Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe, Sigbjørn Gjelsvik og Nils T. Bjørke om ei endring av arbeidsmiljølova slik at Arbeidstilsynet får heimel til å handheva lovføresegner om innleige frå bemanningsføretak

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 5. mars 2019

Erlend Wiborg

Arild Grande

leder

ordfører