Merknad

Samisk versjon vil foreligge i pdf-versjonen når samisk oversettelse er klar

3. Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til meldingen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Meld. St. 18 (2017–2018) – Sametingets virksomhet 2017 – vedlegges protokollen.