Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om å styrke folks rettssikkerhet slik at de som har rett, også kan få rett

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 27. november 2018

Lene Vågslid

Emilie Enger Mehl

leder

ordfører