3. Forslag fra mindretall

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 1

På kap. 490 post 70 tilføyes stikkordet «kan overføres».

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig heve satsene for livsopphold i mottak innenfor rammen av bevilgningen.