Stortinget - Møte torsdag den 13. november 2003 kl. 10

Dato: 13.11.2003
President: Kari Lise Holmberg

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra samferdselskomiteen om
  1. forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Audun Bjørlo Lysbakken og Heidi Grande Røys om styrket oljevernberedskap på Vestlandet,
  2. forslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Karin S. Woldseth, Lodve Solholm og Arne Sortevik om å gjennomføre en utvidet analyse av behovet for oljevernberedskapen for seilingsleden knyttet til skipstrafikken ved oljeraffineriet på Mongstad samt området mellom Bergen havn og Mongstad
  ((Innst. S. nr. 16 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:128 (2002-2003) og Dokument nr. 8:135 (2002-2003)))

 • Sak nr. 2

  Interpellasjon fra representanten Siri Hall Arnøy til barne- og familieministeren:
  "Det er to år siden sist Stortinget diskuterte levevilkår og livskvalitet for lesbiske og homofile i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 25 for 2000-2001. Det var et bredt flertall på Stortinget som understreket at det fortsatt er behov for holdningsendringer for å sikre denne gruppen like gode levevilkår som resten av befolkningen. Siden har det kommet flere eksempler på at vi ennå har en vei å gå, blant annet en internasjonal undersøkelse som viste at nordmenn har sterkere fordommer mot lesbiske og homofile enn dansker og svensker. Magasinet Blikk beskylder statsråden for å drive en konsekvent diskriminering av homofile, og refererer blant annet til gjennomføringen av Stortingets vedtak om stebarnsadopsjon.
  Hva er statsrådens målsettinger og visjoner for det homopolitiske arbeidet, og hva slags syn på homofile og lesbiske legger statsråden til grunn for sitt arbeid?"

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 11.50.