1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Lisbeth Berg-Hansen, Tore Hagebakken, Irene Johansen, Marianne Marthinsen, Torstein Tvedt Solberg og Truls Wickholm, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Svein Flåtten, Sigurd Hille, Heidi Nordby Lunde og Siri A. Meling, fra Fremskrittspartiet, Ellen Eriksen, Gjermund Hagesæter og Hans Andreas Limi, fra Kristelig Folkeparti, lederen Hans Olav Syversen, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, fra Venstre, Terje Breivik, og fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, viser til vedtak i Stortinget 25. november 2014 om tilbakesending av Innst. 2 S (2014–2015).

Komiteen avgir denne innstillingen som tillegg til Innst. 2 S (2014–2015). Komiteen viser til at alle forslag som er fremsatt under kapittel 9 Forslag fra mindretall og kapittel 10 Komiteens tilråding i Innst. 2 S (2014–2015), er tatt inn under kapittel 4 Forslag fra mindretall eller kapittel 5 Komiteens tilråding i denne innstillingen, med de endringer som følger av denne innstillingen.