Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Finn innstillinger etter

Stortinget (133)

 • Innst. 135 S (2017-2018) (Midlertidig)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer
 • Innst. 134 S (2017-2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring i Stortingets forretningsorden
 • Innst. 133 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen
 • Innst. 130 S (2017-2018)

  Dokument 8:27 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel
 • Innst. 129 S (2017-2018)

  Dokument 8:31 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om et løft for norsk sirkulærøkonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner
 • Innst. 128 S (2017-2018)

  Dokument 8:106 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om sirkulærøkonomi som hovedløsning for håndtering av farlig uorganisk avfall i Norge
 • Innst. 127 S (2017-2018) (Midlertidig)

  Meld. St. 45 (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi
 • Innst. 126 S (2017-2018)

  Prop. 29 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 187/2017 av 22. september 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer (pakkereisedirektivet)
 • Innst. 125 S (2017-2018)

  Dokument 8:67 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Nicholas Wilkinson om å ta nye initiativ for å sikre at barn ikke skal måtte bo på sykehjem i strid med barnets beste og foreldrenes ønske
 • Innst. 124 S (2017-2018)

  Dokument 8:50 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Sigrid Simensen Ilsøy og Emilie Enger Mehl om å la Vinmonopolet overta taxfree-salget av alkoholholdig drikke ved Avinors luftfartsvirksomheter
 • Innst. 123 S (2017-2018)

  Dokument 8:32 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Nicholas Wilkinson om å sikre åpenhet i helse- og omsorgsinstitusjoner som utfører tjenester i kommunal regi
 • Innst. 122 S (2017-2018)

  Dokument 8:48 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jette F. Christensen, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om studentombud
 • Innst. 121 S (2017-2018)

  Dokument 8:44 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jette F. Christensen, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om beredskapsteam for økt innsats mot mobbing
 • Innst. 120 L (2017-2018)

  Prop. 170 L (2016–2017)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse)
 • Innst. 119 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Nordisk råd samt suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner
 • Innst. 118 S (2017-2018)

  Dokument 8:70 S (2017–2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi, Mazyar Keshvari, Helge André Njåstad, Morten Wold, Morten Stordalen og Erlend Wiborg om at Stortingets presidentskap setter ned et utvalg for å vurdere prosessen og valgbarheten til de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner
 • Innst. 117 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Norges Banks representantskap
 • Innst. 116 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlem til Nobelkomiteen
 • Innst. 115 S (2017-2018)

  Dokument 1 (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016
 • Innst. 114 S (2017-2018)

  Dokument 8:18 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Lill Fagerås og Solfrid Lerbrekk om profittfri barnehage
 • Innst. 113 S (2017-2018)

  Dokument 8:1 S (2017–2018), Dokument 8:15 S (2017–2018), Dokument 8:24 S (2017–2018) og Dokument 8:25 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om fire representantforslag som omhandler lærernorm i skolen, virkningstidspunktet for kompetansekrav for lærere og karakterkrav i matematikk for opptak til lærerutdanningen
 • Innst. 112 S (2017-2018)

  Dokument 8:33 S (2017–2018) og Dokument 8:41 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand om styrket beredskap gjennom et sterkere jordvern og beredskapslagring av matkorn og Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en ny jordvernpolitikk som sikrer reelt, nasjonalt vern av matjorda
 • Innst. 111 S (2017-2018)

  Dokument 8:49 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete, Sigbjørn Gjelsvik og Sigrid Simensen Ilsøy om å redusere andelen innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten og ikke la innsatsstyrt finansiering videreføres ned på sykehus- og avdelingsnivå
 • Innst. 110 S (2017-2018)

  Dokument 8:7 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Heidi Greni, Willfred Nordlund og Ole André Myhrvold om å styrke finansieringsordningene for etablering av sykehjem, omsorgsboliger og dagaktivitetstilbud
 • Innst. 109 S (2017-2018)

  Dokument 8:3 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Willfred Nordlund og Ivar Odnes om tiltak for å styrke rekruttering til og finansiering av fastlegeordningen, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen
 • Innst. 108 S (2017-2018)

  Meld. St. 40 (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Eksport av norske velferdsytelser
 • Innst. 107 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning
 • Innst. 106 S (2017-2018)

  Dokument 17 (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2016–1. halvår 2017
 • Innst. 105 S (2017-2018)

  Meld. St. 5 (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
 • Innst. 104 S (2017-2018)

  Dokument 8:22 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Petter Eide om å stanse eksport av våpen og forsvarsmateriell og flerbruksvarer til landene som intervenerer i Jemen, og ta initiativer for å ansvarliggjøre partene i krigen for brudd på humanitærretten og eventuelle krigsforbrytelser
 • Innst. 103 L (2017-2018)

  Prop. 153 L (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)
 • Innst. 102 S (2017-2018)

  Dokument 8:36 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Terje Breivik, Jon Gunnes og Ketil Kjenseth om å utrede etableringen av et norsk globalt entreprenørskapsprogram
 • Innst. 101 S (2017-2018)

  Dokument 8:57 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigrid Simensen Ilsøy, Heidi Greni, Nils T. Bjørke og Åslaug Sem-Jacobsen om forbedringer av hjelpemiddelformidlingen
 • Innst. 100 S (2017-2018)

  Prop. 28 S (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet 2017
 • Innst. 99 S (2017-2018)

  Dokument 3:1 (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 • Innst. 98 S (2017-2018)

  Dokument 8:54 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om bilstøtteordning også for dem som ikke har inntektsgivende arbeid eller er i utdanning
 • Innst. 97 S (2017-2018)

  Dokument 8:43 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Olaug V. Bollestad og Steinar Reiten om endring av botidskravet for rett til kontantstøtte
 • Innst. 96 S (2017-2018)

  Dokument 3:6 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten
 • Innst. 95 S (2017-2018)

  Dokument 8:72 S (2017–2018) og Dokument 8:73 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Sverre Myrli, Espen Barth Eide, Runar Sjåstad, Åsmund Aukrust og Hege Haukeland Liadal om å legge strengere miljøkrav til grunn i anskaffelsen av Kystruten Bergen–Kirkenes for perioden 2021–2030 og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Solfrid Lerbrekk og Torgeir Knag Fylkesnes om å endre anbudet på Kystruten Bergen–Kirkenes
 • Innst. 94 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av riksrevisorer med varamedlemmer
 • Innst. 93 S (2017-2018)

  Dokument 8:9 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Geir Adelsten Iversen om nedsetjing av eit offentleg utval som skal foreta ein gjennomgang av konsekvensane av at Storbritannia går ut av EU, og Noreg sine alternativ til EØS-avtalen
 • Innst. 92 S (2017-2018)

  Meld. St. 44 (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Noregs deltaking i den 71. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)
 • Innst. 91 S (2017-2018)

  Dokument 8:23 S (2017–2018)

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Petter Eide og Karin Andersen om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet – BERIKTIGET
 • Innst. 90 S (2017-2018)

  Prop. 11 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av Bypakke Bergen i Hordaland
 • Innst. 89 S (2017-2018)

  Dokument 3:9 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak – BERIKTIGET
 • Innst. 88 S (2017-2018)

  Prop. 3 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 94/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/55/EU om endring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeidet gjennom informasjonssystemet for det indre marked («IMI-forordningen»)
 • Innst. 87 S (2017-2018)

  Prop. 16 S (2017–2018), unntatt kap. 542

  Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innst. 86 S (2017-2018)

  Prop. 24 S (2017–2018), kap. 490, 491, 496, 497, 3490, 3496 og 3497

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 85 S (2017-2018)

  Prop. 15 S (2017–2018) og Prop. 19 S (2017–2018) kap. 872

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet, kap. 872
 • Innst. 84 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Kringkastingsrådet
 • Innst. 83 S (2017-2018)

  Prop. 12 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet – BERIKTIGET
 • Innst. 82 S (2017-2018)

  Prop. 24 S (2017–2018), kap. 480

  Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 81 S (2017-2018)

  Prop. 23 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet
 • Innst. 80 S (2017-2018)

  Prop. 21 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet
 • Innst. 79 S (2017-2018)

  Prop. 13 S (2017–2018) og Prop. 16 S (2017–2018), kap. 542

  Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet og om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 542
 • Innst. 78 L (2017-2018)

  Dokument 8:61 L (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om å videreføre redegjørelsesplikten fra 1. januar 2018
 • Innst. 77 S (2017-2018)

  Prop. 22 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet
 • Innst. 76 S (2017-2018)

  Prop. 19 S (2017–2018), unntatt kap. 872

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet – BERIKTIGET
 • Innst. 75 S (2017-2018)

  Prop. 17 S (2017–2018) og Prop. 20 S (2017–2018), kap. 925 og 927

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet, kap. 925 og 927
 • Innst. 74 S (2017-2018)

  Prop. 14 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet
 • Innst. 73 S (2017-2018)

  Prop. 18 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet
 • Innst. 72 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen
 • Innst. 71 S (2017-2018)

  Dokument 8:26 S (2017–2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Gunnes og Carl-Erik Grimstad om innføring av lobbyregister
 • Innst. 70 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer til Norges Banks representantskap
 • Innst. 69 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Ombudsmannsnemnda for Forsvaret
 • Innst. 68 S (2017-2018)

  Dokument 8:64 LS (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide om å innføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, sikre reelle barnefaglige vurderinger mv.
 • Innst. 67 L (2017-2018)

  Dokument 8:64 LS (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide om å innføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, sikre reelle barnefaglige vurderinger mv.
 • Innst. 66 S (2017-2018)

  Dokument 8:47 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om midlertidig stans i uttransport av asylsøkere til Afghanistan frem til et uavhengig ekspertutvalg har gjennomført en åpen vurdering av regelverk og praksis i disse sakene m.m.
 • Innst. 65 L (2017-2018)

  Prop. 10 L (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i diskrimineringsombudsloven mv.
 • Innst. 64 S (2017-2018)

  Prop. 20 S (2017–2018), unntatt kap. 925 og 927

  Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 63 S (2017-2018)

  Prop. 25 S (2017–2018)

  Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m.
 • Innst. 62 S (2017-2018)

  Prop. 24 S (2017–2018), unnateke kap. 480, 490, 491, 496, 497, 3490, 3496 og 3497

  Innstilling frå justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 61 L (2017-2018)

  Prop. 7 L (2017–2018)

  Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, trygderettslova, folketrygdlova og einskilde andre lover (Samleproposisjon hausten 2017)
 • Innst. 60 S (2017-2018)

  Dokument 8:17 LS (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen
 • Innst. 59 L (2017-2018)

  Dokument 8:17 LS (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen
 • Innst. 58 L (2017-2018)

  Prop. 168 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen)
 • Innst. 57 S (2017-2018)

  Dokument 3:10 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning
 • Innst. 56 S (2017-2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om meddelelse fra stortingsrepresentant Rigmor Aasrud i Stortingets møte 16. november 2017 om at hun trekker tilbake forslag fra Stein Erik Lauvås, Siri Gåsemyr Staalesen, Jorodd Asphjell, Kari Henriksen og seg selv om innføring av sårbarhetskriterier ved vurderingen av midlertidig opphold i asylsaker til enslige mindreårige, jf. Representantforslag 52 S (2017–2018) – BERIKTIGET
 • Innst. 55 S (2017-2018)

  Dokument 8:12 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande, Terje Breivik og Carl-Erik Grimstad om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark – BERIKTIGET
 • Innst. 54 L (2017-2018)

  Prop. 149 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.)
 • Innst. 53 L (2017-2018)

  Prop. 150 L (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)
 • Innst. 52 S (2017-2018)

  Dokument 8:2 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Sigbjørn Gjelsvik, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Willfred Nordlund, Siv Mossleth, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om anledning til omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner
 • Innst. 51 S (2017-2018)

  Dokument 8:8 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Åslaug Sem-Jacobsen og Marit Knutsdatter Strand om å innføre en ordning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag
 • Innst. 50 S (2017-2018)

  Prop. 2 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Videreutviklingen av Hæren og Heimevernet – Landmaktproposisjon
 • Innst. 49 S (2017-2018)

  Dokument 8:4 S (2017–2018), Dokument 8:5 S (2017–2018), Dokument 8:6 S (2017–2018), Dokument 8:13 S (2017–2018), Dokument 8:38 S (2017–2018), Dokument 8:39 S (2017–2018) og Dokument 8:40 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om syv representantforslag som omhandler Stortingets vedtak 8. juni 2017 om sammenslåing av fylkeskommuner
 • Innst. 48 S (2017-2018)

  Prop. 163 S (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker
 • Innst. 47 L (2017-2018)

  Prop. 158 L (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger)
 • Innst. 46 L (2017-2018)

  Prop. 160 L (2016–2017)

  Innstilling frå finanskomiteen om Endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger)
 • Innst. 45 L (2017-2018)

  Prop. 157 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i kommuneloven og lov om flagging på kommunale bygninger (forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg)
 • Innst. 44 S (2017-2018)

  Prop. 162 S (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker
 • Innst. 43 S (2017-2018)

  Dokument 8:19 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om å sikre et trygt og stabilt barnevern uten profitt
 • Innst. 42 L (2017-2018)

  Prop. 172 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening)
 • Innst. 41 S (2017-2018)

  Dokument 8:21 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken og Torgeir Knag Fylkesnes om at det ikke skal gjøres strukturendringer i fiskeriene før etter at Stortinget har gjennomført en helhetlig gjennomgang av strukturpolitikken
 • Innst. 40 S (2017-2018)

  Prop. 9 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til ikke å utbetale andre rate av driftstilskuddet til Islamsk Råd Norge for 2017
 • Innst. 39 S (2017-2018)

  Dokument 3:11 (2016–2017)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet
 • Innst. 38 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling
 • Innst. 37 S (2017-2018)

  Meld. St. 4 (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Regulering av pensjoner i 2017 og pensjonisters inntektsforhold
 • Innst. 36 S (2017-2018)

  Dokument 8:11 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum, Geir Adelsten Iversen og Sandra Borch om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten
 • Innst. 35 S (2017-2018)

  Prop. 171 S (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av fv. 33 på strekningene Skardtjernet–Tonsvatnet og Bjørgokrysset–Nedre Øydgarden i Oppland
 • Innst. 34 S (2017-2018)

  Prop. 164 S (2016–2017)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av Nordhordlandspakken i Hordaland
 • Innst. 33 L (2017-2018)

  Prop. 155 L (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i yrkestransportlova (samkøyring mv.)
 • Innst. 32 L (2017-2018)

  Prop. 152 L (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy
 • Innst. 31 L (2017-2018)

  Prop. 151 L (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre lover (samleproposisjon)
 • Innst. 30 S (2017-2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Innst. 29 S (2017-2018)

  Innstilling fra fullmaktskomiteen om riksvalgstyrets avgjørelse av klager ved stortingsvalget 2017
 • Innst. 28 S (2017-2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden
 • Innst. 27 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling
 • Innst. 26 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid
 • Innst. 25 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU) – BERIKTIGET
 • Innst. 24 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen – BERIKTIGET
 • Innst. 23 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa
 • Innst. 22 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling
 • Innst. 21 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling
 • Innst. 20 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • Innst. 19 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd
 • Innst. 18 S (2017-2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2018 – BERIKTIGET
 • Innst. 17 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2018
 • Innst. 16 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområdene 1, 6 og 18)
 • Innst. 15 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)
 • Innst. 14 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Barne- og likestillingsdepartementet, Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 2 og 3)
 • Innst. 13 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)
 • Innst. 12 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)
 • Innst. 11 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)
 • Innst. 10 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14)
 • Innst. 9 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)
 • Innst. 8 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)
 • Innst. 7 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)
 • Innst. 6 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)
 • Innst. 5 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018 under rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv. samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland
 • Innst. 4 L (2017-2018)

  Prop. 1 LS (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2018 – lovsaker
 • Innst. 3 S (2017-2018)

  Prop. 1 LS (2017–2018) og Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2018
 • Innst. 2 S (2017-2018)

  Meld. St. 1 (2017–2018), Prop. 1 S (2017–2018) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2018 og forslaget til statsbudsjett for 2018
 • Innst. 1 S (2017-2018)

  Innstilling fra fullmaktskomiteen om representantenes fullmakter