Senterpartiets alternative budsjett (post for post)

Endringer i forhold til Prop. 1 S (2014–2015) Alle tall i 1 000 kroner

Arbeids- og sosialdepartementet

652 570

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1 050 100

Finansdepartementet

-340 480

Forsvarsdepartementet

130 000

Helse- og omsorgsdepartementet

1 430 700

Justis- og beredskapsdepartementet

551 500

Klima- og miljødepartementet

559 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3 852 000

Kulturdepartementet

282 210

Kunnskapsdepartementet

887 800

Landbruks- og matdepartementet

887 000

Nærings- og fiskeridepartementet

600 700

Olje- og energidepartementet

446 000

Samferdselsdepartementet

2 000 000

Utenriksdepartementet

-1 315 400

Sum netto økte utgifter 1)

11 673 700

Redusert oljepengebruk

2 000 000

Sum netto økte skatter/avg (bokført) 2)

13 673 700

1) Senterpartiet går i mot forslaget om nøytral merverdiavgift i staten og helseforetakene. Regjeringen forutsetter at denne omleggingen er provenynøytral totalt sett. Vi forutsetter at det blir foretatt nødvendige budsjettmessige endringer på det enkelte departements område, dersom Stortinget går i mot regjeringens forslag.

2) Dette er inkludert redusert kjøttkontrollgebyr med 30 mill. kroner under Mattilsynet, kap. 4115 post 1. Det samme er anslaget på 4,5 mill. kroner i reduserte flyplassavgifter til Avinor for fly som bruker biodrivstoff.

Kap./post

Arbeids- og sosialdepartementet

652 570

Tiltak mot svart arbeid

640.1

Auka ressursar til Arbeidstilsynet. Samhandling mellom politi, arbeidstilsyn og skatteetat. Inkl. 3 mill. kroner øyremerka regionale verneombod

75 000

605.1

Auka ressursar til Nav øyremerka samarbeid med Arbeidstilsynet, politi og Skatteetat.

10 000

640.01

Senter for utenlandske arbeidere (SUA-senter) Trondheim, totalt 8 mill. kroner, av dette 2,5 mill. kroner fra Arbeidstilsynet

2 500

Petroleumstilsynet - økt satsing på HMS

642.1

Petroleumstilsynet - økt ressurser HMS-arbeid

2 100

Bedre vilkår for sjølstendig næringsdrivende

2650.72

Gje sjølvstendig nærings-drivande rett til omsorgspengar (100 pst. dekning frå 11. dag) og utvida retten til pleie- og omsorgspengar (frå 65 til 100 pst.)

9 500

2650.71

Gå imot forslag om auka inntektsgrense for sjukepengar for sjølvstendig næringsdrivande (forslaget er også foreslått droppa av regjeringa)

4 000

Permitteringsregelverket, reversere innstramning

2541.70

Dagpenger, arbeidsgiverperioden reduseres, reversere innstramning.

84 000

2541.70

Dagpenger, Perioden arbeidsgiver fritas for lønnsplikt under permittering økes fra 26 til 30 uker.

23 000

Lønnsjustere stønadssatser i Folketrygden

634.21

Tilretteleggingstilskudd for rekruttering av arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne

800

2620.72

Stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere

12 700

2620.73

Utdanningsstønad for enslige forsørgere

1 300

2650.73

Tilretteleggingstiltak under sykepenger

10 300

2651.71

Tilleggsstønadene for mottakere av arbeidsavklaringspenger

7 500

2661.70

Grunnstønad

39 800

2661.71

Hjelpestønad

36 700

2661.75

Bedring av funksjonsevnen - hjelpemidler

1 300

2661.77

Diverse hjelpemidler som f.eks. spesialsydde ortopediske fottøy, fotsenger, fottøy og parykk

11 300

2661.78

Tilskuddssatser til tinnitusmaskerere, analoge og digitale høreapparater

9 300

2680.75

Stønad til barnetilsyn for mottakere av etterlattpensjon

200

2686.70

Gravferdsstønad

5 800

Økt satsing på Hjelpemidler

2661.73

Hjelpemidler under arbeid og utdanning

5 000

2661.74

Reversere regjeringens forslag om fjerne tilskudd til bil klasse 1, bevilge 40 mill. kroner til klasse 1. Styrke bil klasse 2 som regj.

55 000

2661.75

Bedring av funksjonsevnen - hjelpemidler (PC-er for elever/personer med lese- og skrivevansker)

3 000

2661.76

Bedring av funksjonsevnen

13 000

Tiltak for arbeidssøkere, varig tilrettelagt arbeid mm

621.70

Frivillig arbeid - økt satsing

1 340

634.76

Tiltak for arbeidssøkere: 1 000 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne (92 mill. kroner), 250 tiltaksplasser i ordningen Raskere tilbake (32,5 mill. kroner) og 200 flere tiltaksplasser under ordningen Tidsubestemt lønnstilskudd (18 mill. kroner)

142 500

634.77

Varig tilrettelagt arbeid - 250 flere plasser for Varig tilrettelagt arbeid (VTA), lik fordeling av plasser mellom ordinær og skjermet virksomhet.

21 100

634.79

Funksjonsassistense i arbeidslivet

4 000

605.01

Økt behov for adm. ressurser som følge av økte bevilgninger på Kap. 634, post 76 og Kap. 634, post 77

44 300

Sykepenger

2650.70

Gå imot forslag om auka inntektsgrense for sjukepengar for arbeidstakarar. (forslaget er også foreslått droppa av regjeringa)

17 000

2650.72

Gå imot forslag om auka inntektsgrense for omsorgs- og pleiepengar.

230

Innsparing

605.1

Ikkje delta i EURES

-7 000

Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne

847.70

Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner - økt bevilgning

5 000

847.72

Tilskudd - Øremerket FFO

1 000

Kap./post

Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1 050 100

Barnefattigdom

2530.71

Øke engangsstønaden til 1G fra 1.juli 2015

220 000

852.70

Øke adopsjonsstøtten til 1G fra 1.juli 2015

5 000

857.60

Tilskudd til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

20 000

857.72

Tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn.

2 000

2530.70

Foreldrepenger, reversere forslaget om å øke inntektsgrunnlaget.

Regional fordeling

845.70

Gjeninnføre Finnmarks- og Svalbardtillegget i barnetrygd

77 800

Barnehage

231

To årlige barnehageopptak, opptrapping

241 000

231

Redusert makspris i barnehage med 100 kroner ift. regjeringens forslag (kun prisjustere), dvs. 2480 kroner

311 000

854.65

Barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere, økt refusjonssats fra 80 til 90 pst.

120 000

500 ekstra kvote-flyktninger (se også JD+UD)

820.01

IMDi, drift (saksbehandling og kulturorienteringsprogram)

4 100

821.60

Integreringstilskudd

87 500

821.61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere

600

822.60

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

6 000

854.65

Refusjon barnevernutgifter

3 000

3821.01

ODA-godkjente utgifter, integreringstilskudd

-46 800

3821.02

ODA-godkjente utgifter, integreringstilskudd (EM)

-1 100

Kap./post

Finansdepartementet

-340 480

1618.21

Gå i mot regjeringens forslag om å flytte de kommunale skatteoppkreverenes oppgaver til Skatteetaten. Bruke frigjorte ressurser til å styrke Skatteetaten sitt arbeid med å avdekke arbeidskriminalitet, samt styrket grensekontroll. Økt samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Nav og politi.

1618.01

Senter for utenlandske arbeidere (SUA-senter) Trondheim, totalt 8 mill. kroner, av dette 2,5 mill. kroner fra Skatteetaten.

2 500

1610.01

Bedre grensekontroller

20 000

1610.01

Etablering av smarte overvåknings-kameraer på grenseoverganger

150 000

20

Statsministerens kontor, reversere økning + eff.kutt på 1 pst.

-2 300

21

Statsrådet, reversere økning + effektiviseringskutt på 1 pst.

-4 100

1600

Finansdepartementet, reversere økning + eff.kutt på 1 pst.

-5 400

1620

SSB

12 000

2309.1

Redusert ymsepost, primært avsatt til jordbruksoppgjøret (se LMD)

-513 180

Kap./post

Forsvarsdepartementet

130 000

1710.47

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, øremerkede midler ifm. flytting av gårder og boliger på Ørlandet

5 000

1719.71

Det frivillige skyttervesen, reversere kutt på 1.6 mill. kroner + økning.

2 500

1731.01

Hæren, rette opp regjeringas kutt på 14.6 mill. kroner + ekstra ressurser til ammunisjon og trening.

50 000

1732.01

Sjøforsvaret

25 000

1734.01

Heimevernet, økte ressurser til effektiv trening.

30 000

1790.01

Kystvakten, økt tilstedeværelse i nord.

17 500

Kap./post

Helse- og omsorgsdepartementet

1 430 700

701.21

Fritt behandlingsvalg

-20 000

720.70

Pasientrettighetsdirektivet

-5 400

711.74

Gratis frukt og grønt i grunnskolen fra 1.august 2015, bortfall av abonnementsordning

-10 000

761.21

Statlig finansiering av eldreomsorgen

-20 000

762.21

Normerte sykemeldinger

-10 000

732

Sykehus

850 000

732

Regionale foretak – til fordeling

760 000

732.72

Helse Sør-Øst RHF

409 000

732.73

Helse Vest RHF

144 000

732.74

Helse Midt-Norge RHF

109 000

732.75

Helse Nord RHF

98 000

732

Reversere omfordeling på 50 mill. kroner frå kap. 732 post 77 til kap. 732 post 72,73,74 og 75. Omlegginga må stoppast opp inntil vi har bygd opp det kommunale tilbodet og ein er sikker på at det er rett å bygge ned fleire sengeplassar i psykiatrien.

732, ny post 80

Spesialistsenter Rjukan 30 mill. kroner (prosjektmidler på 90 mill. kroner over totalt 3 år)

30 000

732.70

Tilskuddsordning for desentralisert lysbehandling (10 mill. kroner)

10 000

732, ny post

Øremerka midler for å prioritere mottak av hardt skadde flyktninger.

50 000

Eldreomsorgen

769.21

Kulturell spaserstokk

35 000

761.62

Dagaktivitetsplasser

30 000

761.60

Mat/måltid/ernæring

5 000

761.21

Pårørendeprogram 2020

10 000

761.21

Eldresentre

5 000

761.68

Hverdagsrehabilitering

30 000

Legehjelp/legemidl/egenand.

2751.72

Medisinsk forbruksmateriell

20 000

732.72-75

Økt godtgjørelse overnatting

15 000

781.79

Diabetesforbundets arbeid opp mot deler av innvandrerbefolkningen som er særlig utsatt for diabetes.

2 000

Forebygging/folkehelse

702.21

Tiltak for trygge drikkevann

15 000

710, ny post

Oppfølging av rapport om antibiotikaresistens

10 000

Tannhelsetjenesten

2711.72

Reversere redusert bevilging til utsatte grupper. Regjeringens kutt vil ramme pasientar som sliter med munntørrhet og syreskade.

11 600

Økt støtte frivillige organisasjoner, lag og foreninger

729.01

Pasient og brukerombud

1 000

762.73

Forebygging uønskede svangerskap. og abort, Øremerke 5,5 mill. kroner av posten til «Sex og samfunn», i tillegg til å øke posten med 1 mill. kroner

1 000

781.79

Organdonasjon

400

761.71

Friv.arbeid, Hjertelinjen

500

761.71

Friv.arbeid, Hørselshjelperordningen

1 300

761.71

Friv.arbeid, Demenslinjen Foreningen for folkehelsen

500

761.71

Friv.arbeid, Røde kors besøkstjeneste

500

765.72

Kirkens SOS krisetjeneste

1 000

765.72

Modum bad, institutt for sjelesorg

1 300

762.63

Legevakt

20 000

762.60

Frisklivssentraler/lærings- og mestringssentra

10 000

762.70

Rekrutteringstiltak og faglig utvikling i allmennlegetjenesten

10 000

Kompetansehevende tiltak

761.21

Kompetansetiltak for tjenester til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier

1 000

761.67

Utviklingstiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

4 000

761.68

Kompetansehevende tiltak demensomsorg

5 000

765.60

Øremerket satsning på psykiatri og rustiltak i kommunene

400 000

Kap./post

Justis- og beredskapsdepartementet

551 500

440.01

Økt satsing på arbeidslivs- og økonomisk kriminalitet

42 100

430.01

Prosjektering midler til nye fengsler, gir bl.a. rom for at det raskt igangsettes arbeid med bygging av nye fengsler i Agder, Ålesund og Mosjøen

100 000

466.01

Økt salærsats for advokater, justert for lønns- og prisstigning

22 000

470.01

Økt salærsats for advokater, justert for lønns- og prisstigning

19 400

411.01

Forprosjektering av lyd- og bildeutstyr i norske rettssaler

5 000

440.01

Bedre grensekontroller

20 000

440.01

Midler til distriktspolitiet, bedre responstid i distriktene

200 000

440.01

Styrking påtale (flere stillinger)

8 100

410.01

Styrking av domstolene (dommerstillinger)

10 000

413.01

Styrking av jordskiftedomstolene, opplæring i ny lov/ny ankeordning

6 400

413.01

Midler til lønnsøkning for ingeniører i jordskifteretten

2 000

440.01

Styrking av barnehusene

15 000

451.01

Bemanning Linnekleppen branntårn

500

472.01

Kontoret for Voldsoffer

12 000

410.01

Etablering av hurtigspor ved enkelte domstoler

5 000

440.70

Sosiale tiltak til tiggere, reversere kutt

10 000

440.01

Senter for utenlandske arbeidere (SUA-senter) Trondheim, totalt 8 mill. kroner, av dette 3 mill. kroner fra politiet.

3 000

400.23

4 mill. kroner av rammen øremerkes til Center For Cyber Information Security

430.70

Tilskudd frivillig virksomhet innen kriminalomsorgens virkeområde. Summen er kompensasjon for kutt fra regjeringen sin side og delvis økning av ramme

5 000

410.01

KVU nytt Tinghus Stavanger

3 000

440.01

Forsøksordning med dyrepoliti

5 000

490.70

Stønad til beboere i asylmottak, fjerne forslag om reduserte satser for voksne beboere

45 000

470.01

Rettshjelp til frivillige organisasjoner, herunder NOAS

4 000

500 kvoteflyktninger (Se også BLD og UD)

490.01

UDI-drift

6 700

490.73

Gjenbosetting – støttetiltak

3 600

490.75

Reiseutgifter til flyktninger

3 100

440.01

Registrering politiet

1 800

444.01

Uttak PST

500

3490.03

ODA-godkjente utgifter, reiseutgifter

-3 100

3490.06

ODA-godkjente utgifter, gjenbosetting

-3 600

Kap./post

Klima- og miljøverndepartementet

559 000

1400.21

Skogplanting

30 000

1400.70

Frivillige organisasjoner

9 300

1420.35

Skogvern

220 000

1400.76

Miljøvennlig forbruk

10 000

1400.76

Fysisk aktivitet i regi av frivillige organisasjoner (friluftsliv)

15 700

1400.76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak

5 000

1420.22

Laksesperre i Driva

30 000

1420.22

Kalking

10 000

1420.22

Vannmiljøtiltak

30 000

1420.61

Klimatilpasning i kommunene

3 000

1420.73

Tilskot til rovvilttiltak, førebyggjande og konfliktdempande tiltak rovviltforvaltninga

10 000

1420.85

Villakssentre

6 000

Kulturminner

1429.21

Riksantikvaren, spesielle driftsutgifter

-24 000

1429.60

Kulturminnearbeid i kommunane

4 000

1429.70

Tilskot til automatisk freda og andre arkeologiske kulturminne, særlig med tanke på mindre, private tiltak.

5 000

1429.71

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap.

21 500

1429.72

Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne

11 000

1429.73

Tilskot til bygningar og anlegg frå mellomalderen og brannsikring, inkludert nytt bevaringsprogram for særlig viktige steinkirker fra middelalderen - Stavanger og Bergen domkirke inkludert.

40 000

1429.74

Tilskot til fartøyvern

2 000

1429.75

Tilskot til fartøyvernsenter, blant annet Norheimsund og Bredalsholmen.

2 500

1429.79

Tilskot til verdsarven

18 000

1432.50

Norsk kulturminnefond

50 000

1429, ny post

Private eiere av fredede og bevaringsregulerte eiendommer gis mva-komp for vedlikehold.

50 000

Kap./post

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3 852 000

13.70

Økt rammeoverføring til kommuner og fylkeskommuner over KMD (i tillegg kommer 400 mill. kroner til rus/psykr fra HOD)

2 712 000

571.60

Reell dekning barnehage/ kontantstøtte (KS-tall for 2015)

405 000

571.60

Satsingsforslag skolehelsetjeneste og helsestasjoner

200 000

571.66

Kompensasjon for økt veksttilskudd

335 000

571.64

Ekstra skjønnsmidler (fond) til kommuner og fylkeskommuner ved naturkatastrofer.

100 000

572.60

Økt ramme til fylkesveier, herunder 40 mill. kroner øremerket flomsikringstiltak Kvam i Nord Fron kommune.

440 000

575.60

Reversering av økt egenandel ressurskrevende brukere

220 000

571.60

Kompenasjon til 31-DA-kommuner

115 000

572.60

Komp. for tap ved endring av fylkesnøklene (S&Fj-modell)

100 000

571.60

Manglende komp for avvikling av kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten

50 000

Tiltak innen undervisning, helse og kultur som legges inn i kommunerammen

572.60

Vekslingsmodell i yrkesfag

50 000

572.60

Rett til påbygg for elever med fagbrev

50 000

572.60

Økt lærlingetilskudd

60 000

572.73

VOFO

7 000

571.60

Arbeidslivsfag ved alle ungdomsskoler

40 000

571.60

Svømmeopplæring

75 000

571.60

Rådgivningstjenesten

40 000

571.60

Fagskoleutdanning

35 000

571.60

Biblioteksatsning

85 000

571.60

Musikk og kulturskoler

150 000

571.60

Frukt og grønt for alle grunnskoleelever, fra 1. august 2015

155 000

13.50

Distrikts- og regionalpolitikken

660 000

551.60

Tilskudd til fylkeskommuner for reg. utvikling

600 000

552.62

Bolystprogrammet – gjeninnføring

40 000

552.72

Næringsretta midler til regional utvikling

20 000

Integrering

242 000

821.60

Økt integreringstilskudd, opptrapping vertskommunetilsk.

200 000

821, ny post

Gjeninnføre tilskudd til barnehageplass for 4 og 5-åringer i asylmottak

42 000

13.30

Statlige byggeprosjekter

51 000

2445.30

Arkivet på Tynset – oppstartbevilgning

75 000

2445.30

Samien Sitje på Snåsa, oppstartsbevilgning

10 000

2445.30

Universitetet i Bergen, Naturhistorisk museum, restaurering

15 000

2445.31

Kutte bevilgningen til etablering av ny modul på Politiets utlendingsinternat Trandum

-49 000

13.60

Samiske formål

5 000

560.50

Avsettes til næringsformål, kompensasjon for bortfall av næringsavtalene

5 000

13.80

Bolig- og bomiljøtiltak

167 000

580.70

Bostøtte – komp. for prisvekst (uregulert i budsj.) og ev tiltak for økning av bostøtte i private boliger

90 000

581.70

Videreføre «Boligetablering i distriktene»

20 000

590.61

Bærekraftig byutvikling

25 000

5615.80

Øke Husbankens rammer til 2013-nivå, fra 20 til 25 mrd. kroner

22 000

540.01

Difi - miljøvennlige offentlige innkjøp

10 000

13.00

Tilskudd til de politiske partiene

15 000

1530.70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

10 000

1530.71

Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

1 200

1530.73

Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

2 600

1530.75

Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

800

1530.76

Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

400

Kap./post

Kulturdepartementet

282 210

315, ny post

Organisasjonseide kulturbygg: innføre momskomp også for ny-, på- og ombyggingskost for bygg, anlegg eller annen fast eiendom, samt opprette en egen tilskuddsordning for organisasjonseide kulturbygg

50 000

335.71

Produksjonsstøtten (pressestøtten)

50 000

315.82

Mva.-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

50 000

315.70

Innlemme studieforbundene i momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner

10 000

326.78

Reversere foreslått avvikling av støtte til Landssammenslutninga av nynorskkommunar og Kirkelig pressekontor

3 000

328.70

Økt støtte til Bergen sjøfartsmuseum

500

334.78

Nordiske mediedager, reversere avvikling av støtte

410

326.78

Litteraturhus (Bergen, Oslo, Fredrikstad)

5 000

335.73

Institutt for journalistikk

1 500

324.78

Grenland friteater og Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

1 000

324.78

Teaterhuset Avant Garden

1 000

324.55

Assitej Norge

1 000

315.72

Økt grunnstøtte til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

15 700

335.75

Tilskudd til samiske aviser/istikk i aviser

4 100

335.76

Tilskudd til minioritetsspråklige publikasjoner

900

334.73

Sørnorsk, Rogaland og Østnorsk filmsenter

1 000

323.78

Rock City

4 300

335.73

Stiftinga Nynorsk avissenter

3 000

322.78

Nordisk kunstnarsenter

3 650

328.78

Skogfinsk museum

150

323.78

Musikkutstyrsordningen, reversere kutt + 10 mill. kroner økning.

15 000

328.78

Jødisk museum Trondheim

500

323.78

Valdres sommersymfoni

1 000

315.83

Tilskudd for nasjonalanlegg for idrett, Vikersund

5 000

315.83

Tilskudd for nasjonalanlegg for idrett, Lillehammer/Hunderfossen (bob/aking)

5 000

Øke NRK-lisensen, jf. behov meldt fra NRK

Kirke

340.01

Omstillingsmidler til Den norske kirke

17 000

340.75

Tilskudd til trosopplæring

7 500

310.75

Opprettholde ordningen med tilskudd til privateide kirkebygg

10 000

342.60

Økt ramme for rentekompensasjonsordning for kirkebygg, 1,5 mrd. kroner økt ramme

15 000

Kap./post

Kunnskapsdepartementet

887 800

200.01

Utdanningsdirektoratet

-15 000

Grunnskole

226.22

Videreutdanning av faglærere og yrkesfaglærere

20 000

226.22

Utvikling av tilbud og studieplasser til ansatte i skolen uten formell kompetanse

20 000

225.66

Tilskudd til leirskoleopphold: Nytt!

100 000

225, ny post 61

1 time fysisk aktivitet daglig, opplæring og utvikling av opplegg.

30 000

225, ny post 61

Tilskuddsordning for skoler som legger til rette for skolemåltid.

20 000

225, ny post 76

Raftostiftelsen, Bergen

2 000

Videregående opplæring

225.70

Stimuleringstilskudd for lærlinger med spesielle behov og praksisbrev

15 000

Voksenopplæring

254.70

Studieforbundene

45 000

Høyere utdanning

260.50

Nei til skolepenger for utenlandsstudenter

80 600

Fagskoleutdanning

276.72

Annen fagskoleutdanning

6 000

Studiefinansiering

2410.70

Grunnstipend (ikke godta behovsprøving)

271 600

2410.70

Bostipend for lærlinger med forsørgeransvar

65 000

2410.70

Bostipend for lærlinger behovsprøvd mot lærlinginntekt

20 700

2410.50

Lønnsjustere studiestøtte fullt ut + 11 mnd. studiestøtte for 2015/16 (det siste får først provenyvirkning i 2016).

3 400

2410.73

Ettergi 20 000 kroner av studielån til ferdig utdanna studenter som etter utdanning tar arbeid i Nordland/Troms/Finnmark (anslag)

30 000

Studentvelferd

270.75

Studentboliger, 1000 nye

57 000

Fleksible utdanninger

254.72

Studiesenteret Finsnes og studiesenteret.no, reversering av kutt + økning.

10 000

254.71

Nettskoler, reversering av avviklingsforslag + økning.

18 000

Folkehøgskoler

2410.01

Stipend, reversere forslaget om red. støtte på 1 mnd.

12 000

253.70

Tilskudd til kortkurs

20 000

Forskning

287.60

Regionale forskningsfond

15 000

287.72

Bjerknessenteret: Internasjonalt karbon-observasjonsprogram, samt program for å bistå til klimarisikoplanlegging i kommunene.

5 000

340.71

Sjømannskirken

5 000

225.74

Diverse frivillige organisasjoner

6 000

221.01

Foreldreutvalget for grunnskolen (FuG)

500

225.60

Sogn jord- og hagebruksskole

10 000

270, ny post 73

Tiltak for psykisk helse for studenter

10 000

225.21

Tilskudd til First Scandinavia, Bodø

5 000

Kap./post

Landbruks- og matdepartementet

887 000

1112.50

Handlingsplan og arbeid mot antibiotikaresistens

10 000

1142.60

Gjeninnføre og styrke beredskapsvakten for veterinærer

5 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap. m.m. på matområdet

57 000

1112.50

Styrking av veterinærinstituttet

Arbeid med dyrevelferd

10 000

Fòr og mattryggleik

5 000

Styrke sekretariatsfunksjonene for Norecopa og Rådet for dyreetikk

2 000

1112.51

Styrking av Bioforsk

20 000

1112.52

Støtte til fagsentra, Bioforsk

20 000

1115.01

Styrking av Mattilsynet

55 000

Forsøksordning med dyrepoliti

5 000

Fremje av dyrevelferd og respekt for dyr

10 000

Tilsyn oppdrettsnæringer

10 000

Handlingsplan og arbeid mot antibiotikaresistens

10 000

Matsikkerhet

20 000

1137

Forskning og innovasjon

100 000

1137.50

Forskningsaktivitet, Norges forskningsråd, hvorav 10 mill. kroner til alternativer til dyreforsøk

55 000

1137.51

Basisløyvingar Norges forskningsråd

30 000

1137.52

Innovasjonsaktivitet

10 000

1137.53

Omstillingsmidler instituttsektoren

5 000

1138.

Støtte til organisasjoner, reversere kutt. NBU likestilles NBK. Alle heves 30 pst.

13 700

1139.71

Tilskudd til genressursforvaltning: 1 mill. kroner til Norsk Fjordhestsenter, 1 mill. kroner til Nord-norsk hestesenter, 0,5 mill. kroner til Det norske aboret og 0,5 mill. kroner til Norsk hjortesenter

3 000

1143.70

Beredskapslagring av korn

10 000

1149.71

Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket

20 000

1149.72

Tilskudd til økt bruk av tre

50 000

1149.73

Tilskudd til skog, klima og energitiltak

30 000

1149.75

Tilskudd til uttak av skogsvirke til energiformål, gjenoppretter energiflisordningen

30 000

1150.50

LUF

103 300

Bedriftsretta midler til investering og utvikling (BU-midler)

50 000

Forskning

7 300

Matmerk

4 000

Bioenergiprogrammet

20 000

Biogass

16 000

Støtte til verdensarvområda og utvalde kulturlandskap

4 000

Utviklingstiltak innan økologisk landbruk

2 000

1150.74

Ytterligere midler til gjennomføring av jordbruksavtalen, kan også nyttes på post 73

400 000

Kap./post

Nærings- og fiskeridepartementet

600 700

2421

Innovasjon Norge

2421.74

Reiseliv, profilering og kompetanse

40 000

2421.75

Marint verdiskapingsprogram

20 000

2421.76

Miljøteknologiordningen

270 000

909

Tilskudd for å sikre en konkurransedyktig maritim næring

909.73

Lønnsjustere taket i nettolønnsordningen

40 000

919

Diverse fiskeriformål

919.75

Støtten til selfangst opprettholdes

12 000

919.75

Føringstilskudd

6 700

Andre forslag

900.70

Norge melder seg ikke ut av FNs turistorganisasjon (UNWTO)

1 000

900.75

Norsk Fiskerimuseum - statlig bidrag til utstilling

3 000

900.75

Stiftinga Norsk laksesenter

6 000

900.75

Nasjonalt pilgrimsenter – Riksantikvaren

2 000

915.01

Ikke opprette regelråd

-7 000

922.73

Copernicus

167 000

922.72

Følgemidler romfart

40 000

Kap./post

Olje- og energidepartementet

446 000

1825.50

Overføring til ENOVA

284 000

1820.22/60/72

Bevilgningene til flomvern

50 000

1820.73

Tilskudd til utjevning av overføringstariffer

100 000

1820.21

Energimerking av boliger

2 000

1830.50

Forskningssentre for miljøvennlig energi

10 000

Kap./post

Samferdselsdepartementet

2 000 000

1300

Samferdselsdepartementet

1300.71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv. inkludert midtdelere etc.

35 000

1310

Flytransport

1311.71

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser

29 500

1320

Statens vegvesen

1320

Effektiviseringsprogrammet, forsterket innsats

-145 000

1320.23

Drift og vedlikehold av riksveger etc.

150 000

1320.30

Riksveginvesteringer - forsterket innsats i samsvar med NTP 2014–2023, forsering av planlegging/oppstart.

160 000

1320.30

Forsterket innsats for å fjerne «flaskehalser» for tømmertransport (24 meter)

50 000

1320.31

Skredsikring riksveger

120 000

1320.62

Skredsikring fylkesveger

110 000

1320.63

Tilskudd til gang- og sykkelveger

25 000

1320.72

Kjøp av riksvegferjetjenester

15 000

1330

Særskilte transporttiltak

1330.60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport, videreføring og forsterkning av forsøksordninger for kollektivtransport i distriktene (KID) og forsøksprosjekt utvidet TT-ordning for funksjonshemmede.

19 000

1330.61

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene

140 000

1350

Jernbaneverket

1350.23

Drift og vedlikehold

400 000

1350.30

Investeringer i linjen, forsterket innsats i samsvar med NTP 2014–2023 – inkludert forsterket innsats for å bygge krysningsspor (50 mill. kroner).

250 000

1350.30

Ny handlingsplan for innfartsparkering for regionene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

15 000

1351.70

Kjøp av transporttjenester - opprettholde Bratsbergbanen og kapasitetsøkning, Bodø-Rognan.

21 500

1360

Kystverket

1360.30

Nyanlegg og større vedlikehold, inkludert egen «handlingsplan for intermodalitet» for å lette godstransportens overgang mellom veg/bane og sjøtransport.

240 000

1360.45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

120 000

1360.60

Tilskudd til fiskerihavnanlegg.

30 000

Ny post

Incentiverordning for å få mer godstransport over på sjø.

50 000

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1380.71

Tilskudd til bredbåndsutbygging

165 000

Kap./post

Utenriksdepartementet

-1 315 400

115, 70

Nærings- kultur og Norgesfremme

20 000

117, 75/76

EØS-finansieringsordningene, reversere økning + 1380 mill. kroner i kutt. Ikke-utbetaling av restmidler for perioden 2009–2014 for Ungarn vil alene kunne utgjøre ca. 1,2 mrd. kroner.

-2 570 000

Bistand (eksl. økning i ODA-godkjente utgifter)

1 180 000

150.78

Bistand til Afrika

30 000

153.78

Bistand til Latin-Amerika

30 000

160.70

Sivilt samfunn, 150 mill. kroner øremerket landbruksbistand, bondeorganisasjoner mfl.

250 000

160.71

Tilskudd til opplysningsarbeid, reversere kutt

30 000

163.70

Nødhjelp og humanitær bistand

500 000

165.70

Forskning og høyere utdanning, øremerka samarbeid med vitenskapelige institusjoner og bondeorganisasjoner i utviklingsland.

50 000

165.71

Fisk for utvikling (Faglig samarbeid)

30 000

166.72

Klimatilpassingstiltak

60 000

168.70

Kvinner og likestilling

100 000

170.72

Økt støtte til UNICEFs programarbeid innen ernæring, sosial inkludering, beskyttelse + vann, sanitær og hygiene.

70 000

170.70

Reversere kutt i kjernebidraget til FNs utviklingsprogram + økning.

30 000

167.21

500 ekstra kvoteflyktninger, prioritere tyngre skada. ODA-godkjente utgifter (se for øvrig BLD og JD)

54 600

Kap./post

Inntekter og utgifter – rammeområde 0

2 047 000

161.95

NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland, reduksjon i tilførsel av ny kapital

-190 000

2412.90

Lån fra Husbanken, økt låneramme fra 20 til 25 mrd. kroner.

2 253 000

5312.90

Husbanken, avdrag

-16 000

Senterpartiets forslag til skatte- og avgiftsendringer

Endringer i forhold til Prop 1 S (2014–2015)

Alle tall i 1 000 kroner

Økning

Lettelser

Kap/post

Formueskatt

Bokført

Påløpt

Bokført

Påløpt

5501.72

Formueskatten, reversere satsen til 1,1 pst., samtidig støtte til regj. forslag til økt ligningsverdier for næringseiendom og sekundærbolig utover den først anskaffede.

3 455 000

4 600 000

5501.72

Øke bunnfradrag i formueskatten til 1.5 mill. kroner

780 000

980 000

5501.72

Øke ligningsverdi fra 60 pst. til 80 pst. for alle sekundærboliger

320 000

300 000

5501.72

Fjerne muligheten for å benytte ubenyttet skjermingsfradrag på samme aksje senere år. Ingen provenyvirkning i 2015, kan ha stor på sikt.

5501.72

Grønne ekstraavskrivninger for sertifikatkraft (ikke bare vindkraft)

90 000

150 000

5501.72

Avskrivningssatsene i saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv) økes fra 20 til 25 pst.

160 000

380 000

Innføre fast avskrivningssats i saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar) på 25 pst.

235 000

1 280 000

Trygdeavgift

5700.71

Beholde trygdeavgift på 8.2 pst.

1 090 000

1 360 000

5700.71

Redusere trygdeavgift for fiske, fangst og barnepass fra 8,1 til 7,08 pst.

50 000

50 000

Personskatt

5501.72

Øke personskatt tilbake til 28 pst.

9 073 000

11 300 000

5501.72

Øke minstefradrag i personskatt fra 43 til 44 pst., samtidig som øvre grense økes til 92 000 kroner.

2 372 000

2 965 000

5501.72

Økning av det særskilte fradraget for Finnmark og Nord-Troms med 10 000 kroner til 25 500 kroner.

120 000

155 000

5501.72

Øke personfradraget i inntektsskatten med 2 000 kroner til 52 400 kroner.

1 530 000

1 915 000

5700.71

Øke fribeløpet med 10 000 kroner (øke nedre grense for å betale trygdeavgift til 59 650 kroner).

150 000

185 000

5501.72

Øke minstefradrag i pensjonsinntekt, øvre grense til 73 000 kroner, øke satsen til 30 pst..

160 000

200 000

5501.70

Beholde innslagspunktet for trinn 1 i toppskatten nominelt uendret

1 740 000

2 180 000

5501.70

Beholde innslagspunktet for trinn 2 i toppskatten nominelt uendret

165 000

205 000

5501.72

Beholde skatteklasse 2

250 000

310 000

5501.72

Lønnsjustere det særskilte fradraget i arbeidsinntekt

3 000

4 000

5501.72

Lønnsjustere foreldrefradraget for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

29 000

36 000

5501.72

Lønnsjustere særfradraget for enslige forsørgere

35 000

44 000

5501, ny post 73

Fradrag for kjøp av håndverkstjenester knyttet til rehabilitering, oppussing og påbygg av bolig og fritidseiendom (ROT-fradrag). Fradragsgrensene settes til 50 pst. av arbeidskostnader begrenset oppad til kr 30 000. Ordningen innføres fra 1. juli 2015. Svensk modell legges til grunn.

1 200 000

1 500 000

5501.72

BSU – øke årlig beløp til 30 000 kroner og samlet 250 000 kroner

216 000

270 000

Næring

5501.72

Fjerne gevinstbeskatning på jord- og skogeiendom

145 000

185 000

5501.72

Fiskerfradraget, øke satsen fra 30 til 34 pst.

7 000

9 000

5501.72

Fiskerfradraget, øke øvre grense fra 150 000 kroner til 175 000 kroner

21 000

26 000

5501.72

Jordbruksfradraget, det inntektsuavhengige fradraget økes fra 63 500 kroner til 100.000 kroner

45 000

55 000

5501.72

Jordbruksfradraget, maksimalt samlet fradrag økes til 180 000 kroner

30 000

40 000

5501.72

Lønnsjustere sjømannsfradraget

9 000

11 000

5555.70

Sette nedre grense for sjokolade- og sukkeravgiften på 3000 kilo per år.

5 300

6 000

5559, post 70-74 og post 50

Innføre bunnfradrag i avgifter på drikkevareemballasje og engangsemballasje for drikkevarer. Regjeringen bes utforme et regelverk til behandling av RNB 2015 med sikte på iverksettelse fra 1. juli 2015.

35 000

40 000

5576.71

Totalisatoravgift, reduseres fra 3,7 pst. til 3 pst..

20 000

24 000

4115.01

Reduksjon i kjøttkontrollgebyr iht. slakteplan (TKP).

30 000

30 000

Toll og moms

5511.70

Beholde tollsatser på jordbruksområdet som regjeringen foreslår å fjerne

15 000

15 000

5521.70

Holde mva.-grense på netthandel på 200 kroner

150 000

180 000

5521.70

Ikke øke grense mva.-registrering til 150 000 kroner

100 000

125 000

5521.70

Sørge for at det svares mva fra utenlandske selskap. som driver innenlandsk transport av personer og gods (kabotasje) i Norge.

5521.70

Null moms på aviser (papir og digitalt)

125 000

150 000

Ny post.

Skatt/avgift på finansielle tjenester. Regjeringen bes fremme sak i forbindelse med RNB, med sikte på innføring fra 1. juli2015. Helårsvirkning 8 mrd. Kompenserende tiltak 1 mrd.

2 800 000

3 500 000

Produktavgift

5556.70

Produktavgift på saft fjernes i sin helhet, fjernes for alle produkter som følger forskrift om vegetabiliske konserver § 11-1

57 400

63 800

Pendlerfradrag

5501.72

Øke km-satsen for reisefradrag til 1.60 kr/km for alle reiser (øke fra 1.50 til 1.60 for reise under 50.000 km/år og fra 0.70 til 1.60 for reise over 50.000 km/år)

191 000

235 000

Kjøretøy- og drivstoffavgifter

5536.71

Ikke redusere engangsavgiften for motorsykler og snøscootere med 30 pst..

90 000

100 000

5536.75

Ikke redusere omregistreringsavgiften med 35 pst..

660 000

660 000

5536.71

Ikke innføre refusjon av engangsavgift ved eksport av kjøretøy.

9 000

10 000

5538.70/71

Prisjustere veibruksavgiftene på drivstoff

290 000

310 000

5538.71

Fjerne veibruksavgift på biodiesel som oppfyller EUs bærekraftkriterier

370 000

400 000

5536.71

Øke CO2-komponent i engangsavgiften, slik at satsene i trinnene økes med 20 pst. for biler med utslipp hhv. fra 121-160 g/km, 161-230 g/km og over 230 g/km.

275 000

300 000

5536.71

Redusert vektavgift i engangsavgiften med 25 pst. for ladbare hybridbiler.

275 000

300 000

5537.71

Gjenninnføre avgift på båtmotorer over 9HK

200 000

215 000

5549.70

Øke NOX-avgift 3 kr/kg (til 20,69 kr/kg)

4 000

5 000

5543.70

CO2-avgift for mineralolje etter lav sats (0,27 kr/liter), for skip i utenriksfart, fra 1. juli 2015

40 000

50 000

5543.70

CO2-avgift for mineralolje etter lav sats (0,27 kr/liter), for fiske og fangst i fjerne farvann, fra 1. juli 2015.

23 000

28 000

5543.70

CO2-avgift for mineralolje etter lav sats (0,27 kr/liter), for fly i utenriksfart, fra 1. juli 2015.

85 000

100 000

5542.71

Beholde avgiftsfritak på spillolje

62 000

70 000

Alkohol og tobakk

5521.70

Reversere taxfree-endringer som ble vedtatt i Revidert nasjonalbudsjett, våren 2014.

180 000

200 000

5521.70/5531.70

Halvere taxfreekvoten for tobakksvarer

580 000

650 000

5526.70

Øke alkoholavgiftene 3 pst.

201 000

230 000

5531.70

Øke tobakkavgiftene 3 pst.

140 000

155 000

Arbeidsgiveravgift

5700.72

Øke grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift til 50 000 per ansatt/ 500 000 per organisasjon.

8 000

10 000

Flyplassavgifter

Halvere flyplassavgiftene (start- og passasjeravgift) på de 31 flyplassene med statlig finansierte flyruter. Bl.a. for å kompensere for endringer i DA. Endre forskrift

59 100

65 700

Øke flyplassavgiftene med 2.9 pst. på øvrige Avinor-flyplassene.

59 100

65 700

25 pst. reduksjon i flyplassavgiftene (startavgift, passasjeravgift, sikkerhetsavgift og terminalavgift) for fly som bruker biodrivstoff.

4 500

5 000

Andre avgifter og forslag

5541.70

Økt elavgift, 1 øre/KWh.

360 000

480 000

Ny post

Miljøavgift på plastposer, 1 krone/pose.

730 000

800 000

5578.71

Fjerne jeger- og fellingsavgiftene i statsbudsjettet.

75 100

75 100

5501.72

Heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 8 000 kroner

6 000

8 000

Sum brutto

22 734 100

27 998 700

9 060 400

12 357 600

Sum netto

13 673 700

15 641 100