å ta lønnet arbeid samt retten til grunnleggende helsehjelp for alle som oppholder seg i Norge
 • Innst. 299 S (2021-2022)

  Dokument 8:101 S (2021–2022) og Dokument 8:106 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad og Dag-Inge Ulstein om å stille alle saker i utlendingsforvaltningen som berører barn, i bero og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Aram Karim, Audun Hammer Hovda, Marian Hussein og Mona Fagerås om alternative reaksjoner til utvisning og styrking av barnets beste
 • Innst. 298 S (2021-2022)

  Dokument 8:114 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund om å hindre at afghanere blir tvangsreturnert til Afghanistan
 • Innst. 297 S (2021-2022)

  Dokument 8:98 S (2021–2022) og Dokument 8:128 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Morten Wold, Silje Hjemdal, Himanshu Gulati og Sigbjørn Framnes om å godkjenne leger utdannet i Danmark og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad om å sikre godkjenning av medisinutdanning fra EU- og EØS-land i Norge – BERIKTIGET
 • Innst. 296 L (2021-2022)

  Prop. 63 L (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven mv. (oppheving av lovregel om godkjenningsmodell for fritt brukervalg m.m.)
 • Innst. 295 L (2021-2022)

  Prop. 64 L (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i lov om endringer i helselovgivningen (oppheving av overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret)
 • Innst. 294 S (2021-2022)

  Dokument 8:143 S (2021–2022)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Frank Edvard Sve, Morten Stordalen og Sylvi Listhaug om å byggje ny E39–E136 Ålesund–Tresfjordbrua fyrst
 • Innst. 293 S (2021-2022)

  Meld. St. 8 (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Noregs fiskeriavtalar for 2022 og fisket etter avtalane i 2020 og 2021
 • Innst. 292 S (2021-2022)

  Dokument 8:147 S (2021–2022) og Dokument 8:152 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Alfred Jens Bjørlo og Guri Melby om å få flyktninger raskt i arbeid, og Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Abid Raja, Alfred Jens Bjørlo og Ingvild Wetrhus Thorsvik om å hjelpe ukrainske flyktninger
 • Innst. 291 S (2021-2022)

  Dokument 8:153 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgensen og Sofie Marhaug om å forby energiintensiv utvinning av kryptovaluta i Norge
 • Innst. 290 L (2021-2022)

  Prop. 67 L (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i forsvarsloven mv. (ny erstatningsordning for vernepliktige inne til førstegangstjeneste)
 • Innst. 289 S (2021-2022)

  Dokument 8:155 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø, Lars Haltbrekken og Andreas Sjalg Unneland om skatteplikt ved utflytting fra Norge
 • Innst. 288 S (2021-2022)

  Dokument 8:177 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grete Wold, Marian Hussein, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Kathy Lie om rask og god integrering
 • Innst. 287 L (2021-2022)

  Prop. 74 L (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i opplæringsloven, universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (endring av NOKUTs oppgaver, studentrettigheter mv.)
 • Innst. 286 S (2021-2022)

  Dokument 8:187 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Grete Wold, Mona Fagerås og Freddy André Øvstegård om økt kvalitet i SFO
 • Innst. 285 S (2021-2022)

  Dokument 8:207 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Grete Wold og Freddy André Øvstegård om å utvikle alternative sluttvurderingsformer til dagens eksamen i ungdomsskole og videregående opplæring
 • Innst. 284 S (2021-2022)

  Dokument 8:227 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Silje Hjemdal, Carl I. Hagen og Himanshu Gulati om en strategi for å sikre akademisk frihet
 • Innst. 283 S (2021-2022)

  Prop. 93 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av prosjektet fv. 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Innst. 282 S (2021-2022)

  Prop. 101 S (2021–2022)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Revidert finansieringsopplegg for Askøypakken i Vestland
 • Innst. 281 S (2021-2022)

  Dokument 12:20 (2019–2020)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Eivind Smith, vedtatt til fremsettelse av Per Olaf Lundteigen, Michael Tetzschner og Nils T. Bjørke om endring i §§ 17 og 49 (retting av språklige feil etter grunnlovsendringene i 2014)
 • Innst. 280 S (2021-2022)

  Dokument 8:129 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Kari Eskeland, Trond Helleland, Nikolai Astrup, Helge Orten og Svein Harberg om satsing på hydrogen som energiberar for tog
 • Innst. 279 S (2021-2022)

  Dokument 8:125 S (2021–2022)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud, Silje Hjemdal, Helge André Njåstad, Carl I. Hagen og Tor-André Johnsen om å prioritere ny rv. 15 Strynefjellet no
 • Innst. 278 S (2021-2022)

  Dokument 8:124 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud om å stoppe bypakke Ålesund
 • Innst. 277 S (2021-2022)

  Dokument 8:115 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Grete Wold, Kathy Lie og Ingrid Fiskaa om å sikre barn som har vært utsatt for svikt av det offentlige, lik tilgang på erstatninger uavhengig av hvilken kommune de bor i
 • Innst. 276 S (2021-2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av to medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon
 • Innst. 275 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen
 • Innst. 274 S (2021-2022)

  Dokument 8:113 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tina Bru, Linda Hofstad Helleland, Nikolai Astrup, Lene Westgaard-Halle, Bård Ludvig Thorheim og Liv Kari Eskeland om en storstilt satsing på norsk hydrogen- og ammoniakkutvikling
 • Innst. 273 S (2021-2022)

  Dokument 8:123 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marius Arion Nilsen, Silje Hjemdal, Erlend Wiborg, Sylvi Listhaug og Terje Halleland om å sikre økt norsk gasseksport
 • Innst. 272 S (2021-2022)

  Dokument 8:130 S (2021–2022) og Dokument 8:148 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Rasmus Hansson og Lan Marie Nguyen Berg om å gjøre energisparing tilgjengelig for alle og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Guri Melby og Alfred Jens Bjørlo om tiltak for energisparing og mer energi inn i kraftmarkedet
 • Innst. 271 S (2021-2022)

  Dokument 8:142 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson om harmonisering av rentesatser ved etterbetaling av ytelser og tilbakekreving av feilutbetalinger fra Nav
 • Innst. 270 S (2021-2022)

  Prop. 78 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kunnskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet (økonomiske tiltak som følge av krigen i Ukraina)
 • Innst. 269 S (2021-2022)

  Prop. 61 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Bypakke Bodø fase 2 i Nordland – forlenga innkrevjingsperiode og auka gjennomsnittstakst
 • Innst. 268 S (2021-2022)

  Dokument 8:116 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Alfred Jens Bjørlo, Guri Melby og André N. Skjelstad om full breibandsdekning og realisering av gigabitsamfunnet innan 2025
 • Innst. 267 S (2021-2022)

  Dokument 8:107 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Liv Kari Eskeland, Erlend Larsen, Erlend Svardal Bøe, Bård Ludvig Thorheim og Aleksander Stokkebø om et grønt luftfartsprogram for å legge til rette for utvikling, testing og implementering av null- og lavutslippsteknologi for luftfart i Norge
 • Innst. 266 S (2021-2022)

  Dokument 8:154 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen, Sofie Marhaug, Geir Jørgensen og Bjørnar Moxnes om midlertidige tiltak mot ekstraordinære prisøkninger
 • Innst. 265 S (2021-2022)

  Dokument 8:150 S (2021–2022)

  Innstilling frå finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Roy Steffensen, Sylvi Listhaug, Morten Stordalen, Frank Edvard Sve, Silje Hjemdal, Per-Willy Amundsen, Tor André Johnsen, Erlend Wiborg og Terje Halleland om å fjerne drivstoffavgiftene for å kompensere for en ekstraordinær prisutvikling
 • Innst. 264 S (2021-2022)

  Dokument 8:140 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Sylvi Listhaug, Silje Hjemdal og Erlend Wiborg om løpende opptak til barnehageplasser
 • Innst. 263 S (2021-2022)

  Dokument 8:131 S (2021–2022)

  Innstilling frå utdannings- og forskingskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Kari Eskeland, Kari-Anne Jønnes og Mathilde Tybring-Gjedde om auka kompetanse innan riving og demontering
 • Innst. 262 L (2021-2022)

  Dokument 8:104 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen og Tor André Johnsen om endring av straffeprosessloven (varetektsfengsling av terrormistenkte)
 • Innst. 261 S (2021-2022)

  Dokument 8:103 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen, Tor André Johnsen, Bengt Rune Strifeldt, Silje Hjemdal og Morten Stordalen om tap av stemmerett for terrordømte
 • Innst. 260 S (2021-2022)

  Dokument 8:102 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson og Rauand Ismail om å hente hjem norske barn og kvinner fra interneringsleirer i Syria
 • Innst. 259 S (2021-2022)

  Dokument 8:111 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mathilde Tybring-Gjedde, Sandra Bruflot og Mari Holm Lønseth om en mer bærekraftig og sirkulær tekstilindustri
 • Innst. 258 L (2021-2022)

  Prop. 60 LS (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i genteknologiloven (offentlighet)
 • Innst. 257 S (2021-2022)

  Dokument 8:95 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Sveinung Rotevatn og Alfred Jens Bjørlo om lokal CO2-fangst og -lagring m.m. for å nå klimamål på sokkelen
 • Innst. 256 S (2021-2022)

  Dokument 8:89 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Marian Hussein og Seher Aydar om å sikre at leger ikke kan ilegges overtredelsesgebyr for feil forskrivning av blåresepter
 • Innst. 255 S (2021-2022)

  Dokument 8:85 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad om en bedre barselomsorg
 • Innst. 254 L (2021-2022)

  Prop. 57 L (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. (administrative reaksjoner, tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd m.m.)
 • Innst. 253 S (2021-2022)

  Dokument 8:109 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Abid Raja og Guri Melby om å styrke undervisningskvaliteten for studenter under pandemien og følge opp studenters studieprogresjon og undervisningstilbud
 • Innst. 252 S (2021-2022)

  Dokument 8:118 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Abid Raja, Jan Tore Sanner, Kari-Anne Jønnes og Margret Hagerup om en plan for å ta igjen tapt faglig og sosial læring og tette kunnskapshull for elever i norsk skole
 • Innst. 251 S (2021-2022)

  Prop. 77 S (2021–2022) unntatt pkt. 2.3

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kultur- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med ekstraordinære strømutgifter m.m.) – BERIKTIGET
 • Innst. 250 L (2021-2022)

  Prop. 70 L (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i tolloven (forskriftshjemmel om at loven skal gjelde for Svalbard) og endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (forlenget strømstønad)
 • Innst. 249 S (2021-2022)

  Dokument 3:5 (2021–2022)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser
 • Innst. 248 L (2021-2022)

  Dokument 8:58 L (2021–2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgensen, Seher Aydar og Bjørnar Moxnes om avgradering av EOS-utvalgets sammendrag av sluttrapporten om Frode Berg-saken
 • Innst. 247 L (2021-2022)

  Dokument 8:59 L (2021–2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Bjørnar Moxnes om å gjenopprette Sivilombudets innsynsrett i regjeringens dokumenter
 • Innst. 246 S (2021-2022)

  Dokument 8:71 S (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Turid Kristensen, Tage Pettersen, Tone Wilhelmsen Trøen, Sandra Bruflot og Kari-Anne Jønnes om en tryggere idrett og forebygging av kroppsmisnøye og spiseforstyrrelser i idretten
 • Innst. 245 S (2021-2022)

  Dokument 8:78 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Dag-Inge Ulstein om koronakompensasjon til ideelle sykehus
 • Innst. 244 S (2021-2022)

  Dokument 8:79 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marian Hussein, Grete Wold og Kari Elisabeth Kaski om helsehjelp til papirløse migranter i Norge
 • Innst. 243 L (2021-2022)

  Dokument 8:80 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tor André Johnsen, Per-Willy Amundsen og Himanshu Gulati om endring av straffeloven
 • Innst. 242 S (2021-2022)

  Dokument 8:94 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Grunde Almeland og Alfred Jens Bjørlo om omstillings- og stimuleringstiltak for reiselivet og serverings-, kultur- og utelivsbransjen etter koronapandemien
 • Innst. 241 S (2021-2022)

  Dokument 8:88 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Marian Hussein og Andreas Sjalg Unneland om å bevare Bredtvetskogen
 • Innst. 240 S (2021-2022)

  Prop. 60 LS (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/1381 mv.
 • Innst. 239 S (2021-2022)

  Dokument 8:105 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Silje Hjemdal, Sivert Bjørnstad og Bengt Rune Strifeldt om Finnmarksløpet – Et verktøy for promotering av Norge
 • Innst. 238 S (2021-2022)

  Dokument 8:108 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, Guri Melby og André N. Skjelstad om å styrke investeringene i norsk helsenæring
 • Innst. 237 S (2021-2022)

  Dokument 8:110 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Roy Steffensen, Helge André Njåstad, Dagfinn Henrik Olsen, Bengt Rune Strifeldt og Sivert Bjørnstad om å utsette endringene i formuesskatten på oppdrettskonsesjoner
 • Innst. 236 S (2021-2022)

  Dokument 8:112 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi og Roy Steffensen om inntektspolitisk samarbeid gjennom lønnsoppgjøret
 • Innst. 235 S (2021-2022)

  Dokument 8:132 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi, Bård Hoksrud, Erlend Wiborg og Morten Stordalen om å styrke matsikkerheten i Norge gjennom økt matkornproduksjon som følge av krigen i Ukraina
 • Innst. 234 L (2021-2022)

  Prop. 214 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven)
 • Innst. 233 S (2021-2022)

  Dokument 8:90 S (2021–2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Bjørnar Moxnes om uavhengig behandling av søknader om innsyn i dokumenter fra Stortingets administrasjon og presidentskap
 • Innst. 232 S (2021-2022)

  Dokument 8:120 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Ola Elvestuen, Sofie Høgestøl og Alfred Jens Bjørlo om ekstraordinær støtte til Ukrainas frihetskamp
 • Innst. 231 S (2021-2022)

  Dokument 8:117 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Ola Elvestuen og Sofie Høgestøl om å trappe opp norsk støtte til Ukraina, Georgia og Moldova
 • Innst. 230 S (2021-2022)

  Dokument 8:82 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth, Mahmoud Farahmand og Anne Kristine Linnestad om hjemmel til å rutinemessig gjennomføre visitasjon og undersøkelse av asylsøkere i forbindelse med asylregistreringen
 • Innst. 229 L (2021-2022)

  Prop. 53 L (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i rettshjelploven og husleieloven (Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde, faglige uavhengighet, innhenting av taushetsbelagt informasjon fra Folkeregisteret mv.)
 • Innst. 228 S (2021-2022)

  Dokument 8:75 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Seher Aydar, Marian Hussein og Grete Wold om foreldelsesfrist for tilbakekallelse av statsborgerskap
 • Innst. 227 S (2021-2022)

  Dokument 17 (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Rapport til Stortinget fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd 2021
 • Innst. 226 S (2021-2022)

  Dokument 8:93 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Margret Hagerup, Jan Tore Sanner, Kari-Anne Jønnes, Himanshu Gulati, Abid Raja og Kjell Ingolf Ropstad om å oppheve frysvedtaket for behandling av søknader om godkjenning som friskole med særskilt profil eller videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogrammer
 • Innst. 225 S (2021-2022)

  Dokument 8:91 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Kari Eskeland, Helge Orten, Olve Grotle og Aleksander Stokkebø om auka fokus på og nye løysingar for rassikring av infrastruktur
 • Innst. 224 S (2021-2022)

  Dokument 8:86 S (2021–2022)

  Innstilling frå næringskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Olve Grotle, Linda Hofstad Helleland og Lene Westgaard-Halle om ein visjon om at ingen fiskarar skal omkome på havet i framtida
 • Innst. 223 S (2021-2022)

  Dokument 8:84 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingrid Fiskaa, Christian Torset og Torgeir Knag Fylkesnes om å stramme inn praktiseringen av anskaffelsesregelverket når det gjelder næringslivets overholdelse av folkeretten
 • Innst. 222 S (2021-2022)

  Prop. 59 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Auka kostnadsramme for prosjektet rv. 13 Ryfast og utgreiing for status i tvistesak for prosjektet E39 Eiganestunnelen
 • Innst. 221 S (2021-2022)

  Meld. St. 38 (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nytte, ressurs og alvorlighet – Prioritering i helse- og omsorgstjenesten
 • Innst. 220 S (2021-2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Meddelelse fra stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund i Stortingets møte 18. mars 2022 om at han trekker tilbake forslag fra Seher Aydar, Bjørnar Moxnes og seg selv om å hjelpe ukrainere på flukt fra krig ved å tilby kollektiv beskyttelse til ukrainske flyktninger, jf. Dokument 8:121 S (2021–2022)
 • Innst. 219 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling
 • Innst. 218 S (2021-2022)

  Meld. St. 40 (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030
 • Innst. 217 S (2021-2022)

  Dokument 8:96 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marian Hussein, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Birgit Oline Kjerstad om forbud mot gummigranulat
 • Innst. 216 S (2021-2022)

  Dokument 8:3 S (2021–2022) og Dokument 8:38 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug og Bjørnar Moxnes om å bremse krafteksport og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi, Marius Arion Nilsen og Frank Edvard Sve om å innføre begrensning på krafteksport for å ivareta norsk beredskap og forsyningssikkerhet
 • Innst. 215 S (2021-2022)

  Dokument 8:92 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Grunde Almeland om å gjøre inntektssikringsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere permanent – BERIKTIGET
 • Innst. 214 S (2021-2022)

  Dokument 8:83 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi, Silje Hjemdal, Bengt Rune Strifeldt, Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde om å nedsette en uavhengig bistandskommisjon
 • Innst. 213 S (2021-2022)

  Dokument 8:81 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, Ingvild Wetrhus Thorsvik og André N. Skjelstad om å gjøre det lettere for gründere, investorer og arbeidstakere fra land utenfor EØS-området å etablere seg og satse i Norge
 • Innst. 212 S (2021-2022)

  Prop. 52 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 383/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/878 om endring av direktiv 2013/36/EU med hensyn til unntatte enheter, finansielle holdingselskaper, blandede finansielle holdingselskaper, godtgjøring, tilsynstiltak og -myndighet samt kapitalbevaringstiltak
 • Innst. 211 S (2021-2022)

  Dokument 8:76 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Halleland, Morten Stordalen og Bård Hoksrud om en mer effektiv tungbilkontroll for tryggere veier
 • Innst. 210 S (2021-2022)

  Dokument 8:73 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Liv Kari Eskeland, Trond Helleland, Kari-Anne Jønnes, Jan Tore Sanner, Svein Harberg og Margret Hagerup om å vurdere endringer i trafikklærerutdanningen for å sikre tilstrekkelig rekruttering av trafikklærere for tunge kjøretøy
 • Innst. 209 S (2021-2022)

  Dokument 8:72 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om evaluering av Norges deltakelse i krigen i Syria og Irak
 • Innst. 208 S (2021-2022)

  Dokument 8:54 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Stensland, Heidi Nordby Lunde og Ingunn Foss om å bekjempe vold og gjengkriminalitet
 • Innst. 207 L (2021-2022)

  Dokument 8:46 L (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Ola Elvestuen, Sandra Bruflot, Sveinung Stensland, Bjørnar Moxnes, Seher Aydar, Kristoffer Robin Haug, Rasmus Hansson, Marian Hussein og Torgeir Knag Fylkesnes om å gjennomføre rusreformen
 • Innst. 206 S (2021-2022)

  Dokument 8:40 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Dag-Inge Ulstein om at Stortinget må få evalueringen av Beslutningsforum for nye metoder til behandling
 • Innst. 205 S (2021-2022)

  Dokument 8:32 S (2021–2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Seher Aydar og Mímir Kristjánsson om å overlevere rapporten «Eksport av velferdsytelser» fra 2014 til Stortinget, slik at Stortinget kan vurdere hva som skal gjøres for å sikre at Nav-skandalens ofre får nødvendig informasjon til å vurdere krav om oppreisningserstatning og full informasjon om hvordan Nav-skandalen kunne skje
 • Innst. 204 S (2021-2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om brev fra Nobelinstituttet, datert 8. september 2021, om Svar på anmodning fra Stortingets presidentskap om informasjon vedrørende driftssituasjonen for Det Norske Nobelinstitutt, og Redegjørelse for driftssituasjonen for Det Norske Nobelinstitutt
 • Innst. 203 S (2021-2022)

  Dokument 8:87 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgensen og Marie Sneve Martinussen om tilleggsforhandlinger for jordbruket
 • Innst. 202 S (2021-2022)

  Prop. 43 LS (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 54/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2341 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak (IORP II)
 • Innst. 201 L (2021-2022)

  Prop. 43 LS (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, egen pensjonskonto)
 • Innst. 200 S (2021-2022)

  Prop. 42 LS (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2019/2160 og direktiv (EU) 2019/2162 i EØS-avtalen
 • Innst. 199 L (2021-2022)

  Prop. 42 LS (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven og verdipapirfondloven (obligasjoner med fortrinnsrett)
 • Innst. 198 S (2021-2022)

  Prop. 239 LS (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av Protokoll mellom Den europeiske union (EU), Island og Norge til Avtalen mellom Norge og Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, om tilgang til Eurodac med henblikk på rettshåndhevelse
 • Innst. 197 L (2021-2022)

  Prop. 239 LS (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (om tilgang til å sammenligne opplysninger i Eurodac sentralregister for rettshåndhevelsesformål)
 • Innst. 196 L (2021-2022)

  Prop. 54 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven (søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie)
 • Innst. 195 S (2021-2022)

  Dokument 8:57 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Helge André Njåstad, Himanshu Gulati, Morten Stordalen, Bengt Rune Strifeldt, Gisle Meininger Saudland, Silje Hjemdal, Sivert Bjørnstad, Sylvi Listhaug og Dagfinn Henrik Olsen om å avvikle fylkeskommunen
 • Innst. 194 L (2021-2022)

  Prop. 41 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (endret regulering av alderspensjon under utbetaling)
 • Innst. 193 S (2021-2022)

  Dokument 8:60 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Helge André Njåstad, Roy Steffensen, Himanshu Gulati, Erlend Wiborg, Marius Arion Nilsen og Frank Edvard Sve om å stoppe videre elektrifisering av norsk sokkel
 • Innst. 192 S (2021-2022)

  Dokument 8:70 S (2021–2022) og Dokument 8:77 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Dagfinn Henrik Olsen, Helge André Njåstad, Terje Halleland og Marius Arion Nilsen om å åpne muligheten for skånsom utbygging av vannkraft i vernede vassdrag og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rauand Ismail, Sofie Marhaug og Birgit Oline Kjerstad om å la vernede vassdrag forbli vernet
 • Innst. 191 S (2021-2022)

  Dokument 13 (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2021
 • Innst. 190 S (2021-2022)

  Dokument 8:74 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Marian Hussein, Torgeir Knag Fylkesnes og Ingrid Fiskaa om tilgang på vaksinar, medisinar, medisinsk utstyr og medisinsk teknologi i kampen mot covid-pandemien
 • Innst. 189 S (2021-2022)

  Dokument 8:69 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Silje Hjemdal, Terje Halleland, Himanshu Gulati og Roy Steffensen om at Flyhistorisk Museum Sola får overta F-16
 • Innst. 188 S (2021-2022)

  Dokument 8:52 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud, Morten Wold, Silje Hjemdal, Himanshu Gulati og Marius Arion Nilsen om å styrke norsk intensivkapasitet
 • Innst. 187 S (2021-2022)

  Dokument 8:51 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud og Morten Wold om å forplikte helseforetakene til å følge rådene pasienter får fra Ekspertpanelet
 • Innst. 186 S (2021-2022)

  Dokument 8:50 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marian Hussein og Audun Lysbakken om å sikre demokratisk forankring og kontroll av inngripende smitteverntiltak
 • Innst. 185 S (2021-2022)

  Dokument 8:36 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kristoffer Robin Haug og Rauand Ismail om en kvitteringsordning ved personkontroller
 • Innst. 184 S (2021-2022)

  Prop. 231 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/2226 om etableringen av inn- og utreisesystemet, forordning (EU) 2017/2225 om nødvendige endringer i forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår bruken av inn- og utreisesystemet og forordning (EU) 2018/1240 om etableringen av fremreisesystemet (videreutvikling av Schengen-regelverket)
 • Innst. 183 S (2021-2022)

  Prop. 225 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 165/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2366 om betalingstjenester i det indre marked (PSD2) og forordning (EU) 2017/2055 om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
 • Innst. 182 S (2021-2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer – BERIKTIGET
 • Innst. 181 S (2021-2022)

  Dokument 8:99 S (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Carl I. Hagen, Tor André Johnsen og Silje Hjemdal om utbetaling av vedtatt tilskudd til X Games Norway
 • Innst. 180 S (2021-2022)

  Dokument 8:100 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt om å avlyse sentralt gitte eksamener våren 2022
 • Innst. 179 S (2021-2022)

  Dokument 8:56 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kathy Lie, Grunde Almeland og Tobias Drevland Lund om å sikre barn individuell klagerett etter barnekonvensjonen
 • Innst. 178 S (2021-2022)

  Dokument 8:27 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen, Tor André Johnsen, Silje Hjemdal og Himanshu Gulati om generell bevæpning av politiet
 • Innst. 177 S (2021-2022)

  Dokument 8:26 S (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marian Hussein, Kathy Lie og Andreas Sjalg Unneland om endring av straffeloven for å hindre seksuell utnyttelse av barn
 • Innst. 176 S (2021-2022)

  Dokument 21 (2020–2021) kapittel 9

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Rapport fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon, kapittel 9 om Stortingets medvirkning og kontroll i utenriks- og sikkerhetspolitikken
 • Innst. 175 L (2021-2022)

  Prop. 14 L (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv.)
 • Innst. 174 S (2021-2022)

  Dokument 8:67 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Margret Hagerup, Kari-Anne Jønnes, Guri Melby, Abid Raja og Kjell Ingolf Ropstad om videreføring av en lærerspesialistordning
 • Innst. 173 L (2021-2022)

  Prop. 237 L (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven)
 • Innst. 172 S (2021-2022)

  Dokument 8:41 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad om å innføre fritak for merverdiavgift for varer som gis til veldedige formål, for å redusere kasting og destruering av brukbare varer
 • Innst. 171 S (2021-2022)

  Prop. 55 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet (ekstraordinære strømutgifter)
 • Innst. 170 L (2021-2022)

  Prop. 236 L (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere)
 • Innst. 169 S (2021-2022)

  Dokument 3:8 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av årsaker til lang saksbehandlingstid i klage- og ankesaksbehandlingen i Nav og Trygderetten
 • Innst. 168 S (2021-2022)

  Dokument 3:11 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av bevilgninger til Arbeids- og velferdsetatens tiltak under koronapandemien
 • Innst. 167 S (2021-2022)

  Dokument 3:12 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Utenriksdepartementets tildeling av tilskudd til International Peace Institute (IPI)
 • Innst. 166 L (2021-2022)

  Prop. 222 L (2020–2021)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnevernloven mv. (tverrfaglig helsekartlegging)
 • Innst. 165 L (2021-2022)

  Prop. 221 L (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven (regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling)
 • Innst. 164 S (2021-2022)

  Meld. St. 37 (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Samisk språk, kultur og samfunnsliv
 • Innst. 163 L (2021-2022)

  Prop. 220 L (2020–2021)

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Lov om pengespill (pengespilloven)
 • Innst. 162 L (2021-2022)

  Prop. 224 L (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsansatteloven m.m. (lovheimel for registrering av verva og dei økonomiske interessene til enkelte statstilsette)
 • Innst. 161 L (2021-2022)

  Prop. 229 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i grenseloven, utlendingsloven og politiregisterloven (etablering av systemer for inn- og utreise, fremreise og passasjerlisteopplysninger mv.)
 • Innst. 160 S (2021-2022)

  Dokument 8:45 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Aleksander Stokkebø, Henrik Asheim, Anna Molberg, Margret Hagerup, Dag-Inge Ulstein, Sveinung Rotevatn og Abid Raja om en opptrappingsplan for flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA)
 • Innst. 159 L (2021-2022)

  Prop. 241 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven mv. (klargjøring av inndragningsregler m.m.)
 • Innst. 158 L (2021-2022)

  Prop. 5 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i inkassoloven og finanstilsynsloven (klagebehandlingen av Finanstilsynets vedtak etter inkassoloven)
 • Innst. 157 L (2021-2022)

  Prop. 6 L (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (partsbegrepet mv. i utlendingssaker)
 • Innst. 156 S (2021-2022)

  Dokument 8:22 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Audun Lysbakken, Grete Wold og Freddy André Øvstegård om lønnsmoderasjon for høytlønnede i staten
 • Innst. 155 S (2021-2022)

  Dokument 8:24 S (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Turid Kristensen, Tage Pettersen, Margret Hagerup, Aleksander Stokkebø, Erlend Svardal Bøe og Grunde Almeland om et løft for den digitale spillkulturen
 • Innst. 154 L (2021-2022)

  Prop. 35 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse)
 • Innst. 153 S (2021-2022)

  Dokument 3:3 (2021–2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av Dokument 3:10 (2016–2017) om arkivering og åpenhet i statlig forvaltning
 • Innst. 152 L (2021-2022)

  Dokument 8:55 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Henrik Olsen, Gisle Meininger Saudland, Erlend Wiborg, Marius Arion Nilsen, Morten Wold, Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud om å sikre sykepenger til pasienter som står i helsekø grunnet covid-19
 • Innst. 151 S (2021-2022)

  Prop. 58 S (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kultur- og likestillingsdepartementet (midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser)
 • Innst. 150 S (2021-2022)

  Meld. St. 41 (2020–2021)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2020
 • Innst. 149 L (2021-2022)

  Prop. 15 L (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i folketrygdloven mv. (styrking av fedres rett til foreldrepenger mv.)
 • Innst. 148 S (2021-2022)

  Prop. 56 S (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (midlertidig stønad til jordbruks- og veksthusnæringen som følge av ekstraordinære strømutgifter)
 • Innst. 147 S (2021-2022)

  Dokument 8:53 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi, Marius Arion Nilsen, Tor André Johnsen, Morten Wold og Frank Edvard Sve om å redusere nettleien for norske strømkunder
 • Innst. 146 S (2021-2022)

  Dokument 8:42 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Ingvild Wetrhus Thorsvik om å fryse EØS-utbetalingene til den polske stat
 • Innst. 145 S (2021-2022)

  Dokument 8:35 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Abid Raja, Ane Breivik, Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik om mer europeisk samarbeid
 • Innst. 144 S (2021-2022)

  Dokument 8:23 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Dag-Inge Ulstein om at barnetrygd og kontantstøtte ikke skal regnes med i grunnlaget for beregning av ytelser etter sosialtjenesteloven og bostøtteloven
 • Innst. 143 S (2021-2022)

  Dokument 21 (2020–2021), kapittel 2, 3 og 4

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Rapport fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon kapittel 2 om rammevilkår for Stortingets kontroll med regjeringen, kapittel 3 om Stortingets egen kontrollvirksomhet og kapittel 4 om anmodningsvedtak
 • Innst. 142 S (2021-2022)

  Dokument 8:19 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Wold, Bård Hoksrud, Per-Willy Amundsen og Tor André Johnsen om bedre ivaretagelse av samfunnets behov for vern mot og behandling av alvorlig psykisk syke personer
 • Innst. 141 S (2021-2022)

  Meld. St. 4 (2021–2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2020–2021
 • Innst. 140 S (2021-2022)

  Dokument 8:7 S (2021–2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om å anmode Stortingets ansvarskommisjon om å foreta undersøkelser av om statsråd Knut Arild Hareide har brutt ansvarlighetsloven § 8 bokstav b ved å unnlate å gjennomføre stortingsvedtak 1013 av 27. mai 2021
 • Innst. 139 S (2021-2022)

  Dokument 8:1 S (2021–2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Marie Sneve Martinussen, Hege Bae Nyholt, Seher Aydar, Geir Jørgensen, Mímir Kristjánsson, Tobias Drevland Lund og Sofie Marhaug om kutt i godtgjørelsene for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer
 • Innst. 138 S (2021-2022)

  Dokument 8:44 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Sofie Marhaug om å stanse planlagte økninger i strømavgifter
 • Innst. 137 S (2021-2022)

  Dokument 8:39 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Henrik Asheim, Hårek Elvenes, Tore Vamraak, Nikolai Astrup, Mathilde Tybring-Gjedde og Mudassar Kapur om en ekstern kvalitetssikring av beregningene av samfunnsøkonomiske konsekvenser ved kabling av kraftoverføring mellom Bærum og Oslo
 • Innst. 136 S (2021-2022)

  Dokument 8:37 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Sofie Marhaug om å reforhandle styringsavtalen med Enova SF
 • Innst. 135 S (2021-2022)

  Dokument 8:30 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sylvi Listhaug, Helge André Njåstad, Silje Hjemdal og Frank Edvard Sve om straumsituasjonen i Geirangerfjorden etter vedtak om nullutslepp for cruiseskip
 • Innst. 134 S (2021-2022)

  Dokument 8:14 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Hege Bae Nyholt, Seher Aydar, Audun Lysbakken og Freddy André Øvstegård om profittfrie barnehager
 • Innst. 133 L (2021-2022)

  Prop. 212 L (2020–2021)

  Innstilling fra næringskomiteen om Lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteprosessloven)
 • Innst. 132 S (2021-2022)

  Prop. 230 S (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2018/1862 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) innenfor politisamarbeid og strafferettslig samarbeid, forordning (EU) 2018/1861 om opprettelse, drift og bruk av Schengen informasjonssystem (SIS) på området inn- og utreisekontroll og forordning (EU) 2018/1860 om bruk av Schengen informasjonssystem i forbindelse med retur av tredjestatsborgere med ulovlig opphold (videreutvikling av Schengen-regelverket)
 • Innst. 131 L (2021-2022)

  Prop. 234 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.)
 • Innst. 130 S (2021-2022)

  Dokument 8:25 S (2021–2022)

  Innstilling frå næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ola Elvestuen, André N. Skjelstad og Alfred Jens Bjørlo om å styrke dyrevelferden for produksjonsdyr
 • Innst. 129 S (2021-2022)

  Dokument 8:18 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Erna Solberg, Margret Hagerup, Kari-Anne Jønnes, Turid Kristensen og Mathilde Tybring-Gjedde om en helhetlig ungdomsskolereform
 • Innst. 128 S (2021-2022)

  Dokument 8:43 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby og Grunde Almeland om diplomatisk boikott av store idrettsarrangementer organisert i autoritære stater
 • Innst. 127 S (2021-2022)

  Dokument 1 (2021–2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens årlige rapport om revisjon – fra statsbudsjett til statsregnskap 2020
 • Innst. 126 S (2021-2022)

  Dokument 3:1 (2021–2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 • Innst. 125 S (2021-2022)

  Dokument 3:13 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester
 • Innst. 124 S (2021-2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om delegering av myndighet etter sivilombudsloven og lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret mv. – BERIKTIGET
 • Innst. 123 S (2021-2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentanter og regjeringens medlemmer
 • Innst. 122 S (2021-2022)

  Dokument 8:65 S (2021–2022) og Dokument 8:66 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marius Arion Nilsen og Frank Edvard Sve om å innføre makspris på strøm for norske forbrukere og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes og Sofie Marhaug om å innføre makspris på og toprissystem for strøm
 • Innst. 121 S (2021-2022)

  Dokument 8:5 S (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Naomi Ichihara Røkkum, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ane Breivik og Sofie Høgestøl om å innføre en fravikelig samboerlov
 • Innst. 120 S (2021-2022)

  Dokument 8:68 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rauand Ismail, Rasmus Hansson og Une Bastholm om å utsette avgiftsinnbetaling for serveringsbransjen
 • Innst. 119 S (2021-2022)

  Prop. 51 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kunnskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien og ekstraordinære strømutgifter)
 • Innst. 118 L (2021-2022)

  Prop. 50 L (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter
 • Innst. 117 L (2021-2022)

  Prop. 49 L (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 (økonomiske tiltak i møte med pandemien: midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall)
 • Innst. 116 L (2021-2022)

  Prop. 47 L (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om lønnsstøtte (økonomiske tiltak i møte med pandemien)
 • Innst. 115 S (2021-2022)

  Dokument 8:34 S (2021–2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Marie Sneve Martinussen, Sofie Marhaug, Seher Aydar, Geir Jørgensen, Mímir Kristjánsson, Tobias Drevland Lund og Hege Bae Nyholt om oppdatering av regelverket for Stortingets pendlerboliger
 • Innst. 114 L (2021-2022)

  Dokument 8:64 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mudassar Kapur, Helge André Njåstad og André N. Skjelstad om endringer i folketrygdloven for utbetalinger i ekstraordinære tilfeller
 • Innst. 113 S (2021-2022)

  Prop. 48 LS (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere, permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger)
 • Innst. 112 L (2021-2022)

  Prop. 48 LS (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19
 • Innst. 111 S (2021-2022)

  Dokument 8:48 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson, Bjørnar Moxnes og Marie Sneve Martinussen om å forlenge kriseordningene for arbeidsfolk
 • Innst. 110 S (2021-2022)

  Dokument 8:33 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Henrik Olsen, Gisle Meininger Saudland og Erlend Wiborg om redusert arbeidsgiverperiode for sykepenger når fraværet skyldes covid-19
 • Innst. 109 S (2021-2022)

  Dokument 8:31 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Bård Hoksrud, Carl I. Hagen, Tor André Johnsen, Dagfinn Henrik Olsen, Bengt Rune Strifeldt og Frank Edvard Sve om endring av rovviltforvaltninga
 • Innst. 108 S (2021-2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2021
 • Innst. 107 S (2021-2022)

  Dokument 3:9 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av kliniske behandlingsstudier i helseforetakene
 • Innst. 106 S (2021-2022)

  Dokument 3:15 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser
 • Innst. 105 S (2021-2022)

  Dokument 3:10 (2020–2021)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av søknadsbaserte tilskudd i møte med virusutbruddet i 2020
 • Innst. 104 S (2021-2022)

  Prop. 46 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kommunal- og distriktsdepartementet (midlertidige endringer i bostøtten, ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter i perioden januar til mars, og økt rammetilskudd til kommunene)
 • Innst. 103 S (2021-2022)

  Prop. 45 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet (midlertidig stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter)
 • Innst. 102 L (2021-2022)

  Prop. 44 L (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstønadsloven)
 • Innst. 101 S (2021-2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om å be Riksrevisjonen om å gjennomføre særlige undersøkelser av Stortingets økonomiske ordninger for stortingsrepresentantene
 • Innst. 100 S (2021-2022)

  Prop. 36 S (2021–2022), Prop. 39 S (2021–2022) og Dokument 8:49 S (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Ny saldering av statsbudsjettet 2021 og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Sofie Marhaug og Marie Sneve Martinussen om tilbakebetaling av statens økte strøminntekter for å sikre strømhjelp til alle før jul
 • Innst. 99 S (2021-2022)

  Prop. 23 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Klima- og miljødepartementet
 • Innst. 98 S (2021-2022)

  Meld. St. 6 (2021–2022) og Meld. St. 7 (2021–2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om tilbaketrekking av proposisjoner
 • Innst. 97 S (2021-2022)

  Prop. 38 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter)
 • Innst. 96 S (2021-2022)

  Dokument 8:28 LS (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson og Marie Sneve Martinussen om gjeninnføring av feriepenger til de arbeidsløse
 • Innst. 95 L (2021-2022)

  Dokument 8:28 LS (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson og Marie Sneve Martinussen om gjeninnføring av feriepenger til de arbeidsløse
 • Innst. 94 S (2021-2022)

  Prop. 28 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Olje- og energidepartementet
 • Innst. 93 S (2021-2022)

  Meld. St. 35 (2020–2021)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2020, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
 • Innst. 92 S (2021-2022)

  Dokument 8:17 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kristoffer Robin Haug og Irene Ojala om å sikre et godt sykehustilbud til pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Innst. 91 S (2021-2022)

  Dokument 8:8 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes og Seher Aydar om en tannhelsereform for å behandle tennene som en del av kroppen
 • Innst. 90 S (2021-2022)

  Dokument 8:9 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes og Seher Aydar om å bevare Ullevål sykehus, å bevare Gaustad sykehus som psykiatrisk sykehus og bygge ut Aker sykehus som lokalsykehus for hele Groruddalen
 • Innst. 89 S (2021-2022)

  Dokument 8:20 S (2021–2022)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sylvi Listhaug og Frank Edvard Sve om drenering av fjellskredområdet ved Åkneset
 • Innst. 88 S (2021-2022)

  Dokument 8:15 LS (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson, Seher Aydar, Hege Bae Nyholt, Tobias Drevland Lund og Sofie Marhaug om å forby bemanningsbransjen, fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og skjerpe arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvaret
 • Innst. 87 L (2021-2022)

  Dokument 8:15 LS (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson, Seher Aydar, Hege Bae Nyholt, Tobias Drevland Lund og Sofie Marhaug om å forby bemanningsbransjen, fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og skjerpe arbeidstakerbegreper og arbeidsgiveransvaret
 • Innst. 86 S (2021-2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2018
 • Innst. 85 S (2021-2022)

  Dokument 8:13 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Geir Jørgensen og Sofie Marhaug om å oppheve vedtaket om innlemmelse av rettsaktene som inngår i EUs jernbanepakke IV
 • Innst. 84 L (2021-2022)

  Prop. 40 L (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19
 • Innst. 83 S (2021-2022)

  Prop. 20 S (2021–2022)

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet
 • Innst. 82 L (2021-2022)

  Prop. 37 L (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19
 • Innst. 81 S (2021-2022)

  Prop. 29 S (2021–2022) og Prop. 24 S (2021–2022), kap. 541 og 542

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Samferdselsdepartementet og Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innst. 80 S (2021-2022)

  Prop. 22 S (2021–2022), med unntak av kap. 290, 291, 292, 3291 og 3292, Prop. 26 S (2021–2022), kap. 1137 og Prop. 27 S (2021–2022), kap. 923 og kap. 3923

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet, Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 79 S (2021-2022)

  Prop. 2 S (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Samferdselsdepartementet (driftskreditt til Nye Veier AS og kostnadsrammer) og revisjon av bompengepakke (fylkesveg)
 • Innst. 78 S (2021-2022)

  Prop. 27 S (2021–2022), unntatt kap. 923, 2540 og 3923

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 77 S (2021-2022)

  Prop. 26 S (2021–2022), unntatt kap. 1137

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet
 • Innst. 76 S (2021-2022)

  Dokument 8:4 S (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Sofie Marhaug og Lan Marie Nguyen Berg om å stanse tildelingen av letetillatelser på norsk sokkel
 • Innst. 75 L (2021-2022)

  Prop. 32 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)
 • Innst. 74 S (2021-2022)

  Prop. 25 S (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kulturdepartementet
 • Innst. 73 L (2021-2022)

  Prop. 16 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om lønnsplikt under permittering (økning av arbeidsgiverperioden)
 • Innst. 72 S (2021-2022)

  Prop. 24 S (2021–2022), unntatt kap. 541 og 542

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innst. 71 S (2021-2022)

  Prop. 22 S (2021–2022), kap. 290, 291, 292, 3291 og 3292

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet
 • Innst. 70 S (2021-2022)

  Prop. 21 S (2021–2022), kap. 490, 491 og 3490

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 69 S (2021-2022)

  Prop. 30 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Utanriksdepartementet
 • Innst. 68 L (2021-2022)

  Prop. 4 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2021)
 • Innst. 67 S (2021-2022)

  Prop. 21 S (2021–2022), kap. 480

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 66 S (2021-2022)

  Prop. 19 S (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjett 2021 under Forsvarsdepartementet
 • Innst. 65 S (2021-2022)

  Dokument 8:16 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Sylvi Listhaug om å sikre rettigheter til dagpenger og sykepenger for alle arbeidstakere uten aldersdiskriminering
 • Innst. 64 S (2021-2022)

  Prop. 21 S (2021–2022) unntatt kap. 480, 490, 491 og 3490

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 63 S (2021-2022)

  Prop. 18 S (2021–2022)

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Barne- og familiedepartementet
 • Innst. 62 L (2021-2022)

  Prop. 31 L (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i lov om film og videogram (oppheving av registrerings- og gebyrplikt mv.)
 • Innst. 61 L (2021-2022)

  Prop. 34 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffegjennomføringsloven (midlertidige regler om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)
 • Innst. 60 S (2021-2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av nytt medlem til Stortingets ansvarskommisjon
 • Innst. 59 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Kringkastingsrådet
 • Innst. 58 S (2021-2022)

  Prop. 17 S (2021–2022) og Prop. 27 S (2021–2022), kap 2540

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 57 S (2021-2022)

  Prop. 240 S (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 24. april 2014 mellom Norge og Belgia for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og for å forebygge skatteunndragelse, undertegnet i Oslo den 8. september 2021
 • Innst. 56 S (2021-2022)

  Prop. 235 LS (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2021/337 om EU-gjenopprettingsprospekt i EØS-avtalen
 • Innst. 55 L (2021-2022)

  Prop. 235 LS (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i verdipapirhandelloven (EU-gjenopprettingsprospekt mv.)
 • Innst. 54 S (2021-2022)

  Prop. 233 LS (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 214/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/97 og direktiv (EU) 2018/411
 • Innst. 53 L (2021-2022)

  Prop. 233 LS (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven)
 • Innst. 52 L (2021-2022)

  Prop. 226 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv.
 • Innst. 51 L (2021-2022)

  Prop. 223 L (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i pensjonslovgivningen mv. (pensjon fra første krone og dag, garanterte pensjonsprodukter)
 • Innst. 50 S (2021-2022)

  Prop. 208 LS (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til deltagelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/2088 og forordning (EU) 2020/852
 • Innst. 49 L (2021-2022)

  Prop. 208 LS (2020–2021)

  Innstilling fra finanskomiteen om lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer
 • Innst. 48 L (2021-2022)

  Prop. 242 L (2020–2021)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rekonstruksjonsloven (forlengelse av lovens virketid)
 • Innst. 47 L (2021-2022)

  Prop. 3 L (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i pasientjournalloven (tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger m.m.)
 • Innst. 46 S (2021-2022)

  Dokument 8:6 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen, Tobias Drevland Lund, Hege Bae Nyholt og Sofie Marhaug om å holde barnetrygden utenfor ved beregningen av økonomisk sosialhjelp
 • Innst. 45 L (2021-2022)

  Prop. 12 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyrer)
 • Innst. 44 L (2021-2022)

  Prop. 33 L (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om Midlertidig lov om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19
 • Innst. 43 L (2021-2022)

  Prop. 13 L (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i mineralloven (retting av inkurier)
 • Innst. 42 S (2021-2022)

  Prop. 244 S (2020–2021)

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (korona- og influensavaksinasjonsprogrammet) og orienteringer under Samferdselsdepartementet (tilleggsavtaler med togselskapene) og Kulturdepartementet (forlengelse av midlertidige støtteordninger for kultur, frivillighet og idrett)
 • Innst. 41 S (2021-2022)

  Prop. 232 S (2020–2021)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet
 • Innst. 40 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer til Norges Banks representantskap – BERIKTIGET
 • Innst. 39 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer til Ombudsnemnda for Forsvaret
 • Innst. 38 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av riksrevisorer med varamedlemmer
 • Innst. 37 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner
 • Innst. 36 S (2021-2022)

  Dokument 8:10 S (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson om å hindre at AAP-mottakere blir kastet ut i fattigdom
 • Innst. 35 L (2021-2022)

  Dokument 8:2 L (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes, Kathy Lie, Andreas Sjalg Unneland, Grete Wold og Birgit Oline Kjerstad om gjenopprettelse av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere
 • Innst. 34 L (2021-2022)

  Prop. 10 L (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien mv.)
 • Innst. 33 S (2021-2022)

  Dokument 8:21 S (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken og Marian Hussein om å midlertidig oppheve fraværsgrensa i videregående skole
 • Innst. 32 L (2021-2022)

  Prop. 9 L (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse)
 • Innst. 31 L (2021-2022)

  Prop. 11 L (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse)
 • Innst. 30 S (2021-2022)

  Prop. 8 S (2021–2022) og Dokument 8:11 S (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter) og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tobias Drevland Lund, Marie Sneve Martinussen og Sofie Marhaug om strakshjelp med strømregninga for folk med dårlig råd
 • Innst. 29 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg av medlemmer til Norges Banks representantskap
 • Innst. 28 S (2021-2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i etterlønnsordninger for regjeringens medlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere – BERIKTIGET
 • Innst. 27 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen
 • Innst. 26 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) og til ASEANs interparlamentariske forsamling (AIPA)
 • Innst. 25 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd.
 • Innst. 24 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid
 • Innst. 23 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling
 • Innst. 22 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU)
 • Innst. 21 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • Innst. 20 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling
 • Innst. 19 S (2021-2022)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling
 • Innst. 18 S (2021-2022)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2022
 • Innst. 17 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2022
 • Innst. 16 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (rammeområdene 1, 6 og 18)
 • Innst. 15 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)
 • Innst. 14 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Barne- og familiedepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 2 og 3) – BERIKTIGET
 • Innst. 13 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)
 • Innst. 12 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)
 • Innst. 11 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022), Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) og Dokument 8:12 S (2021–2022)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) og Representantforslag fra stortingsrepresentant Seher Aydar om å redde fødeavdelingen i Kristiansund
 • Innst. 10 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14)
 • Innst. 9 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)
 • Innst. 8 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)
 • Innst. 7 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)
 • Innst. 6 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)
 • Innst. 5 S (2021-2022)

  Prop. 1 S (2021–2022), Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022) og Prop. 1 LS (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2022 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland.
 • Innst. 4 L (2021-2022)

  Prop. 1 LS (2021–2022) og Prop . 1 LS Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll mv. 2022 – lovsaker
 • Innst. 3 S (2021-2022)

  Prop. 1 LS (2021–2022), Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022), Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om Skatter, avgifter og toll 2022
 • Innst. 2 S (2021-2022)

  Meld. St. 1 (2021–2022), Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

  Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2022 og forslaget til statsbudsjett for 2022
 • Innst. 1 S (2021-2022)

  Innstilling fra fullmaktskomiteen om representantenes fullmakter