Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Finn innstillinger etter

Stortinget (494)

 • Innst. 494 S (2016-2017)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Nordisk råd og nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling
 • Innst. 493 S (2016-2017)

  Dokument 8:30 S (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes om en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge
 • Innst. 492 S (2016-2017)

  Prop. 139 S (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap»)
 • Innst. 491 S (2016-2017)

  Dokument 8:149 S (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Lene Vågslid, Kari Henriksen og Ferhat Güven om å sikre gjennomføring av nærpolitireformen i tråd med Stortingets ambisjoner
 • Innst. 490 S (2016-2017)

  Prop. 147 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)
 • Innst. 489 S (2016-2017)

  Dokument 2 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens melding om verksemda i 2016
 • Innst. 488 S (2016-2017)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til den forberedende fullmaktskomité
 • Innst. 487 S (2016-2017)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden mv.
 • Innst. 486 S (2016-2017)

  Dokument 3:12 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel
 • Innst. 485 S (2016-2017)

  Dokument 8:88 S (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum og Geir Pollestad om kontanter som betalingsmiddel i Norge
 • Innst. 484 S (2016-2017)

  Dokument 8:139 S (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad, Heidi Greni, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om å endre omstillingen i Arkivverket og styrke de åtte regionale statsarkivene
 • Innst. 483 S (2016-2017)

  Dokument 1, tillegg nr. 1 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring – BERIKTIGET
 • Innst. 482 S (2016-2017)

  Prop. 143 S (2016–2017)

  Innstilling frå kommunal- og forvaltingskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2017 mv.)
 • Innst. 481 S (2016-2017)

  Dokument 8:80 S (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Pål Farstad og Sveinung Rotevatn om en gjennomgang av statens organisering og utbredelse med formål å redusere offentlig aktivitet i velfungerende kommersielle markeder
 • Innst. 480 S (2016-2017)

  Dokument 8:83 S (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Iselin Nybø, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om opprettelse av et program for teknologiutvikling i vannbransjen
 • Innst. 479 S (2016-2017)

  Dokument 8:87 S (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Heikki Eidsvoll Holmås om endring av vilkår for opprettelse og nedlegging av asylmottak
 • Innst. 478 S (2016-2017)

  Dokument 8:102 S (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe om innføring av rett til full merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner
 • Innst. 477 S (2016-2017)

  Dokument 8:123 S (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad og Geir Sigbjørn Toskedal om tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig
 • Innst. 476 S (2016-2017)

  Dokument 8:116 S (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Karin Andersen og Audun Lysbakken om å sikre et profittfritt barnevern
 • Innst. 475 S (2016-2017)

  Dokument 8:108 S (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Stine Renate Håheim, Lise Christoffersen, Sonja Mandt, Tove Karoline Knutsen, Christian Tynning Bjørnø og Kari Henriksen om å styrke oppfølgingen i reetableringsfasen for personer utsatt for vold i nære relasjoner
 • Innst. 474 S (2016-2017)

  Dokument 8:125 S (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Aud Herbjørg Kvalvik om bedre vilkår for enslige mindreårige asylsøkere
 • Innst. 473 S (2016-2017)

  Dokument 3:8 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 • Innst. 472 S (2016-2017)

  Prop. 131 S (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nokre saker om administrasjon, veg, jernbane og post og telekommunikasjonar
 • Innst. 471 S (2016-2017)

  Prop. 133 S (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av prosjekt og tiltak på fv. 714 Stokkhaugen–Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 2
 • Innst. 470 S (2016-2017)

  Prop. 134 S (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samferdselspakke for Kristiansandsregionen i Vest-Agder, fase 1 – forlenging av bompengeordninga
 • Innst. 469 S (2016-2017)

  Prop. 135 S (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering og utbygging av E39 på strekningen Kristiansand vest–Lyngdal vest i kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes og Lyngdal i Vest-Agder
 • Innst. 468 S (2016-2017)

  Prop. 140 S (2016–2017)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av prosjektet fv. 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal
 • Innst. 467 S (2016-2017)

  Dokument 3:7 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly
 • Innst. 466 S (2016-2017)

  Dokument 8:140 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Janne Sjelmo Nordås, Per Olaf Lundteigen og Geir Inge Lien om oppfølging av Kvinnsland-utvalgets rapport og erstatte helseforetaksloven med en helseforvaltningslov og innføre folkevalgt styring og stedlig ledelse av norske sykehus – BERIKTIGET
 • Innst. 465 S (2016-2017)

  Dokument 8:82 S (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Terje Breivik, Abid Q. Raja og André N. Skjelstad om fremje av sosialt entreprenørskap
 • Innst. 464 S (2016-2017)

  Prop. 86 S (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Oslopakke 3 – revidert avtale for perioden 2017–2036 og forslag til nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompengetakster
 • Innst. 463 S (2016-2017)

  Dokument 8:122 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad om arbeidsvilkår for sykehusansatte
 • Innst. 462 S (2016-2017)

  Dokument 8:118 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Karin Andersen og Audun Lysbakken om strakstiltak for å sikre en trygg fødselsomsorg
 • Innst. 461 S (2016-2017)

  Dokument 8:113 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Torgeir Micaelsen, Trygve Slagsvold Vedum, Kjersti Toppe, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Audun Lysbakken og Rasmus Hansson om daglig fysisk aktivitet i skolen og en handlingsplan for fysisk aktivitet
 • Innst. 460 S (2016-2017)

  Meld. St. 33 (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2018–2029 – BERIKTIGET
 • Innst. 459 L (2016-2017)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (avkortning av kapitalinntekter)
 • Innst. 458 S (2016-2017)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer
 • Innst. 457 S (2016-2017)

  Prop. 145 LS (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 316/2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/719
 • Innst. 456 S (2016-2017)

  Dokument 8:91 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Micaelsen, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen, Freddy de Ruiter, Ingvild Kjerkol og Kjersti Toppe om forebygging og behandling av kroniske sår
 • Innst. 455 S (2016-2017)

  Meld. St. 35 (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet
 • Innst. 454 S (2016-2017)

  Prop. 138 S (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2017/2018 m.m.)
 • Innst. 453 S (2016-2017)

  Meld. St. 27 (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende
 • Innst. 452 S (2016-2017)

  Dokument 8:89 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen, Ruth Grung, Ingvild Kjerkol og Freddy de Ruiter om en kommunal tiltaksplan for å styrke eldres psykiske helse
 • Innst. 451 S (2016-2017)

  Dokument 8:90 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy de Ruiter, Torgeir Micaelsen, Tove Karoline Knutsen, Ruth Grung, Ingvild Kjerkol og Karin Andersen om en helhetlig plan for autisme
 • Innst. 450 S (2016-2017)

  Dokument 8:92 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Micaelsen, Tove Karoline Knutsen, Ruth Grung, Ingvild Kjerkol og Freddy de Ruiter om rekruttering av fastleger
 • Innst. 449 S (2016-2017)

  Dokument 8:97 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe om å implementere musikkterapi i helsetenesta og å auke den nasjonale utdanningskapasiteten
 • Innst. 448 S (2016-2017)

  Dokument 8:112 S (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Sigbjørn Toskedal, Line Henriette Hjemdal, Geir Jørgen Bekkevold og Anders Tyvand om en stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden
 • Innst. 447 S (2016-2017)

  Dokument 8:131 S (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Karin Andersen om en tillitsreform i skolen
 • Innst. 446 S (2016-2017)

  Dokument 8:132 S (2016–2017)

  Innstilling fra kirke- utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Karin Andersen om styrket spesialpedagogisk oppfølging i en inkluderende skole
 • Innst. 445 S (2016-2017)

  Prop. 141 S (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2017 m.m.)
 • Innst. 444 L (2016-2017)

  Prop. 144 L (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i luftfartslova (restriksjonsområde)
 • Innst. 443 L (2016-2017)

  Prop. 145 LS (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 316/2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/719
 • Innst. 442 S (2016-2017)

  Meld. St. 37 (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Tilbaketrekning av Meld. St. 20 (2016–2017) Pliktsystemet for torsketrålere
 • Innst. 441 S (2016-2017)

  Dokument 8:114 S (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell om en helhetlig og uavhengig evaluering av utenriks- og utviklingspolitiske virkemidler i norsk politikk overfor Israel og Palestina
 • Innst. 440 S (2016-2017)

  Meld. St. 24 (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Felles ansvar for felles fremtid – Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk
 • Innst. 439 S (2016-2017)

  Meld. St. 36 (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk
 • Innst. 438 L (2016-2017)

  Prop. 117 L (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i konsesjonslovgivningen for vannkraft (lovrevisjon)
 • Innst. 437 S (2016-2017)

  Dokument 8:85 S (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Lise Christoffersen, Hugo Bjørnstad, Magne Rommetveit og Eirik Sivertsen om en helhetlig luftfartsstrategi
 • Innst. 436 S (2016-2017)

  Dokument 8:78 S (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni og Kjersti Toppe om en sektorlov for vann- og avløpssektoren
 • Innst. 435 S (2016-2017)

  Dokument 6 (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Årsmelding for 2016 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
 • Innst. 434 S (2016-2017)

  Dokument 8:77 S (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Liv Signe Navarsete, Torgeir Knag Fylkesnes, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide om sikring av egnet helikopterkapasitet for Hæren og videreføring av hovedbase for helikopter på Bardufoss
 • Innst. 433 S (2016-2017)

  Dokument 8:74 S (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Anders Tyvand, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell Ingolf Ropstad om flere tiltak for å beskytte barn mot pornografi
 • Innst. 432 S (2016-2017)

  Meld. St. 21 (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen
 • Innst. 431 L (2016-2017)

  Dokument 8:63 L (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jette F. Christensen, Martin Kolberg, Gunvor Eldegard, Michael Tetzschner, Erik Skutle, Helge Thorheim, Gjermund Hagesæter, Per Olaf Lundteigen og Bård Vegar Solhjell om endringer i EOS-kontrolloven
 • Innst. 430 S (2016-2017)

  Meld. St. 30 (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Verksemda til Avinor AS
 • Innst. 429 L (2016-2017)

  Prop. 136 L (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i skipsarbeidsloven (rederiets garantiplikt)
 • Innst. 428 L (2016-2017)

  Prop. 137 L (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven m.m. (skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser og styrket oppreisningsvern ved krenkelser begått av flere i fellesskap) - BERIKTIGET
 • Innst. 427 L (2016-2017)

  Prop. 92 L (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)
 • Innst. 426 S (2016-2017)

  Meld. St. 25 (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Humaniora i Norge
 • Innst. 425 L (2016-2017)

  Prop. 110 L (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova (mer effektive planprosesser, enklere saksbehandling og konsekvensutredninger) – BERIKTIGET
 • Innst. 424 L (2016-2017)

  Prop. 94 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)
 • Innst. 423 L (2016-2017)

  Prop. 118 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i husbankloven (handsaming av personopplysningar)
 • Innst. 422 S (2016-2017)

  Prop. 128 S (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Kommuneproposisjonen 2018
 • Innst. 421 L (2016-2017)

  Prop. 120 L (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven mv. (smitteoverføring og allmennfarlig smittespredning)
 • Innst. 420 L (2016-2017)

  Prop. 109 L (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i tobakksskadeloven, strålevernloven og helseberedskapsloven (registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.)
 • Innst. 419 L (2016-2017)

  Prop. 116 L (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold
 • Innst. 418 S (2016-2017)

  Dokument 7:1 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2016
 • Innst. 417 S (2016-2017)

  Prop. 98 S (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godtakelse av direktiv (EU) 2016/680 av 27. april 2016 om fysiske personers vern i forbindelse med kompetente myndigheters behandling av personopplysninger mv. og om opphevelse av Rådets rammebeslutning 2008/977/JIS (videreutvikling av Schengen-regelverket)
 • Innst. 416 L (2016-2017)

  Prop. 99 L (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i politiregisterloven mv. (gjennomføring av direktiv (EU) 2016/680 mv.)
 • Innst. 415 L (2016-2017)

  Prop. 95 L (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i lov om elsertifikater (andre kontrollstasjon)
 • Innst. 414 S (2016-2017)

  Prop. 132 S (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til 1) godtakelse av forordning (EU) nr. 1077/2011 om opprettelse av et europeisk byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer mv., 2) inngåelse av avtale mellom EU og Norge, Island, Sveits og Liechtenstein om deltagelse i Det europeiske byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer på området for frihet, sikkerhet og rettferdighet
 • Innst. 413 S (2016-2017)

  Dokument 8:146 S (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Kari Henriksen, Lene Vågslid og Jorodd Asphjell om innføring av tjenestenummer for ansatte i kriminalomsorgen
 • Innst. 412 S (2016-2017)

  Dokument 8:142 S (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Heikki Eidsvoll Holmås, Audun Lysbakken og Karin Andersen om lyntogutbygging i Noreg
 • Innst. 411 S (2016-2017)

  Dokument 8:143 S (2016–2017)

  Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås om bymiljøavtaler
 • Innst. 410 S (2016-2017)

  Prop. 124 S (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av prosjektet E6 Vindåsliene–Korporalsbrua i Sør-Trøndelag
 • Innst. 409 S (2016-2017)

  Dokument 8:145 S (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø om å sette i gang en konseptvalgsutredning om Tromsbanen
 • Innst. 408 S (2016-2017)

  Dokument 8:115 S (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Trygve Slagsvold Vedum, Heidi Greni, Anne Tingelstad Wøien og Per Olaf Lundteigen om å be regjeringen legge frem en stortingsmelding om taxinæringen
 • Innst. 407 S (2016-2017)

  Dokument 8:126 S (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kjell Ingolf Ropstad og Hans Fredrik Grøvan om utvidet lagringsplikt av IP-adresser for å beskytte barn mot overgrep
 • Innst. 406 S (2016-2017)

  Dokument 8:109 S (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Stine Renate Håheim, Lise Christoffersen, Sonja Mandt, Tove Karoline Knutsen, Christian Tynning Bjørnø og Kari Henriksen om å styrke arbeidet mot vold mot eldre
 • Innst. 405 S (2016-2017)

  Dokument 8:120 S (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad om Kjeller flyplass
 • Innst. 404 S (2016-2017)

  Dokument 8:104 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kirsti Bergstø og Audun Lysbakken om å styrke eldreomsorgen gjennom kvalitetsbaserte bemanningsnormer, mer valgfrihet for eldre og en tillitsreform framfor målstyring
 • Innst. 403 S (2016-2017)

  Dokument 8:107 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Kjersti Toppe om å styrke pasienters rett til behandling innen forsvarlig frist og innføre full åpenhet om ventetider og ventelister
 • Innst. 402 S (2016-2017)

  Dokument 8:106 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide og Geir Jørgen Bekkevold om helsehjelp til papirløse migranter
 • Innst. 401 S (2016-2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2017, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2017, og om skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2017
 • Innst. 400 L (2016-2017)

  Prop. 130 LS (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga –BERIKTIGET
 • Innst. 399 L (2016-2017)

  Dokument 8:105 L (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Erlend Wiborg, Oskar J. Grimstad og Morten Ørsal Johansen om å tillate konsum av alkohol under 22 volumprosent i parker
 • Innst. 398 L (2016-2017)

  Prop. 114 L (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i passloven og ID-kortloven (tilpasning til nye systemer)
 • Innst. 397 S (2016-2017)

  Dokument 8:100 S (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Hans Fredrik Grøvan, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell Ingolf Ropstad om styrket innsats mot at barn utnyttes i menneskehandel
 • Innst. 396 S (2016-2017)

  Dokument 8:98 S (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Pål Farstad og Trine Skei Grande om kommunal frihet
 • Innst. 395 S (2016-2017)

  Dokument 8:130 S (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om et krafttak for et anstendig norsk arbeidsliv
 • Innst. 394 S (2016-2017)

  Dokument 8:124 S (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kirsti Bergstø og Aud Herbjørg Kvalvik om å sikre likeverdige pensjonsordninger uavhengig av driftsform, jf. sykepleierordningen, slik at ansatte beholder minst like gode pensjonsytelser som før ved anbudsutsetting av virksomhet i offentlig sektor
 • Innst. 393 S (2016-2017)

  Dokument 8:129 S (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Janne Sjelmo Nordås, Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum om å evaluere ordningen om at landets pensjonister og uføre i dag ikke får sine pensjons- og trygdeutbetalinger på papir
 • Innst. 392 S (2016-2017)

  Dokument 8:119 S (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Karin Andersen om rett til pensjonsslipp på papir tilsendt i posten – BERIKTIGET
 • Innst. 391 S (2016-2017)

  Dokument 8:111 S (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Dag Terje Andersen, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Tove-Lise Torve, Martin Henriksen, Odd Omland, Stine Renate Håheim og Kari Henriksen om handlingsplan for et seriøst og organisert arbeidsliv
 • Innst. 390 L (2016-2017)

  Prop. 74 L (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.)
 • Innst. 389 L (2016-2017)

  Prop. 81 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)
 • Innst. 388 L (2016-2017)

  Prop. 80 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)
 • Innst. 387 L (2016-2017)

  Prop. 89 L (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i transplantasjonslova mv. (gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett) – BERIKTIGET
 • Innst. 386 S (2016-2017)

  Prop. 96 S (2016–2017)

  Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i kommunestrukturen
 • Innst. 385 S (2016-2017)

  Prop. 84 S (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå
 • Innst. 384 S (2016-2017)

  Prop. 111 S (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Filippinene av 28. april 2016
 • Innst. 383 S (2016-2017)

  Prop. 113 S (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Georgia av 27. juni 2016
 • Innst. 382 S (2016-2017)

  Prop. 90 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer av 25. mars 2015
 • Innst. 381 S (2016-2017)

  Prop. 123 S (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Investeringar i Forsvaret og andre saker
 • Innst. 380 S (2016-2017)

  Dokument 8:72 S (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sveinung Rotevatn, Terje Breivik, Pål Farstad, Ketil Kjenseth og Iselin Nybø om å styrke sosiale rettar for sjølvstendig næringsdrivande
 • Innst. 379 S (2016-2017)

  Dokument 8:81 S (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Sveinung Rotevatn og Pål Farstad om en enklere hverdag for landets små og mellomstore bedrifter
 • Innst. 378 L (2016-2017)

  Prop. 71 L (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.)
 • Innst. 377 S (2016-2017)

  Meld. St. 32 (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Reindrift – Lang tradisjon – unike muligheter
 • Innst. 376 L (2016-2017)

  Prop. 91 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport
 • Innst. 375 S (2016-2017)

  Dokument 8:96 S (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Iselin Nybø, Trine Skei Grande og Sveinung Rotevatn om Lærerløftet 2.0
 • Innst. 374 S (2016-2017)

  Dokument 8:94 S (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Pål Farstad, Abid Q. Raja og Terje Breivik om økt grønn konkurransekraft
 • Innst. 373 L (2016-2017)

  Prop. 119 L (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.)
 • Innst. 372 S (2016-2017)

  Dokument 8:135 S (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om merkeordninger på matvarer om dyrevelferd, grovfôrandel og antibiotikabruk
 • Innst. 371 S (2016-2017)

  Dokument 8:138 S (2016–2017)

  Innstilling frå næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om et forbud mot burhøns og påbud om merking av egg fra burhøns inntil forbudet er iverksatt
 • Innst. 370 S (2016-2017)

  Prop. 127 LS (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidler til barn mv.
 • Innst. 369 L (2016-2017)

  Prop. 127 LS (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i legemiddelloven og patentloven (legemidler til barn)
 • Innst. 368 L (2016-2017)

  Prop. 85 L (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven, kontantstøtteloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (ny inntektssikring for eldre og uføre flyktninger og endrede botidskrav for rett til visse ytelser)
 • Innst. 367 L (2016-2017)

  Prop. 78 L (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i friskolelova, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven (dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler m.m.) – BERIKTIGET
 • Innst. 366 L (2016-2017)

  Prop. 112 L (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)
 • Innst. 365 S (2016-2017)

  Meld. St. 3 (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Statsrekneskapen 2016
 • Innst. 364 S (2016-2017)

  Meld. St. 16 (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur for kvalitet i høyere utdanning
 • Innst. 363 L (2016-2017)

  Prop. 102 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i kringkastingsloven (reklame og sponsing mv.)
 • Innst. 362 L (2016-2017)

  Prop. 106 L (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven (biometrisk autentisering)
 • Innst. 361 L (2016-2017)

  Prop. 75 L (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m. (styrking av rettsstillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester m.m.)
 • Innst. 360 S (2016-2017)

  Meld. St. 34 (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Finansmarkedsmeldingen 2016–2017
 • Innst. 359 L (2016-2017)

  Prop. 88 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om adopsjon (adopsjonsloven)
 • Innst. 358 S (2016-2017)

  Meld. St. 29 (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Perspektivmeldingen 2017
 • Innst. 357 S (2016-2017)

  Meld. St. 26 (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016
 • Innst. 356 L (2016-2017)

  Prop. 87 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (gjeldsinformasjonsloven)
 • Innst. 355 L (2016-2017)

  Prop. 93 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)
 • Innst. 354 L (2016-2017)

  Prop. 73 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnevernloven (barnevernsreform)
 • Innst. 353 S (2016-2017)

  Dokument 8:17 S (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Ingunn Gjerstad og Torgeir Knag Fylkesnes om urfolks rettigheter i retningslinjene for Statens pensjonsfond utland
 • Innst. 352 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. juli – 31. desember 2016
 • Innst. 351 S (2016-2017)

  Dokument 8:38 S (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen om å innføre en nærhetsreform i barnevernet
 • Innst. 350 S (2016-2017)

  Dokument 8:121 S (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Hadia Tajik, Lene Vågslid, Kari Henriksen og Jorodd Asphjell om å bekjempe gjengkriminalitet og organisert kriminalitet
 • Innst. 349 S (2016-2017)

  Dokument 14 (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Årsrapport for 2016 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
 • Innst. 348 S (2016-2017)

  Dokument 8:103 S (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø og Heikki Eidsvoll Holmås om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen
 • Innst. 347 S (2016-2017)

  Dokument 8:117 S (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes om endring i omstillingslova
 • Innst. 346 S (2016-2017)

  Dokument 8:133 S (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Inge Lien, Anne Tingelstad Wøien og Liv Signe Navarsete om digitalisering av samtlige tingretter i Norge
 • Innst. 345 S (2016-2017)

  Dokument 8:134 S (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad og Heidi Greni om en stortingsmelding om handelsnæringen
 • Innst. 344 S (2016-2017)

  Dokument 8:128 S (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Rigmor Andersen Eide, Geir Sigbjørn Toskedal og Geir Jørgen Bekkevold om nedsettelse av offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av konkurransesituasjonen på norsk sokkel
 • Innst. 343 S (2016-2017)

  Dokument 8:110 S (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Lene Vågslid, Kari Henriksen og Jorodd Asphjell om å styrke arbeidet mot voldtekt
 • Innst. 342 S (2016-2017)

  Dokument 8:127 S (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Anders Tyvand, Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for å bekjempe voldtekt
 • Innst. 341 S (2016-2017)

  Dokument 8:95 S (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om å innføre kompetansekrav i barnevernet
 • Innst. 340 S (2016-2017)

  Dokument 8:71 S (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn om offentleg tryggleik og ansvarleg hundehald
 • Innst. 339 S (2016-2017)

  Dokument 9 (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Rapport fra Norges Banks representantskap for 2016
 • Innst. 338 S (2016-2017)

  Dokument 8:86 S (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Snorre Serigstad Valen om tiltak mot svart økonomi og skatteomgåelse
 • Innst. 337 S (2016-2017)

  Dokument 8:79 S (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Pål Farstad, Iselin Nybø, Abid Q. Raja og Terje Breivik om et bedre og mer rettferdig skattesystem for gründere og enkeltpersonforetak
 • Innst. 336 S (2016-2017)

  Prop. 115 S (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19
 • Innst. 335 S (2016-2017)

  Dokument 8:75 S (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å øke sysselsettingen blant ungdom og andre lavtlønnsgrupper ved å redusere arbeidsgiveravgiften for lavere lønnsgrupper
 • Innst. 334 S (2016-2017)

  Dokument 8:73 S (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kirsti Bergstø, Heidi Greni og Stein Erik Lauvås om å få utarbeidet og lagt fram en egen stortingsmelding om sørsamisk språk, kultur og næring
 • Innst. 333 L (2016-2017)

  Prop. 108 L (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i sosialtjenesteloven (kommunens adgang til å gi kontaktopplysninger og opplysninger om oppholdssted til politiet og kriminalomsorgen)
 • Innst. 332 S (2016-2017)

  Meld. St. 15 (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Eit moderne og framtidsretta NRK – Finansiering og innhaldsplikter
 • Innst. 331 S (2016-2017)

  Dokument 8:69 S (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen og Torgeir Knag Fylkesnes om å sikre at det ikke selges palmeoljebasert biodrivstoff i Norge
 • Innst. 330 S (2016-2017)

  Meld. St. 22 (2016–2017)

  Innstilling frå utenriks- og forsvarskomiteen om Hav i utenriks- og utviklingspolitikken
 • Innst. 329 L (2016-2017)

  Prop. 77 L (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Lov om klimamål (klimaloven)
 • Innst. 328 L (2016-2017)

  Prop. 83 L (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i motorferdselloven (forsøksordning for catskiing)
 • Innst. 327 L (2016-2017)

  Prop. 68 L (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
 • Innst. 326 S (2016-2017)

  Meld. St. 10 (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet
 • Innst. 325 L (2016-2017)

  Prop. 101 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnehageloven (rett til barnehageplass for barn født i november m.m.)
 • Innst. 324 S (2016-2017)

  Meld. St. 19 (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Opplev Norge – unikt og eventyrlig
 • Innst. 323 S (2016-2017)

  Meld. St. 31 (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Noen fiskeri- og havbrukspolitiske saker
 • Innst. 322 S (2016-2017)

  Dokument 8:53 S (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø og Heikki Eidsvoll Holmås om seismikkfrie områder
 • Innst. 321 S (2016-2017)

  Dokument 8:57 S (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Ingunn Gjerstad om å etablere alternativer til å fengsle barn i forbindelse med uttransportering etter utlendingsloven
 • Innst. 320 L (2016-2017)

  Prop. 64 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.)
 • Innst. 319 L (2016-2017)

  Prop. 65 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom)
 • Innst. 318 S (2016-2017)

  Dokument 8:67 S (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Liv Signe Navarsete og Janne Sjelmo Nordås om en sterkere satsing på arbeidet for å nå målet om 10 TWh energieffektivisering
 • Innst. 317 S (2016-2017)

  Dokument 8:65 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Mazyar Keshvari, Ulf Leirstein, Kari Kjønaas Kjos og Erlend Wiborg om innføring av obligatorisk helsekontroll på helsestasjonene og senere gjennom skolehelsetjenesten for barn i alderen null til ti år, der kommunene plikter til å følge opp barn som ikke møter til helsekontroll
 • Innst. 316 S (2016-2017)

  Dokument 8:66 S (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om at statsborgerskap ikke skal tilbakekalles, og at doble statsborgerskap skal tillates
 • Innst. 315 S (2016-2017)

  Dokument 8:70 S (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås og Abid Q. Raja om å sikre at alle i borettslag og sameier får mulighet til å lade elbilene sine, samt opptrappingsplan for salg av nullutslippsbiler
 • Innst. 314 S (2016-2017)

  Dokument 8:76 S (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Ketil Kjenseth om poliklinisk tilpasning av aktivitetshjelpemidler for barn og oppfølging på avstand
 • Innst. 313 S (2016-2017)

  Prop. 67 S (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2017 av 17. mars 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/37/EU om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor
 • Innst. 312 S (2016-2017)

  Dokument 4 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen
 • Innst. 311 S (2016-2017)

  Dokument 4:1 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse
 • Innst. 310 L (2016-2017)

  Prop. 70 L (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen)
 • Innst. 309 L (2016-2017)

  Prop. 97 L (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i vannressursloven og jordlova (konsesjonsplikt for grunnvannstiltak og unntak fra omdisponeringsforbudet)
 • Innst. 308 L (2016-2017)

  Prop. 39 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)
 • Innst. 307 L (2016-2017)

  Prop. 121 L (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Endringer i valgloven (tidspunkt for vedtak om todagersvalg) – BERIKTIGET
 • Innst. 306 S (2016-2017)

  Dokument 8:14 S (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Ingebjørg Amanda Godskesen, Harald T. Nesvik, Ingjerd Schou, Michael Tetzschner og Frank J. Jenssen om å tillate stryking av listekandidater ved fylkestings- og kommunestyrevalg.
 • Innst. 305 S (2016-2017)

  Dokument 8:54 S (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Karin Andersen om avvikling av au pair-ordningen og strengere reaksjoner mot vertsfamilier som utnytter au pairer
 • Innst. 304 L (2016-2017)

  Prop. 79 L (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i opplæringslova (oppstart av grunnskoleopplæring og rett til vidaregåande opplæring)
 • Innst. 303 L (2016-2017)

  Prop. 72 L (2016–2017)

  Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid)
 • Innst. 302 L (2016-2017)

  Prop. 57 L (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)
 • Innst. 301 S (2016-2017)

  Prop. 66 S (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 11. mai 2011 om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner
 • Innst. 300 S (2016-2017)

  Meld. St. 18 (2016–2017) og Dokument 8:44 S (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Berekraftige byar og sterke distrikt og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Jenny Klinge og Ivar Odnes om utredning av hvordan fordelingen av statlige arbeidsplasser påvirker regionale ulikheter
 • Innst. 299 L (2016-2017)

  Prop. 82 L (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i veglova og vegtrafikkloven (bompengar i byane)
 • Innst. 298 S (2016-2017)

  Dokument 8:61 S (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Torstein Tvedt Solberg, Fredric Holen Bjørdal, Else-May Botten, Øystein Langholm Hansen, Per Olaf Lundteigen, Geir Pollestad, Kirsti Bergstø og Audun Lysbakken om å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for petroleumsrelaterte aktiviteter fra fartøyer på norsk sokkel
 • Innst. 297 S (2016-2017)

  Dokument 3:5 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene
 • Innst. 296 L (2016-2017)

  Prop. 76 L (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.)
 • Innst. 295 S (2016-2017)

  Dokument 5 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Ombudsmannsnemda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar–31. desember 2016
 • Innst. 294 S (2016-2017)

  Prop. 105 S (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av E39 Rogfast i Rogaland
 • Innst. 293 S (2016-2017)

  Dokument 8:84 S (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Hugo Bjørnstad, Odd Omland, Eirik Sivertsen og Karianne Tung om like konkurransevilkår for innenlandske og utenlandske aktører i lastebilnæringen
 • Innst. 292 L (2016-2017)

  Prop. 107 L (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i jernbaneloven og yrkestransportloven (billetteringsløsninger mv.)
 • Innst. 291 L (2016-2017)

  Prop. 122 L (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i postloven mv. (tilgang til sonenøkkelsystemer)
 • Innst. 290 S (2016-2017)

  Dokument 3:13 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av fregattvåpenets operative evne
 • Innst. 289 S (2016-2017)

  Dokument 8:55 S (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Tyvand, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Hans Fredrik Grøvan om å innføre fylkesvise eller regionale mobbeombud
 • Innst. 288 S (2016-2017)

  Meld. St. 28 (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Noregs fiskeriavtalar for 2017 og fisket etter avtalane i 2015 og 2016
 • Innst. 287 S (2016-2017)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av ny leder i Personvernnemnda – BERIKTIGET
 • Innst. 286 S (2016-2017)

  Meld. St. 23 (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Årsmelding 2016 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer
 • Innst. 285 S (2016-2017)

  Meld. St. 17 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015–2016
 • Innst. 284 L (2016-2017)

  Prop. 53 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i markedsføringsloven (unntak fra rett til innsyn i dagligvareportalens prisopplysninger)
 • Innst. 283 S (2016-2017)

  Dokument 8:43 S (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes, Snorre Serigstad Valen og Kirsti Bergstø om profittfri barnehage
 • Innst. 282 S (2016-2017)

  Dokument 8:46 S (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande, Andre N. Skjelstad, Ola Elvestuen og Pål Farstad om Anno 2020 – Et krafttak for den immaterielle kulturarven
 • Innst. 281 S (2016-2017)

  Dokument 8:58 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Hans Fredrik Grøvan om turnusordningen for leger
 • Innst. 280 S (2016-2017)

  Dokument 8:60 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Per Olaf Lundteigen, Marit Arnstad, Janne Sjelmo Nordås og Kjersti Toppe om å opprette ein eigen utdanningsspesialitet i akuttkirurgi (generell kirurgi), og nødvendige tiltak for å styrke rekruttering av kirurgar til lokalsjukehus
 • Innst. 279 S (2016-2017)

  Dokument 8:56 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Snorre Serigstad Valen om å sikre menneskerettighetene i eldreomsorgen
 • Innst. 278 S (2016-2017)

  Dokument 8:51 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Ruth Grung, Ingvild Kjerkol, Line Kysnes Vennesland og Torgeir Micaelsen om opprettelse av en tilskuddsordning for aktivitetsprosjekter for mennesker med hukommelsessvikt og demenssykdommer
 • Innst. 277 S (2016-2017)

  Dokument 8:62 S (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Iselin Nybø om nye tiltak for å fremme likestilling
 • Innst. 276 S (2016-2017)

  Dokument 8:68 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om å sikre skadde pasienters tilgang til akuttsykehus med traumefunksjon dersom transporttid til traumesenter er over 45 minutter – BERIKTIGET
 • Innst. 275 S (2016-2017)

  Dokument 8:59 S (2016–2017) og Dokument 8:93 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad om lokalsykehus i Flekkefjord, Narvik og Odda og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om å opprettholde akuttkirurgi ved Odda sykehus
 • Innst. 274 S (2016-2017)

  Prop. 100 S (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Pensjonar frå statskassa
 • Innst. 273 S (2016-2017)

  Dokument 8:52 S (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ola Elvestuen, Iselin Nybø og André N. Skjelstad om offentlighet rundt landmaktstudien
 • Innst. 272 S (2016-2017)

  Dokument 8:47 S (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Geir Pollestad, Jenny Klinge og Trygve Slagsvold Vedum om stans i nedbygginga av Heimevernet – BERIKTIGET
 • Innst. 271 S (2016-2017)

  Dokument 13 (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2016
 • Innst. 270 S (2016-2017)

  Dokument 8:45 S (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth og Ola Elvestuen om 100-årsmarkering av slutten på første verdenskrig – i Dialogbyen Lillehammer 2018
 • Innst. 269 S (2016-2017)

  Dokument 8:33 S (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen, Heidi Greni, Marit Arnstad, Kari Henriksen, Rasmus Hansson, Trine Skei Grande og André N. Skjelstad om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap
 • Innst. 268 L (2016-2017)

  Prop. 43 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i markedsføringsloven (telefonmarkedsføring mv.)
 • Innst. 267 S (2016-2017)

  Dokument 8:50 S (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Abid Q. Raja og Terje Breivik om å innføre en økonomisk sikkerhet og forutsigbarhet for fosterforeldre som mottar ytelser fra Nav
 • Innst. 266 S (2016-2017)

  Dokument 8:49 S (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Kirsti Bergstø om å sikre at fosterhjemsgodtgjørelse ikke gir tap av trygdeytelser for fosterforeldre ved sykdom eller arbeidsløshet
 • Innst. 265 S (2016-2017)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av medlemmer til styret for Domstoladministrasjonen
 • Innst. 264 L (2016-2017)

  Prop. 61 L (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven og politiloven (utlevering av informasjon fra PST til E-tjenesten)
 • Innst. 263 S (2016-2017)

  Dokument 8:41 S (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Odd Omland, Terje Aasland, Eirik Sivertsen, Helga Pedersen, Torstein Tvedt Solberg, Kjell-Idar Juvik, Kåre Simensen, Anna Ljunggren og Martin Henriksen om et nytt krafttak for mineralnæringen – BERIKTIGET
 • Innst. 262 S (2016-2017)

  Dokument 8:40 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Iselin Nybø, Abid Q. Raja og André N. Skjelstad om ny organisering av norske blodbanker («Norges blodbank») og mulighet for bruk av bank-id i blodbank for blodgivere
 • Innst. 261 S (2016-2017)

  Dokument 3:4 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven
 • Innst. 260 L (2016-2017)

  Prop. 62 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i folketrygdlova og krisesenterlova (fordeling av foreldrepengar ved samlivsbrot med meir)
 • Innst. 259 L (2016-2017)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap i spørsmål om avgradering av dokumenter i forbindelse med Stortingets behandling av Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016–2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring
 • Innst. 258 S (2016-2017)

  Dokument 8:48 S (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en strategisk omstilling og utfasing av norsk petroleumsproduksjon i perioden 2018–2040 for å redusere Norges økonomiske risiko og innfri klimamålene i Paris-avtalen
 • Innst. 257 L (2016-2017)

  Prop. 63 L (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.)
 • Innst. 256 S (2016-2017)

  Dokument 8:39 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Heidi Greni og Per Olaf Lundteigen om bedre helsehjelp til barn i barnevernet
 • Innst. 255 L (2016-2017)

  Prop. 58 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnelova (barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år)
 • Innst. 254 S (2016-2017)

  Meld. St. 9 (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning
 • Innst. 253 S (2016-2017)

  Prop. 69 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke økte kostnader i barnevaksinasjonsprogrammet
 • Innst. 252 L (2016-2017)

  Prop. 59 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i bustøttelova (tilbakebetaling av bustøtte)
 • Innst. 251 S (2016-2017)

  Meld. St. 11 (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon
 • Innst. 250 S (2016-2017)

  Meld. St. 12 (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Alt å vinne. Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk
 • Innst. 249 S (2016-2017)

  Dokument 8:42 S (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Trine Skei Grande, Terje Breivik og Pål Farstad om varig vern mot petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
 • Innst. 248 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om Afghanistan, inkludert rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget som har evaluert og trukket lærdommer av Norges sivile og militære innsats i Afghanistan for perioden 2001–2014
 • Innst. 247 S (2016-2017)

  Prop. 12 S (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021)
 • Innst. 246 L (2016-2017)

  Prop. 48 L (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av syke barn)
 • Innst. 245 S (2016-2017)

  Dokument 8:64 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tone Wilhelmsen Trøen, Kari Kjønaas Kjos og Ketil Kjenseth om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens
 • Innst. 244 S (2016-2017)

  Dokument 8:34 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om tiltak for å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus, inkludert legevakt og ambulanse
 • Innst. 243 S (2016-2017)

  Dokument 8:25 S (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide om reform av utviklingspolitikken
 • Innst. 242 S (2016-2017)

  Dokument 8:37 S (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å ta vare på truede bestander av villaks og sjøørret (i Hardanger)
 • Innst. 241 S (2016-2017)

  Dokument 8:36 S (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal og Geir Jørgen Bekkevold om marine verneområder i Arktis og føre-var-prinsippet ved all virksomhet i tidligere helt eller delvis islagte områder
 • Innst. 240 S (2016-2017)

  Dokument 3:3 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg
 • Innst. 239 L (2016-2017)

  Prop. 49 L (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven m.m. (styrket pårørendestøtte)
 • Innst. 238 S (2016-2017)

  Dokument 8:28 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Terje Breivik, Sveinung Rotevatn, Ola Elvestuen, Ruth Grung og Torgeir Micaelsen om endringer i sprøyteromsordningen med lokaler for injeksjon av narkotika
 • Innst. 237 S (2016-2017)

  Dokument 8:29 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jorid Holstad Nordmelan, Hadia Tajik, Ingvild Kjerkol, Torgeir Micaelsen, Ruth Grung, Freddy de Ruiter og Tove Karoline Knutsen om lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner
 • Innst. 236 S (2016-2017)

  Prop. 51 S (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 194/2016 av 23. september 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 11/2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og forordning (EU) nr. 524/2013 om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker og tilhørende gjennomføringsforordning (EU) nr. 1051/2015
 • Innst. 235 S (2016-2017)

  Meld. St. 14 (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Kommersiell allmennkringkasting
 • Innst. 234 S (2016-2017)

  Meld. St. 13 (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Kvalitet og pasientsikkerhet 2015
 • Innst. 233 S (2016-2017)

  Dokument 8:123 S (2015–2016)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen og Rasmus Hansson om nye mål for samfunnsutviklingen
 • Innst. 232 S (2016-2017)

  Dokument 8:120 S (2015–2016)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Irene Johansen, Tore Hagebakken, Torstein Tvedt Solberg, Else-May Botten og Rigmor Aasrud om behovet for regulering av selskaper som er en del av delingsøkonomien
 • Innst. 231 S (2016-2017)

  Dokument 8:121 S (2015–2016)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken om å lukke gjeldsfeller
 • Innst. 230 S (2016-2017)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer
 • Innst. 229 S (2016-2017)

  Prop. 55 S (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 166/2016 av 23. september 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/262 om fastsettelse av regler for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen)
 • Innst. 228 S (2016-2017)

  Prop. 54 S (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget
 • Innst. 227 S (2016-2017)

  Dokument 8:22 S (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kåre Simensen, Marit Arnstad, Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes om å reforhandle eller si opp lakseavtalen med Finland
 • Innst. 226 S (2016-2017)

  Prop. 56 S (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av prosjektet fv. 17/fv. 720 Dyrstad–Sprova–Malm i Nord-Trøndelag, justert innkrevjingsopplegg E16 Kongsvinger–Slomarka og auka kostnadsramme E6 Helgeland nord
 • Innst. 225 L (2016-2017)

  Prop. 44 L (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov om fagskoleutdanning (organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling mv.)
 • Innst. 224 S (2016-2017)

  Dokument 8:4 S (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske, Marianne Aasen, Martin Henriksen, Tone Merete Sønsterud og Christian Tynning Bjørnø om en nasjonal strategi for digitalisering og oversikt over den digitale tilstanden i norsk skole
 • Innst. 223 S (2016-2017)

  Dokument 8:27 S (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås om 50 pst. statlig bidrag til trikkelinje nord for Sinsenkrysset over Tonsenhagen til Linderud i Oslo
 • Innst. 222 L (2016-2017)

  Prop. 163 L (2015–2016)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven)
 • Innst. 221 L (2016-2017)

  Prop. 37 L (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (endret fastsetting av grunnlaget for sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger mv.)
 • Innst. 220 S (2016-2017)

  Dokument 8:15 S (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Janne Sjelmo Nordås, Heikki Eidsvoll Holmås og Kirsti Bergstø om endring av førerforskriften jf. jernbaneloven 11. juni 1993 nr. 100 § 6
 • Innst. 219 S (2016-2017)

  Dokument 8:24 S (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om vern av Norges siste villmarker
 • Innst. 218 S (2016-2017)

  Dokument 8:26 S (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Heikki Eidsvoll Holmås om et universelt utformet samfunn
 • Innst. 217 L (2016-2017)

  Prop. 52 L (2016–2017)

  Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Oppheving av lov om ferie for fiskere og endringar i ferieloven
 • Innst. 216 S (2016-2017)

  Prop. 45 S (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Gjennomføring av rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet i Hedmark som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering
 • Innst. 215 S (2016-2017)

  Prop. 46 S (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bjørum–Skaret i Akershus og Buskerud
 • Innst. 214 S (2016-2017)

  Prop. 47 S (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av Bypakke Nord-Jæren i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger kommunar i Rogaland
 • Innst. 213 S (2016-2017)

  Dokument 8:31 S (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om nasjonale tiltak for å stanse forsøpling av havet og kysten
 • Innst. 212 L (2016-2017)

  Prop. 50 L (2016–2017)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i yrkestransportlova (gebyr for løyveeksamen og utferding av kompetansebevis)
 • Innst. 211 S (2016-2017)

  Dokument 8:35 S (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Marit Arnstad, Geir Pollestad, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum, Liv Signe Navarsete, Ivar Odnes, Janne Sjelmo Nordås og Heidi Greni om kvalitet og innhold ved lensmannskontorene etter gjennomføringen av politireformen
 • Innst. 210 L (2016-2017)

  Prop. 162 L (2015–2016)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Lov om taubaner (taubaneloven)
 • Innst. 209 L (2016-2017)

  Prop. 42 L (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i tvisteloven (sikkerhet for sakskostnader)
 • Innst. 208 L (2016-2017)

  Prop. 36 L (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i naturskadeforsikringsloven (dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade)
 • Innst. 207 L (2016-2017)

  Prop. 35 L (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i passloven og ID-kortloven (nektelse av reisedokumenter)
 • Innst. 206 S (2016-2017)

  Dokument 3:2 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2015
 • Innst. 205 L (2016-2017)

  Prop. 41 L (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs
 • Innst. 204 L (2016-2017)

  Prop. 60 L (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i anskaffelsesloven m.m. (retting av feil)
 • Innst. 203 S (2016-2017)

  Dokument 8:125 S (2015–2016)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Audun Lysbakken om elektrifisering av Skarfjell
 • Innst. 202 S (2016-2017)

  Dokument 8:124 S (2015–2016)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås og Kirsti Bergstø om krav om elektrifisering av Johan Castberg-feltet, ilandføring til Finnmark og utredning av strømkabel til Svalbard
 • Innst. 201 L (2016-2017)

  Prop. 38 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker
 • Innst. 200 L (2016-2017)

  Prop. 33 L (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet)
 • Innst. 199 S (2016-2017)

  Dokument 8:32 S (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om et løft for dyrevelferden i Norge
 • Innst. 198 S (2016-2017)

  Dokument 8:11 S (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Geir Pollestad og Kjersti Toppe om forbud mot import av gatehunder til Norge
 • Innst. 197 S (2016-2017)

  Prop. 103 S (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til ratifikasjon av endringer av 15. oktober 2016 i Montrealprotokollen om stoff som reduserer ozonlaget av 16. september 1987
 • Innst. 196 S (2016-2017)

  Dokument 8:13 S (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hege Haukeland Liadal, Svein Harberg, Geir Jørgen Bekkevold, Ib Thomsen og Rasmus Hansson om en helhetlig vurdering av museumsreformen så langt – BERIKTIGET
 • Innst. 195 L (2016-2017)

  Prop. 161 L (2015–2016)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap)
 • Innst. 194 S (2016-2017)

  Dokument 8:118 S (2015–2016)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Trond Giske, Anette Trettebergstuen, Arild Grande, Sonja Mandt, Hege Haukeland Liadal og Eirin Sund om fremlegging av ny handlingsplan for LHBTI
 • Innst. 193 S (2016-2017)

  Meld. St. 40 (2015–2016)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering
 • Innst. 192 L (2016-2017)

  Prop. 158 L (2015–2016)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)
 • Innst. 191 L (2016-2017)

  Dokument 8:67 L (2015–2016)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Michael Tetzschner, Frank Bakke-Jensen, Gunnar Gundersen, Øyvind Halleraker, Siri A. Meling og Anders B. Werp om utvidet ansvar for selskapers ansvar for korrupsjonshandlinger, tilføyelse til straffeloven § 389
 • Innst. 190 L (2016-2017)

  Prop. 139 L (2015–2016)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven)
 • Innst. 189 L (2016-2017)

  Prop. 140 L (2015–2016)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i yrkestransportlova (miljøkrav for drosjer)
 • Innst. 188 S (2016-2017)

  Dokument 8:106 S (2015–2016)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karianne O. Tung, Magne Rommetveit, Kjell-Idar Juvik, Tone-Helen Toften, Marianne Aasen og Ingvild Kjerkol om nasjonalt trafikkfaglig kompetansesenter
 • Innst. 187 S (2016-2017)

  Dokument 8:115 S (2015–2016)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Rune Henriksen, Jette F. Christensen, Magne Rommetveit og Ruth Grung om analyse av mulighetene for å forsere gjennomføring av bygging av vei og bane mellom Voss og Arna
 • Innst. 186 S (2016-2017)

  Dokument 8:21 S (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentanten Rasmus Hansson om kunnskapsbasert og bærekraftig bruk av biodrivstoff
 • Innst. 185 S (2016-2017)

  Dokument 8:18 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Torgeir Micaelsen, Ruth Grung, Freddy de Ruiter og Tove Karoline Knutsen om gradvis innføring av tilbud om et enkelt skolemåltid, finansiert og begrunnet som et folkehelsetiltak
 • Innst. 184 S (2016-2017)

  Prop. 40 S (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til at Norges Bank inngår en bilateral avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille lånemidler til disposisjon for IMFs generelle låneordninger
 • Innst. 183 S (2016-2017)

  Dokument 8:129 S (2015–2016) og Dokument 8:6 S (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan, Geir Sigbjørn Toskedal og Anders Tyvand om økt lærertetthet og en maksgrense for gjennomsnittlig gruppestørrelse på skolenivå, og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes og Karin Andersen om økt lærertetthet for en inkluderende fellesskole
 • Innst. 182 S (2016-2017)

  Dokument 8:5 S (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om opptakskrav til lærerutdanningen og nasjonal veiledningsordning
 • Innst. 181 L (2016-2017)

  Prop. 149 L (2015–2016)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.)
 • Innst. 180 S (2016-2017)

  Dokument 8:12 S (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien, Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad om å avvikle norsk deltakelse i PISA-undersøkelsen
 • Innst. 179 S (2016-2017)

  Dokument 8:19 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ruth Grung, Hadia Tajik, Kjersti Toppe, Martin Henriksen, Tone Merete Sønsterud, Marianne Aasen, Torgeir Micaelsen og Ingvild Kjerkol om en offensiv politikk for å øke antallet helsefagarbeidere
 • Innst. 178 S (2016-2017)

  Dokument 8:20 S (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Iselin Nybø, Trine Skei Grande og Pål Farstad om å utvide virkeområdet for folkehøyskoleloven til også å gjelde på Svalbard
 • Innst. 177 S (2016-2017)

  Prop. 148 S (2015–2016)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til ratifikasjon av Minamata-konvensjonen om kvikksølv
 • Innst. 176 L (2016-2017)

  Prop. 115 L (2013–2014)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endring i vegtrafikkloven (behandling av personopplysninger)
 • Innst. 175 S (2016-2017)

  Dokument 8:59 S (2015–2016)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åsmund Aukrust, Eirin Sund, Abid Q. Raja, Ola Elvestuen, Heikki Eidsvoll Holmås, Bård Vegar Solhjell og Rasmus Hansson om utvidelse av nasjonalparkplanen og prosess for å opprette nasjonalpark i Østmarka og på Preikestolen
 • Innst. 174 S (2016-2017)

  Dokument 8:23 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Janne Sjelmo Nordås og Jenny Klinge om en offentlig granskning av tvangsbruk i norsk psykiatri
 • Innst. 173 L (2016-2017)

  Dokument 8:16 L (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om endring av arbeidsmiljøloven § 14-12 (2) fyrste punktum om tidsavgrensa innleige av arbeidsfolk
 • Innst. 172 L (2016-2017)

  Prop. 5 L (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.)
 • Innst. 171 L (2016-2017)

  Prop. 6 L (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet)
 • Innst. 170 S (2016-2017)

  Dokument 8:2 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens
 • Innst. 169 S (2016-2017)

  Dokument 8:90 S (2015–2016)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande og Sveinung Rotevatn om utredning av tvangsbruk i helse- og omsorgssektoren
 • Innst. 168 S (2016-2017)

  Prop. 157 LS (2015–2016)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i ekomloven og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2016 av 29. april 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 2015/2120 om tilgang til et åpent internett og internasjonal gjesting, og gjennomføringsforordning 2015/2352 om mobiltermineringstakster
 • Innst. 167 L (2016-2017)

  Prop. 157 LS (2015–2016)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i ekomloven og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2016 av 29. april 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 2015/2120 om tilgang til et åpent internett og internasjonal gjesting, og gjennomføringsforordning 2015/2352 om mobiltermineringstakster
 • Innst. 166 S (2016-2017)

  Dokument 8:8 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentanten Kjersti Toppe om ein nasjonal handlingsplan for arbeidet mot hepatitt C med mål om å utrydde hepatitt C i Norge
 • Innst. 165 L (2016-2017)

  Prop. 7 L (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helseberedskapsloven mv. (beredskapsregistre mv.)
 • Innst. 164 S (2016-2017)

  Dokument 7:2 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om rettsgrunnlaget for Etterretningstjenestens overvåkingsvirksomhet
 • Innst. 163 S (2016-2017)

  Dokument 8:7 S (2016–2017)

  Innstilling frå næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Bakke-Jensen og Oskar J. Grimstad om å utvide områdeadgangen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe
 • Innst. 162 S (2016-2017)

  Meld. St. 6 (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Verdier i vekst – konkurransedyktig skog- og trenæring
 • Innst. 161 S (2016-2017)

  Meld. St. 39 (2015–2016)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Innst. 160 L (2016-2017)

  Prop. 18 L (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven (overdragelse av forsikringsportefølje ved offentlig administrasjon mv.)
 • Innst. 159 S (2016-2017)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Nordisk råd
 • Innst. 158 S (2016-2017)

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets internasjonale delegasjoner
 • Innst. 157 S (2016-2017)

  Dokument 8:117 S (2015–2016)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Sonja Mandt og Hege Haukeland Liadal om å gjenopprette støtteordningen for privatarkiv
 • Innst. 156 S (2016-2017)

  Dokument 8:112 S (2015–2016)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Geir Jørgen Bekkevold og Anette Trettebergstuen om opprettelse av en kunstnerassistentordning
 • Innst. 155 S (2016-2017)

  Dokument 8:102 S (2015–2016)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Anette Trettebergstuen, Hege Haukeland Liadal og Sonja Mandt om lov om medieansvar
 • Innst. 154 S (2016-2017)

  Dokument 8:98 S (2015–2016)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø, Tove Karoline Knutsen, Hege Haukeland Liadal og Stine Renate Håheim om et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon
 • Innst. 153 S (2016-2017)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av styreleder for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter – Beriktiget
 • Innst. 152 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar–30. juni 2016
 • Innst. 151 S (2016-2017)

  Meld. St. 8 (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Pelsdyrnæringen
 • Innst. 150 S (2016-2017)

  Prop. 34 S (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet 2016
 • Innst. 149 S (2016-2017)

  Dokument 8:119 S (2015–2016)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Geir Pollestad, Trygve Slagsvold Vedum og Anne Tingelstad Wøien om den planlagte sentraliseringen av Skatteetatens kontorstruktur
 • Innst. 148 S (2016-2017)

  Dokument 8:95 S (2015–2016)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Kjersti Toppe om ikke å tillate en praksis med fosterreduksjon
 • Innst. 147 L (2016-2017)

  Prop. 147 L (2015–2016)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)
 • Innst. 146 S (2016-2017)

  Dokument 16 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Rapport fra Evalueringsutvalget for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om evaluering av EOS-utvalget
 • Innst. 145 S (2016-2017)

  Dokument 7:1 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2015 – Beriktiget
 • Innst. 144 S (2016-2017)

  Dokument 1 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015, unntatt Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring – tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016–2017)
 • Innst. 143 S (2016-2017)

  Dokument 3:1 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 • Innst. 142 S (2016-2017)

  Prop. 29 S (2016–2017), kap. 542

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innst. 141 S (2016-2017)

  Prop. 30 S (2016–2017), kap. 456, 3456

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 140 S (2016-2017)

  Prop. 23 S (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Utanriksdepartementet – BERIKTIGET
 • Innst. 139 S (2016-2017)

  Prop. 21 S (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet
 • Innst. 138 S (2016-2017)

  Prop. 32 S (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Olje- og energidepartementet
 • Innst. 137 S (2016-2017)

  Prop. 29 S (2016–2017), kap. 595 og 3595

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innst. 136 S (2016-2017)

  Prop. 25 S (2016–2017), kap. 5613

  Innstilling frå kommunal- og forvaltingskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 135 S (2016-2017)

  Prop. 30 S (2016–2017), kap. 490, 496, 497, 3490, 3496 og 3497

  Innstilling frå kommunal- og forvaltingskomiteen o m Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 134 S (2016-2017)

  Prop. 19 S (2016–2017), unntatt kap. 1137

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m.
 • Innst. 133 S (2016-2017)

  Prop. 29 S (2016–2017), unnateke kap. 542, kap. 595 og kap. 3595

  Innstilling frå kommunal- og forvaltingskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet – BERIKTIGET
 • Innst. 132 S (2016-2017)

  Prop. 22 S (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet
 • Innst. 131 S (2016-2017)

  Prop. 24 S (2016–2017)

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Barne- og likestillingsdepartementet
 • Innst. 130 S (2016-2017)

  Prop. 30 S (2016–2017), unnateke kap. 456 og 3456, 490, 496, 497, 3490, 3496 og 3497

  Innstilling frå justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet – BERIKTIGET
 • Innst. 129 S (2016-2017)

  Prop. 31 S (2016–2017)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet
 • Innst. 128 S (2016-2017)

  Prop. 26 S (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet
 • Innst. 127 S (2016-2017)

  Prop. 27 S (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet
 • Innst. 126 S (2016-2017)

  Prop. 25 S (2016–2017) unntatt kap. 925, 927 og 5613

  Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet – BERIKTIGET
 • Innst. 125 S (2016-2017)

  Prop. 28 S (2016–2017), unntatt kap. 340 og 341

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet
 • Innst. 124 L (2016-2017)

  Prop. 145 L (2015–2016)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)
 • Innst. 123 L (2016-2017)

  Prop. 3 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i introduksjonsloven (samordning med andre offentlige ytelser)
 • Innst. 122 S (2016-2017)

  Prop. 17 S (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til inngåelse av avtaler i form av brevveksling mellom Norge og Den europeiske union og mellom Norge og Sveits innenfor rammen av det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP)
 • Innst. 121 S (2016-2017)

  Meld. St. 5 (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Nordisk samarbeid
 • Innst. 120 S (2016-2017)

  Prop. 16 S (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til godkjenning av protokoll av 19. mai 2016 om Montenegros tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949
 • Innst. 119 S (2016-2017)

  Dokument 20 (2015–2016)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2015–1. halvår 2016
 • Innst. 118 S (2016-2017)

  Prop. 19 S (2016–2017), kap. 1137

  Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m.
 • Innst. 117 S (2016-2017)

  Prop. 25 S (2016–2017), kap. 925 og 927

  Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 116 S (2016-2017)

  Prop. 20 S (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kunnskapsdepartementet
 • Innst. 115 S (2016-2017)

  Prop. 28 S (2016–2017), kap. 340 og 341

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet
 • Innst. 114 S (2016-2017)

  Dokument 3:16 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 • Innst. 113 L (2016-2017)

  Prop. 9 L (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital)
 • Innst. 112 S (2016-2017)

  Meld. St. 7 (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Regulering av pensjoner i 2016 og pensjonisters inntektsforhold
 • Innst. 111 L (2016-2017)

  Prop. 13 L (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold mv.)
 • Innst. 110 S (2016-2017)

  Prop. 11 S (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Varig flomvern i Opovassdraget mv.
 • Innst. 109 L (2016-2017)

  Prop. 10 L (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 (helseforetakene)
 • Innst. 108 S (2016-2017)

  Dokument 8:9 S (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Rigmor Andersen Eide og Geir Sigbjørn Toskedal om tiltak for å redusere matsvinn
 • Innst. 107 L (2016-2017)

  Prop. 4 L (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget)
 • Innst. 106 S (2016-2017)

  Meld. St. 4 (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Sametingets virksomhet 2015
 • Innst. 105 S (2016-2017)

  Dokument 3:15 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet
 • Innst. 104 S (2016-2017)

  Dokument 3:14 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser
 • Innst. 103 L (2016-2017)

  Prop. 146 L (2015–2016)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i introduksjonsloven (innføring av forsøkshjemmel)
 • Innst. 102 S (2016-2017)

  Dokument 8:85 S (2015–2016)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gerd Eli Berge, Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe om å innføre et mål om at 25 prosent av den samlede omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2030
 • Innst. 101 L (2016-2017)

  Prop. 142 L (2015–2016)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger)
 • Innst. 100 L (2016-2017)

  Prop. 15 L (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettsgebyrloven (forskriftshjemmel for justering av rettsgebyret)
 • Innst. 99 S (2016-2017)

  Dokument 8:10 S (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås, Heidi Greni, Anne Tingelstad Wøien og Jenny Klinge om utsatt slokking av FM-nettet
 • Innst. 98 L (2016-2017)

  Prop. 14 L (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettshjelploven (justering av egenandel og retten til fri sakførsel)
 • Innst. 97 S (2016-2017)

  Dokument 8:122 S (2015–2016)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torstein Tvedt Solberg, Snorre Serigstad Valen, Tore Hagebakken, Torgeir Knag Fylkesnes og Odd Omland om en ny norsk romstrategi
 • Innst. 96 S (2016-2017)

  Dokument 8:127 S (2015–2016)

  Innstilling frå næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Snorre Serigstad Valen om langsiktighet og trygghet for turistfisket
 • Innst. 95 S (2016-2017)

  Dokument 8:89 S (2015–2016)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Eirin Sund, Jan Bøhler, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim om en mer aktiv boligpolitikk
 • Innst. 94 L (2016-2017)

  Prop. 143 L (2015–2016)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover (reform av jernbanesektoren)
 • Innst. 93 L (2016-2017)

  Prop. 8 L (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.)
 • Innst. 92 L (2016-2017)

  Prop. 166 L (2015–2016)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn) – BERIKTIGET
 • Innst. 91 L (2016-2017)

  Prop. 154 L (2015–2016)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i verdipapirfondloven mv. (UCITS V-direktivet mv.)
 • Innst. 90 S (2016-2017)

  Meld. St. 37 (2015–2016)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2015
 • Innst. 89 S (2016-2017)

  Dokument 8:107 S (2015–2016)

  Innstilling frå næringskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Magne Rommetveit, Kjell-Idar Juvik, Else-May Botten, Kari Henriksen og Gunvor Eldegard om betre sjøtryggleik for fritidsbåtfolk
 • Innst. 88 S (2016-2017)

  Meld. St. 32 (2015–2016)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbard
 • Innst. 87 S (2016-2017)

  Dokument 8:128 S (2015–2016)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å gjøre ny campus for NTNU til en spydspiss for bærekraftsløsninger
 • Innst. 86 L (2016-2017)

  Prop. 111 L (2015–2016)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i offentleglova (gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet)
 • Innst. 85 L (2016-2017)

  Dokument 8:88 L (2015–2016)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Vegar Solhjell, Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås og Snorre Serigstad Valen om opphevelse av straffeloven § 184 bokstav a vedrørende krenkelser av representanter for andre stater – BERIKTIGET
 • Innst. 84 S (2016-2017)

  Meld. St. 27 (2015–2016)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet
 • Innst. 83 S (2016-2017)

  Dokument 8:78 S (2015–2016)

  Innstilling frå justiskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sveinung Rotevatn, Iselin Nybø og Ola Elvestuen om innsynsrett i kongehuset – BERIKTIGET
 • Innst. 82 L (2016-2017)

  Prop. 108 L (2015–2016)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i bustadoppføringslova mv. (tidspunktet for garantistillelse)
 • Innst. 81 L (2016-2017)

  Prop. 107 L (2015–2016)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om endringer i politiloven (midlertidig bevæpning)
 • Innst. 80 L (2016-2017)

  Prop. 105 L (2015–2016)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.)
 • Innst. 79 S (2016-2017)

  Dokument 8:94 S (2015–2016)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Iselin Nybø om å opprette en personvernkommisjon for justissektoren – BERIKTIGET
 • Innst. 78 L (2016-2017)

  Prop. 117 L (2015–2016)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i domstolloven og straffeprosessloven (forhåndsinnkalling til forkynnelse av dom i straffesaker) BERIKTIGET
 • Innst. 77 L (2016-2017)

  Prop. 159 L (2015–2016)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i veglova og plan- og bygningsloven (tildeling av begrenset myndighet til et statlig utbyggingsselskap for veg)
 • Innst. 76 S (2016-2017)

  Meld. St. 31 (2015–2016)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Postsektoren i endring
 • Innst. 75 S (2016-2017)

  Dokument 8:109 S (2015–2016)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Jorodd Asphjell, Knut Storberget, Ruth Grung, Lise Wiik og Kari Henriksen om endring i straffeprosessloven om bruk av elektronisk soning
 • Innst. 74 S (2016-2017)

  Dokument 8:97 S (2015–2016)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om å styrke ordningen med fri rettshjelp
 • Innst. 73 S (2016-2017)

  Dokument 8:99 S (2015–2016)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Ingrid Heggø, Odd Omland, Magne Rommetveit, Karianne O. Tung, Kjell-Idar Juvik og Tone-Helen Toften om å legge til rette for autonome kjøretøy og skip
 • Innst. 72 S (2016-2017)

  Meld. St. 35 (2015–2016)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om På rett kurs – Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning
 • Innst. 71 S (2016-2017)

  Dokument 8:111 S (2015–2016)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lisbeth Berg-Hansen, Marianne Aasen, Jorodd Asphjell og Ruth Grung om tiltak for å skaffe mer kunnskap og forebygge langvarig sykdomsutbrudd av mononukleose/kyssesyke blant ungdom
 • Innst. 70 S (2016-2017)

  Dokument 8:113 S (2015–2016)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Iselin Nybø, Abid Q. Raja og Sveinung Rotevatn om personvern for barn og ungdom
 • Innst. 69 S (2016-2017)

  Dokument 8:114 S (2015–2016)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Iselin Nybø og Abid Q. Raja om å endre skolefritidsordningen til en aktiv fritidsordning og styrke kvaliteten i tilbudet
 • Innst. 68 S (2016-2017)

  Dokument 8:116 S (2015–2016)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete, Magne Rommetveit, Terje Breivik, Geir Sigbjørn Toskedal og Audun Lysbakken om å sikra alle elevar i grunnskulen rett til opplæring på hovudmålet sitt
 • Innst. 67 L (2016-2017)

  Prop. 155 L (2015–2016)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i finnmarksloven (sakskostnader for Utmarksdomstolen)
 • Innst. 66 L (2016-2017)

  Prop. 160 L (2015–2016)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i veglova (Vegtilsynet)
 • Innst. 65 L (2016-2017)

  Prop. 164 L (2015–2016)

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven)
 • Innst. 64 S (2016-2017)

  Dokument 8:1 S (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien, Jenny Klinge og Kjersti Toppe om å endre reglene for fravær i videregående opplæring
 • Innst. 63 S (2016-2017)

  Dokument 8:3 S (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske, Marianne Aasen og Rasmus Hansson om nasjonale regler som sikrer at elevers, studenters og læreres ansikter skal være fullt ut synlige i skoler og på universiteter og høyskoler
 • Innst. 62 S (2016-2017)

  Prop. 151 S (2015–2016)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Kampkraft og bærekraft Langtidsplan for forsvarssektoren
 • Innst. 61 S (2016-2017)

  Dokument 8:126 S (2015–2016)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Snorre Serigstad Valen om å åpne havet for ungdomsfiske hele året
 • Innst. 60 S (2016-2017)

  Dokument 8:110 S (2015–2016)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Terje Aasland, Odd Omland og Tore Hagebakken om opprettelsen av et toppindustrisenter
 • Innst. 59 S (2016-2017)

  Dokument 8:108 S (2015–2016)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om tiltak for å innfri Stortingets mål om minst 15 pst. økologisk forbruk og jordbruksareal innen 2020
 • Innst. 58 S (2016-2017)

  Dokument 8:103 S (2015–2016)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen og Odd Omland om å flytte forvaltningen av Investeringsfondet for Nordvest-Russland til Kirkenes
 • Innst. 57 S (2016-2017)

  Meld. St. 34 (2015–2016)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering
 • Innst. 56 L (2016-2017)

  Prop. 150 L (2015–2016)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven)
 • Innst. 55 S (2016-2017)

  Meld. St. 38 (2015–2016)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Noregs deltaking i den 70. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)
 • Innst. 54 S (2016-2017)

  Meld. St. 36 (2015–2016)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
 • Innst. 53 S (2016-2017)

  Dokument 17 (2015–2016)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapporter til Stortinget fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger
 • Innst. 52 S (2016-2017)

  Dokument 19 (2015–2016)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapport for virksomheten til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 12. september 2015–16. september 2016
 • Innst. 51 L (2016-2017)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om ny stortingsgodtgjørelseslov
 • Innst. 50 S (2016-2017)

  Dokument 8:91 S (2015–2016)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Sonja Mandt, Anette Trettebergstuen og Hege Haukeland Liadal om en strategi for økt satsing på norske tv-serier
 • Innst. 49 S (2016-2017)

  Meld. St. 33 (2015–2016)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet
 • Innst. 48 S (2016-2017)

  Dokument 3:9 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid
 • Innst. 47 S (2016-2017)

  Dokument 3:10 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet
 • Innst. 46 S (2016-2017)

  Dokument 8:68 S (2015–2016)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Stein Erik Lauvås, Marianne Aasen og Ruth Grung om en kompetansereform for kommunene
 • Innst. 45 S (2016-2017)

  Dokument 3:11 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge
 • Innst. 44 S (2016-2017)

  Dokument 3:12 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar
 • Innst. 43 S (2016-2017)

  Prop. 152 S (2015–2016)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og De forente arabiske emirater
 • Innst. 42 L (2016-2017)

  Prop. 120 L (2015–2016)

  Innstilling fra finanskomiteen om endringer i ligningsloven (land-for-land-rapportering til skattemyndighetene) – BERIKTIGET
 • Innst. 41 L (2016-2017)

  Prop. 129 L (2015–2016)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav)
 • Innst. 40 S (2016-2017)

  Dokument 8:93 S (2015–2016)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og André N. Skjelstad om nye og mer treffsikre metoder for alderstesting av barn som søker asyl
 • Innst. 39 S (2016-2017)

  Prop. 144 S (2015–2016)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 106/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktivene 2014/45/EU, 2014/46/EU og 2014/47/EU om felles regler for teknisk kontroll av kjøretøy
 • Innst. 38 S (2016-2017)

  Prop. 153 S (2015–2016)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits
 • Innst. 37 S (2016-2017)

  Prop. 156 S (2015–2016)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Zambia
 • Innst. 36 L (2016-2017)

  Prop. 2 L (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endring i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt)
 • Innst. 35 S (2016-2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om statstilskudd til høyskolene NITH, Westerdals og NISS
 • Innst. 34 S (2016-2017)

  Dokument 8:101 S (2015–2016)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å utrede muligheten for innføring av en klimabelønning (karbonavgift til fordeling) i Norge
 • Innst. 33 S (2016-2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2014
 • Innst. 32 L (2016-2017)

  Prop. 134 L (2015–2016)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i burettslagslova mv. (omfanget av legalpanteretten)
 • Innst. 31 S (2016-2017)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd
 • Innst. 30 S (2016-2017)

  Dokument 8:100 S (2015–2016)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om trygg håndtering av radioaktivt avfall
 • Innst. 29 S (2016-2017)

  Dokument 8:60 S (2015–2016)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås om å slutte å bruke biodrivstoff basert på palmeolje
 • Innst. 28 S (2016-2017)

  Dokument 8:57 S (2015–2016)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri Engesæth, Terje Breivik og Ola Elvestuen om å innføre miljøavgifter på fossil plast
 • Innst. 27 S (2016-2017)

  Dokument 8:53 S (2015–2016)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Erik Lundeby, Trine Skei Grande og Ola Elvestuen om at virkeområdet for markaloven utvides til å gjelde flere viktige naturområder i Osloregionen
 • Innst. 26 S (2016-2017)

  Meld. St. 18 (2015–2016)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet
 • Innst. 25 L (2016-2017)

  Prop. 118 L (2015–2016)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i naturmangfoldloven mv. (administrativt beslag og administrativ inndragning) – BERIKTIGET
 • Innst. 24 L (2016-2017)

  Prop. 98 L (2015–2016)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i energiloven (utenlandskonsesjon)
 • Innst. 23 L (2016-2017)

  Prop. 89 L (2015–2016)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i forurensningsloven (avfallsdefinisjoner m.m.)
 • Innst. 22 S (2016-2017)

  Dokument 8:71 S (2015–2016)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Pål Farstad, Abid Q. Raja, Iselin Nybø, Terje Breivik og Sveinung Rotevatn om mål om nullutslipp for alle skipstyper innen 2030
 • Innst. 21 S (2016-2017)

  Dokument 8:65 S (2015–2016)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Eva Kristin Hansen og Marit Arnstad om at Stortingets vedtak om struktur for drifts- og baseorganisasjoner i oljevirksomheten blir fulgt opp
 • Innst. 20 L (2016-2017)

  Prop. 137 L (2015–2016)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i bustøttelova (bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv) – BERIKTIGET
 • Innst. 19 S (2016-2017)

  Meld. St. 28 (2015–2016)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet
 • Innst. 18 S (2016-2017)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Kringkastingsrådet
 • Innst. 17 S (2016-2017)

  Prop. 1 S (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2017
 • Innst. 16 S (2016-2017)

  Prop. 1 S (2016–2017)

  Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om Løyvingar på statsbudsjettet for 2017 vedrørande kapittel under Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområda 1, 6 og 18)
 • Innst. 15 S (2016-2017)

  Prop. 1 S (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)
 • Innst. 14 S (2016-2017)

  Prop. 1 S (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Barne- og likestillingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 2 og 3)
 • Innst. 13 S (2016-2017)

  Prop. 1 S (2016–2017), Prop. 1 S Tillegg 2 (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Samferdselsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)
 • Innst. 12 S (2016-2017)

  Prop. 1 S (2016–2017) og Prop. 1 S Tillegg 3 (2016–2017)

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)
 • Innst. 11 S (2016-2017)

  Prop. 1 S (2016–2017), Prop. 1 S Tillegg 1 (2016–2017) og Prop. 1 S Tillegg 4 (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)
 • Innst. 10 S (2016-2017)

  Prop. 1 S (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 14)
 • Innst. 9 S (2016-2017)

  Prop. 1 S (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2017 vedkommende Olje- og energidepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)
 • Innst. 8 S (2016-2017)

  Prop. 1 S (2016–2017)

  Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)
 • Innst. 7 S (2016-2017)

  Prop. 1 S (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)
 • Innst. 6 S (2016-2017)

  Prop. 1 S (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5) – BERIKTIGET
 • Innst. 5 S (2016-2017)

  Prop. 1 S (2016–2017), Prop. 1 S Tillegg 2 (2016–2017) og Prop. 1 S Tillegg 5 (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland
 • Innst. 4 L (2016-2017)

  Prop. 1 LS (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2017 – lovsaker
 • Innst. 3 S (2016-2017)

  Prop. 1 LS (2016–2017) og Prop. 1 S (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2017
 • Innst. 2 S (2016-2017)

  Meld. St. 1 (2016–2017), Prop. 1 S (2016–2017) og Prop. 1 S Tillegg 1–5 (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2017 og forslag til statsbudsjett for 2017
 • Innst. 1 S (2016-2017)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2017