Lagtinget - Møte torsdag den 18. juni 2009 kl. 03.24 (Møtet ble satt etter midnatt.)

Dato: 18.06.2009

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [03:24:34]

  Referat

 • Sak nr. 2 [03:25:10]

  Odelstingets vedtak til lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)
  (Besl. O. nr. 129 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 114 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 87 (2008–2009))

 • Sak nr. 3 [03:25:21]

  Odelstingets vedtak til lov om endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av de privatrettslige bestemmelsene i direktiv 2007/64/EF)
  (Besl. O. nr. 130 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 124 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 94 (2008–2009))

 • Sak nr. 4 [03:25:38]

  Odelstingets vedtak til lov om endringer i barnevernloven
  (Besl. O. nr. 131 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 121 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 69 (2008–2009))

 • Sak nr. 5 [03:25:45]

  Odelstingets vedtak til lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)
  (Besl. O. nr. 132 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 130 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 96 (2008–2009))

 • Sak nr. 6 [03:26:00]

  Odelstingets vedtak til lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet)
  (Besl. O. nr. 133 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 101 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008–2009))

 • Sak nr. 7 [03:26:11]

  Odelstingets vedtak til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, børsloven, verdipapirregisterloven, verdipapirhandelloven mv. (eierskap i finansinstitusjoner og i infrastrukturforetak på verdipapirområdet)
  (Besl. O. nr. 134 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 108 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 80 (2008–2009))

 • Sak nr. 8 [03:26:35]

  Odelstingets vedtak til lov om endringer i ligningsloven mv. (tilleggsskatt)
  (Besl. O. nr. 135 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 118 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 82 (2008–2009))

 • Sak nr. 9 [03:26:57]

  Odelstingets vedtak til lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)
  (Besl. O. nr. 136 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 120 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 76 (2008–2009))

 • Sak nr. 10 [03:26:58]

  Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter
  (Besl. O. nr. 137 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 125 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 95 (2008–2009))

 • Sak nr. 11 [03:27:15]

  Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane
  (Besl. O. nr. 138 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 125 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 95 (2008–2009))

 • Sak nr. 12 [03:27:28]

  Odelstingets vedtak til lov om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.
  (Besl. O. nr. 139 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 125 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 95 (2008–2009))

 • Sak nr.13 [03:27:47]

  Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift
  (Besl. O. nr. 140 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 125 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 95 (2008–2009))

 • Sak nr. 14 [03:28:07]

  Odelstingets vedtak til lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
  (Besl. O. nr. 141 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 125 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 95 (2008–2009))

 • Sak nr. 15 [03:28:24]

  Odelstingets vedtak til lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)
  (Besl. O. nr. 142 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 125 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 95 (2008–2009))

 • Sak nr. 16 [03:28:25]

  Odelstingets vedtak til lov om endringar i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
  (Besl. O. nr. 143 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 125 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 95 (2008–2009))

 • Sak nr. 17 [03:28:59]

  Odelstingets vedtak til lov om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)
  (Besl. O. nr. 144 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 125 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 95 (2008–2009))

 • Sak nr. 18 [03:29:07]

  Odelstingets vedtak til lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)
  (Besl. O. nr. 145 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 131 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 88 (2008–2009))

 • Sak nr. 19 [03:29:26]

  Odelstingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover
  (Besl. O. nr. 146 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 119 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 97 (2008–2009))

 • Sak nr. 20 [03:29:38]

  Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (økning av stønadssatsene)
  (Besl. O. nr. 147 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 129 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 99 (2008–2009))

 • Sak nr. 21 [03:30:18]

  Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) ((Besl. O. nr. 148 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 126 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 100 (2008–2009)))

 • Sak nr. 22 [03:30:28]

  Odelstingets vedtak til lov om endringer i helsepersonelloven ((Besl. O. nr. 149 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 122 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 83 (2008–2009)))

 • Sak nr. 23 [03:30:39]

  Odelstingets vedtak til lov om endringar i helsepersonelloven m.m. (oppfølging av born som pårørande) (Besl. O. nr. 150 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 123 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 84 (2008–2009))

 • Sak nr. 24 [03:30:56]

  Odelstingets vedtak til lov om endringer i apotekloven ((Besl. O. nr. 151 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 133 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 91 (2008–2009)))

 • Sak nr. 25 [03:31:05]

  Odelstingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven m.m. (etablering av en ordning for refusjon av pasienters utgifter til helsehjelp i andre EØS-land) (Besl. O. nr. 152 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 134 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 92 (2008–2009))

 • Sak nr. 26 [03:31:23]

  Odelstingets vedtak til lov om utvalg som skal undersøke forhold knyttet til at personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv ((Besl. O. nr. 153 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 132 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 90 (2008–2009)))

 • Sak nr. 27 [03:31:40]

  Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen ((Besl. O. nr. 154 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 127 (2008–2009)))

 • Sak nr. 28 [03:31:56]

  Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter ((Besl. O. nr. 155 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 128 (2008–2009)))

Møtet hevet kl. 03.55. Ved Stortingets avslutning den 19. juni ble protokollen underskrevet av Lagtingets tilstedeværende representanter: Ola T. Lånke, Thorbjørn Jagland, Rolf Reikvam, Inge Lønning, Per Ove Width, Eirin Kristin Sund, Inger S. Enger, Gerd Janne Kristoffersen, Gunnar Gundersen, Bård Hoksrud, Jorodd Asphjell, Kari Kjønaas Kjos, Ann-Kristin Engstad, Anne Margrethe Larsen, Marianne Marthinsen, Line Henriette Holten Hjemdal, Leif Helge Kongshaug, Magnar Lund Bergo, Per Roar Bredvold, Espen Johnsen, Irene Johansen, Alf Ivar Samuelsen, Lodve Solholm, Sigrun Eng, Kari Lise Holmberg, Ola Borten Moe, Tor-Arne Strøm, Jan Petersen og Vidar Bjørnstad.