6. Forslag fra mindretall under rammeområde 18

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 1

Rammeområde 18

(Rammetilskudd mv. til kommunesektoren)

I

På statsbudsjettet for 2008 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet, kan overføres

7 718 000

60

Innbyggertilskudd

37 215 812 000

62

Nord-Norge-tilskudd

1 269 995 000

63

Regionaltilskudd

855 763 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64

1 344 000 000

65

(NY POST) Styrking av eldreomsorgen, øremerket nye pleieårsverk

1 000 000 000

66

(NY POST) Styrking av grunnopplæringen (øremerket)

400 000 000

69

Kommunal selskapsskatt, kan nyttes under post 60

5 374 865 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

13 228 862 000

62

Nord-Norge-tilskudd

479 509 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64

687 000 000

65

Tilskudd til barnevern/hovedstadstilskudd

482 845 000

66

(NY POST) Styrking av grunnopplæringen (øremerket)

200 000 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

2 901 000 000

Totale utgifter

65 447 369 000

II

Omdisponeringsfullmakt i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i Oslo kommune

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2008 i samråd med Arbeids- og inkluderingsdepartementet i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i Oslo kommune får adgang til å omdisponere mellom bevilgningene under:

 • 1. kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd.

 • 2. kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 1 Driftsutgifter.

 • 3. kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

III

Omdisponeringsfullmakt i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i kommunene Bergen, Kristiansand, Stavanger og Båtsfjord

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2008 i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i kommunene Bergen, Kristiansand, Stavanger og Båtsfjord får adgang til å omdisponere mellom bevilgningene under:

 • 1. kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd.

 • 2. kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 60 Innbyggertilskudd.

Forslag fra Høyre:

Forslag 2

Rammeområde 18

(Rammetilskudd mv. til kommunesektoren)

I

På statsbudsjettet for 2008 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet, kan overføres

7 718 000

60

Innbyggertilskudd

33 279 512 000

62

Nord-Norge-tilskudd

1 269 995 000

63

Regionaltilskudd

855 763 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64

1 504 000 000

69

Kommunal selskapsskatt, kan nyttes under post 60

6 526 865 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

13 660 262 000

62

Nord-Norge-tilskudd

479 509 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64

817 000 000

65

Tilskudd til barnevern/hovedstadstilskudd

482 845 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

2 741 000 000

Totale utgifter

61 624 469 000

II

Omdisponeringsfullmakt i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i Oslo kommune

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2008 i samråd med Arbeids- og inkluderingsdepartementet i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i Oslo kommune får adgang til å omdisponere mellom bevilgningene under:

 • 1. kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd.

 • 2. kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 1 Driftsutgifter.

 • 3. kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

III

Omdisponeringsfullmakt i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i kommunene Bergen, Kristiansand, Stavanger og Båtsfjord

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2008 i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i kommunene Bergen, Kristiansand, Stavanger og Båtsfjord får adgang til å omdisponere mellom bevilgningene under:

 • 1. kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd.

 • 2. kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 60 Innbyggertilskudd.

IV

Selskapskatten til kommunene for 2008 beregnes med utgangspunkt i en skattesats på 4,25 pst.

Forslag fra Kristelig Folkeparti:

Forslag 3

Rammeområde 18

(Rammetilskudd mv. til kommunesektoren)

I

På statsbudsjettet for 2008 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet, kan overføres

7 718 000

60

Innbyggertilskudd

37 356 612 000

62

Nord-Norge-tilskudd

1 269 995 000

63

Regionaltilskudd

855 763 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64

1 504 000 000

69

Kommunal selskapsskatt, kan nyttes under post 60

5 374 865 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

14 078 862 000

62

Nord-Norge-tilskudd

479 509 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64

887 000 000

65

Tilskudd til barnevern/hovedstadstilskudd

482 845 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

2 741 000 000

Totale utgifter

65 038 169 000

II

Omdisponeringsfullmakt i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i Oslo kommune

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2008 i samråd med Arbeids- og inkluderingsdepartementet i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i Oslo kommune får adgang til å omdisponere mellom bevilgningene under:

 • 1. kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd.

 • 2. kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 1 Driftsutgifter.

 • 3. kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

III

Omdisponeringsfullmakt i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i kommunene Bergen, Kristiansand, Stavanger og Båtsfjord

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2008 i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i kommunene Bergen, Kristiansand, Stavanger og Båtsfjord får adgang til å omdisponere mellom bevilgningene under:

 • 1. kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd.

 • 2. kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 60 Innbyggertilskudd.

Forslag fra Venstre:

Forslag 4

Rammeområde 18

(Rammetilskudd mv. til kommunesektoren)

I

På statsbudsjettet for 2008 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet, kan overføres

7 718 000

60

Innbyggertilskudd

36 238 212 000

62

Nord-Norge-tilskudd

1 269 995 000

63

Regionaltilskudd

855 763 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64

1 504 000 000

69

Kommunal selskapsskatt, kan nyttes under post 60

5 374 865 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

14 305 862 000

62

Nord-Norge-tilskudd

479 509 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64

867 000 000

65

Tilskudd til barnevern/hovedstadstilskudd

482 845 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

2 741 000 000

Totale utgifter

64 126 769 000

II

Omdisponeringsfullmakt i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i Oslo kommune

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2008 i samråd med Arbeids- og inkluderingsdepartementet i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i Oslo kommune får adgang til å omdisponere mellom bevilgningene under:

 • 1. kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd.

 • 2. kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 1 Driftsutgifter.

 • 3. kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

III

Omdisponeringsfullmakt i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i kommunene Bergen, Kristiansand, Stavanger og Båtsfjord

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2008 i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i kommunene Bergen, Kristiansand, Stavanger og Båtsfjord får adgang til å omdisponere mellom bevilgningene under:

 • 1. kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd.

 • 2. kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 60 Innbyggertilskudd.

IV

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2008 kan gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme for skoleanlegg på 2 000 mill. kroner over kap. 582 post 60 Rentekompensasjon - skoleanlegg. Den totale investeringsrammen skal ikke overstige 17 000 mill. kroner. Rentekompensasjonen beregnes med utgangspunkt i et serielån med 20 års løpetid i Husbanken.