Stortinget - Møte tirsdag den 18. mai 2004 kl. 12

Dato: 18.05.2004

Dokument: (Innst. S. nr. 183 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:46 (2003-2004))

Sak nr. 3

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Ingvild Vaggen Malvik, Kjetil Bjørklund og Heidi Sørensen om tiltak for 4 000 nye arbeidsplasser gjennom økt satsing på bioenergi

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstillet:

Dokument nr. 8:46 (2003-2004) – forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Ingvild Vaggen Malvik, Kjetil Bjørklund og Heidi Sørensen om tiltak for 4 000 nye arbeidsplasser gjennom økt satsing på bioenergi – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.