Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet v/statsråden til Stortingets presidentskap, datert 27. november 2013.

Korrigeringer i Prop. 1 S (2013-2014) for Justis- og beredskapsdepartementet og Prop. 1 S (2013-2014) Svalbardbudsjettet

Jeg vil med dette gjøre Stortinget oppmerksom på en korrigering i saksfremstillingen i Prop. 1 S (2013-2014) for Justis- og beredskapsdepartementet, samt en korrigering i Prop. 1 S (2013-2014) Svalbardbudsjettet. Korrigeringene har ikke betydning for bevilgningsforslagene.

Kap. 432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), post 01 Driftsutgifter

I Prop. 1 S (2013-2014) vises det ved en feil til at bevilgningen på posten er foreslått redusert med 10 mill. kroner knyttet til uteksaminering av en ekstra klasse innført i 2012. Det ekstra klasseopptaket det vises til ble tatt opp i 2013 og forventes uteksaminert i 2014, og det er dette som ligger til grunn for forslaget til bevilgning i Prop. 1 S (2013-2014).

Omtale under pkt.1.1 i Prop. 1 S (2013-2014) Svalbardbudsjettet.

I svalbardbudsjettets pkt 1.1 og tabell 1.1 Befolkningstal 2005 – 2013 (Befolkningsregisteret – Svalbard skattekontor), fremgår det at innbyggertallet for Barentsburg pr. 1. september 2013 er 676. Dette tallet er beklageligvis feil. Rett tall skal være 493.