Innhald

4. Komiteens tilråding

Komiteen har ellers ingen merknader, viser til meldingen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Meld. St. 9 (2018–2019) – Handelsnæringen – når kunden alltid har nett – vedlegges protokollen.