Brev fra Finansdepartementet v/statsråden til finanskomiteen, datert 9. oktober 2014

Prop. 1 S (2014-2015). Trykkfeil.

Jeg viser til Prop. 1 S (2014-2015) Statsbudsjettet 2015 (Gul bok), som ble lagt fram for Stortinget 8. oktober 2014.

I den trykte utgaven av Prop. 1 S (2014-2015) har side 47 ved en feil blitt erstattet med side 43. Dette innebærer at informasjonen på side 43 gjengis to ganger i proposisjonen, mens informasjonen som skulle vært gitt på side 47 ikke har kommet med. Vedlagt følger side 47 slik det var hensikten at denne skulle være i den trykte utgaven.

Jeg gjør oppmerksom på at det ikke er en tilsvarende feil i de elektroniske utgavene av Prop. 1 S (2014-2015) som ble gjort tilgjengelig på Finansdepartementets internettsider 8. oktober 2014.