Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fredric Holen Bjørdal, Svein Roald Hansen, Ingrid Heggø, Åsunn Lyngedal og Rigmor Aasrud, fra Høyre, lederen Henrik Asheim, Pål Sæther Eiden, Mudassar Kapur, Vetle Wang Soleim og Aleksander Stokkebø, fra Fremskrittspartiet, Sivert Bjørnstad, Jan Steinar Engeli Johansen og Helge André Njåstad, fra Senterpartiet, Martha Tærud og Trygve Slagsvold Vedum, fra Sosialistisk Venstreparti, Kari Elisabeth Kaski, fra Venstre, Abid Q. Raja, fra Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, fra Miljøpartiet De Grønne, Une Bastholm, og fra Rødt, Bjørnar Moxnes, viser til brev av 6. september 2018 fra finansministeren om korrigering av feil i proposisjonen. Brevet følger som vedlegg til denne innstillingen og er tatt hensyn til i tilrådingen.

Komiteen viser til at bakgrunnen for lovendringene som er foreslått, er EFTAs overvåkningsorgan ESA sitt arbeid med å vedta en fornyet godkjennelse av rederiskatteordningen som tillatt statsstøtte. Ordningen ble første gang godkjent i 1998. Etter omfattende endringer som ble godkjent i 2008 for å gjelde ut 2016, ble det gjenopptatt en notifikasjonsprosess i 2016 som har ledet frem til proposisjonen som Stortinget nå har til behandling. ESA har tillatt ordningen i en periode fra 2018 til 2027.

Komiteen viser til at endringene som foreslås i proposisjonen, i korte trekk omhandler innføring av begrensninger for utleie av fartøyer på bareboat-vilkår, begrensninger for innleie av fartøyer på time charter- / voyage charter-vilkår, innføring av tonnasjeskatt i laveste tonnasjeintervall og nye begrensninger med hensyn til fartøyer uten eget maskineri. Ut over disse nevnte endringene videreføres eksisterende regelverk.

Videre merker komiteen seg at det er foreslått en overgangsordning med utsatt frist for noen av de nye kravene, og at dette er noe ESA har sluttet seg til.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Rødt, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Rødt viser til at det i Prop. 1 LS (2018–2019) anslås at de særskilte skattereglene for norske rederier innebærer et redusert skatteproveny for staten på 1,1 mrd. kroner for hvert av årene 2017 og 2018. I avtalen om fornyet godkjennelse av rederiskatteordningen økes satsen på laveste tonnasjeintervall fra 0 til det laveste nivået som gjelder i EU-land med rederiskatteordninger. Den anslåtte skatteskjerpelsen på næringen som proposisjonen legger opp til på 5 mill. kroner, er dermed fullstendig uvesentlig for omfanget av de samlede særfordelene som rederinæringen nyter godt av.

Dette medlem viser til Innst. O. nr. 81 (1995–1996), hvor Rød Valgallianse uttalte seg mot innføringen av rederiskatteordningen, med begrunnelsen at man ikke trengte særbestemmelser for rederinæringen, at forslaget innebar økt fortjeneste for rederieierne og til en reduksjon av det offentliges skatteinntekter.

Dette medlem støtter ikke forlengelsen av rederiskatteordningen og går imot regjeringens forslag.