10. Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av komiteens største fraksjon, medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet.

Komiteen viser til Meld. St. 1 (2014–2015), Prop. 1 S (2014–2015) og Prop. 1 S Tillegg 1–3 (2014–2015) og til merknadene over, og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I

Rammevedtak

For Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015 fastsettes følgende netto bevilgningsrammer:

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning

6 410 053 000

2

Familie og forbruker

45 497 819 000

3

Kultur

10 074 118 000

4

Utenriks

36 814 323 000

5

Justis

25 288 454 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

15 688 595 000

7

Arbeid og sosial

400 632 792 000

8

Forsvar

38 208 101 000

9

Næring

3 712 721 000

10

Fiskeri

-158 919 000

11

Landbruk

16 568 822 000

12

Olje og energi

-112 152 762 000

13

Miljø

7 912 751 000

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 204 892 000

15

Helse

170 476 878 000

16

Kirke, utdanning og forskning

63 483 798 000

17

Transport og kommunikasjon

53 704 144 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

160 563 300 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

10 352 700 000

20

Finansadministrasjon mv.

40 078 985 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 093 391 065 000

22

Utbytte mv.

-31 700 990 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-129 730 490 000

II

Meld. St. 1 (2014–2015) – Nasjonalbudsjettet 2015 – vedlegges protokollen.