Sammendrag

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at inndelingslova § 6 endres slik at det innføres en bestemmelse om at saker om grensejustering skal forelegges Stortinget til avgjørelse når det er uenighet mellom de berørte kommunene.»

Inndelingslova § 6 bestemmer at Kongen i statsråd gjør vedtak om grensejustering mellom kommuner.

Forslagsstillerne viser til at det i en rekke aktuelle saker er uenighet mellom kommuner om flytting av deler av en kommune.

Forslagsstillerne viser til at om 25 pst. av innbyggerne overføres fra én kommune til en annen, har det store konsekvenser for flere forhold (nevnes i dokumentet).

Forslagsstillerne mener inndelingslovas bestemmelser om behandlingsmåte for delingssaker og grensejusteringssaker burde vært likelydende. I delingssaker der kommunene er uenige, blir saken forelagt Stortinget til avgjørelse, jf. § 5. Det samme bør være tilfelle når kommunene er uenige i grensejusteringssaker.

Forslagsstillerne ber om at grensejusteringssaker som er til behandling i departementet, blir stilt i bero til forslaget om endring i inndelingslova er behandlet av Stortinget.

Det vises for øvrig til dokumentet for en nærmere beskrivelse av forslaget.