Kap. 41 Stortinget

På dette kapitlet bevilges midler til den parlamentariske virksomheten, godtgjøring til stortingsrepresentantene, drift av Stortingets administrasjon og vedlikehold av Stortingets bygningsmasse mv.

Det foreslås bevilget 1 413,3 mill. kroner for 2015, mot 1 210,8 mill. kroner i saldert budsjett for 2014. Etter behandlingen av revidert nasjonalbudsjett er bevilgningen for 2014 1 219,8 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen viser til forslaget til budsjett for Stortinget for 2015. Komiteen har ikke ytterligere merknader og slutter seg til forslaget.

Kap. 42 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

På dette kapitlet bevilges midler til drift av Ombudsmannsnemnda for Forsvaret, Ombudsmannen for Forsvaret og hans administrasjon. Ombudsmannsnemnda skal bidra til å sikre rettighetene til personellet i Forsvaret, og medvirke til å effektivisere Forsvaret.

Det foreslås bevilget 6,8 mill. kroner for 2015, mot 6,8 mill. kroner i saldert budsjett for 2014.

Komiteens merknader

Komiteen viser til forslaget til budsjett for Ombudsmannsnemnda for Forsvaret for 2015. Komiteen har ikke ytterligere merknader og slutter seg til forslaget.

Kap. 43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen

På dette kapitlet bevilges midler til drift av Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen skal føre kontroll med at det i den offentlige forvaltningen ikke blir gjort urett eller feil mot den enkelte borger.

Det foreslås bevilget 64,3 mill. kroner for 2015, mot 63,3 mill. kroner i saldert budsjett for 2014.

Komiteens merknader

Komiteen viser til forslaget til budsjett for Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) for 2015. Komiteen støtter forslaget, og forutsetter at rammevilkårene som stilles til disposisjon for Sivilombudsmannen dermed vil være tilstrekkelige for virksomheten.

Kap. 44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

På dette kapitlet bevilges midler til drift av EOS-utvalget, som er gitt i oppgave å føre løpende kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene.

Det foreslås bevilget 13 mill. kroner for 2015, mot 10,4 mill. kroner i saldert budsjett for 2014. Etter behandlingen av revidert nasjonalbudsjett er bevilgningen for 2014 12,3 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen viser til forslag til budsjett for EOS-utvalget for 2015. Komiteen vil understreke at det er bred enighet om at EOS-utvalget skal ha de midlene som er nødvendig for å drive forsvarlig kontroll av de hemmelige tjenester. Komiteen har ikke ytterligere merknader og slutter seg til forslaget.

Kap. 45 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter skal etableres fra 1. januar 2015. På nytt kapittel 45 er det foreslått midler til drift av institusjonen. Det foreslås bevilget 9,3 mill. kroner for 2015.

Komiteens merknader

Komiteen viser til Stortingets enstemmige vedtak om opprettelse av en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter fra januar 2015. Komiteen understreker viktigheten av en slik uavhengig institusjon, og ser frem til at denne kommer i arbeid. Komiteen viser for øvrig til forslaget til bevilgning og støtter dette.

Kap. 51 Riksrevisjonen

På dette kapitlet bevilges midler til drift av Riksrevisjonen, som gjennom revisjon, kontroll og veiledning skal bidra til at statens inntekter blir innbetalt som forutsatt og at statens midler og verdier blir forvaltet på en økonomisk forsvarlig måte og i overensstemmelse med Stortingets vedtak.

Det foreslås bevilget 481,5 mill. kroner for 2015, mot 476,4 mill. kroner i saldert budsjett for 2014.

Komiteens merknader

Komiteen viser til forslag til budsjett for Riksrevisjonen for 2015. Komiteen har ikke ytterligere merknader og slutter seg til budsjettforslaget.