Stortinget - Møte onsdag den 12. januar 2005 kl. 10

Dato: 12.01.2005

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 10

Rune J. Skjælaaen (Sp) [10:47:10]: Helseministeren har uttalt at Regjeringen må skaffe seg full oversikt over bolig- og omsorgstilbudet til psykisk syke i kommunene før psykiatriske sykehjems- eller døgnplasser i psykiatriske behandlingsinstitusjoner blir lagt ned. Psykiatriske heldøgnsplasser blir lagt ned.

Mener statsråden signalene som er gitt, er tilstrekkelige til at de blir fulgt av helseforetakene?

Statsråd Ansgar Gabrielsen [10:47:37]: En vesentlig forutsetning i tilknytning til Opptrappingsplanen for psykisk helse er at det skal skje en oppbygging og en vesentlig omstrukturering av tjenestetilbudet innen psykisk helsevern. Siktemålet med omstruktureringen er å bygge opp en desentralisert tjeneste som fungerer i et nært samspill med kommunene både i forhold til den enkelte bruker og med tanke på veiledning, konsultasjon og undervisning.

Norge har opptil 80-90 pst. av de samlede ressursene knyttet til drift av døgnavdelinger, noe som også i en europeisk sammenheng er meget høyt. Derfor er det en klar forutsetning og forventning om å dreie ressursinnsatsen innen psykisk helsevern til en betydelig økning av dagtilbud og polikliniske tilbud og ambulante arbeidsformer. For psykiatriske sykehjem innebærer dette dels en oppgradering av tilbud til aktive behandlingsplasser, dels en avvikling av denne institusjonstypen i takt med at tilbudet i kommunene bygges opp. Derfor er det viktig at kommunene og helseforetakene er koordinerte i sin innsats. Kommunene må iverksette en rekke ulike tiltak for å sikre at personer med alvorlige psykiske lidelser får tilrettelagte boliger. Omstilling i spesialisthelsetjenesten er ikke uavhengig av boligsituasjonen i kommunene.

Stortinget ble gjennom statsbudsjettet for 2004 og 2005 orientert om at nedbyggingen av psykiatriske sykehjem hadde gått langt raskere enn antatt da Opptrappingsplanen for psykisk helse ble vedtatt i 1998. Dette gjør at flere forhold nå må vurderes. Tilrettelagte boliger med tilhørende servicetjenester og med mulighet for faglig oppfølging er helt fundamentalt for å realisere målene i opptrappingsplanen. Ut fra omfanget av reduksjonen i antall døgnplasser i psykiatriske sykehjem har jeg tatt initiativ til en ny gjennomgang av boliger og tilrettelegging av boligsituasjonen. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med denne saken når gjennomgangen er foretatt.

Jeg har meldt fra til de regionale helseforetakene om at det ikke skal skje en ytterligere reduksjon av antall sykehjemsplasser og døgnplasser før det er foretatt en samlet gjennomgang av boligsituasjonen.

De regionale helseforetakene står overfor en rekke omstillingskrav innen psykisk helsevern, og departementet er kjent med at det enkelte steder er klare behov for omstilling fra dagens døgnplasser til ambulante arbeidsformer. Jeg vurderer disse sakene opp mot hvorvidt dette er omstillinger som har konsekvenser for boligbehovet i kommunene.

Rune J. Skjælaaen (Sp) [10:49:59]: Jeg takker statsråden for svaret.

Jeg har tidligere stilt et skriftlig spørsmål til statsråden om nedleggelse av ni av 18 døgnplasser ved Jonatunet i Helse Fonna. Svaret fra ministeren var at dette ikke var nedleggelser, men flytting av plasser til Valen sykehus. Nå kommer det imidlertid fram at ved Valen sykehus skal de redusere antall plasser, fra 104 til 75 senger. Den første nedtrappingen, til 90, er allerede i gang.

Er helseministeren enig i at det kan være vanskelig å se om de signalene han har sendt ut om stopp i nedlegging av døgnplasser før et tilsvarende tilbud er bygd opp lokalt, blir fulgt?

Statsråd Ansgar Gabrielsen [10:50:46]: Det som var mitt helt klare signal, og ikke bare signal, men mitt skriftlige budskap til de fem regionale helseforetak, var at man måtte bremse opp i forhold til nedbygging av psykiatriske sykehjem, en nedbygging som hadde gått altfor raskt i forhold til den oppbyggingen som hadde skjedd i kommunene.

I en del av omstillingene er det både plusser og minuser. Det vet jeg også gjelder i det området representanten nevner, som har med Jonatunet å gjøre, og som dette er overført til. Det jeg har fått opplyst fra Helse Fonna, er at det samarbeidet man har hatt med ordføreren i Jondalen, er et interkommunalt samarbeid som har ført til at man har fått et tilbud som kvalitativt på ingen måte ligger tilbake for det man hadde tidligere. Tvert imot fremstår det, som jeg har fått opplyst, som et bedre tilbud til de pasientgruppene som man skal ivareta.

Jeg har noen saker på mitt bord til vurdering, og det gjelder om man før man legger ned noe, skal ha bygd opp noe. Det kan være forskjellige vurderinger av det. De sakene ender til syvende og sist på mitt bord for avgjørelse.

Rune J. Skjælaaen (Sp)[10:52:07]: Ved utgangen av september 2004 ventet 1 640 pasienter på psykiatrisk behandlingsplass i Helse Vest. Av disse var 580 i Helse Bergen og 148 i Helse Fonna. Samtidig vet vi at personer som er tilbakeført og får et tilbud i kommunene, i perioder også vil trenge døgnbehandling ved psykiatrisk behandlingsinstitusjon. Det er slikt som skjer.

Mener helseministeren, når det er så lange ventelister - i Helse Vest 1 640 pasienter - at det i det hele tatt er forsvarlig å legge ned døgnbehandlingsplasser nå?

Statsråd Ansgar Gabrielsen [10:52:53]: Så langt min kunnskap tilsier, kan det argumenteres ganske sterkt for at de to tingene ikke er sammenlignbare størrelser. At man har 1 600 på en venteliste, betyr jo ikke at det er 1 600 som står på venteliste for å bli innlagt på psykiatriske institusjoner. En del av bildet når det gjelder hele psykiatrien, var da vi etablerte opptrappingsplanen, det faktum at vi brukte enorme ressurser på heldøgnsplasser, mens vi hadde lange ventelister for personer med mindre lidelser som hadde behov for et poliklinisk tilbud.

Det vi har gjort, det hele handlingsplanen dreier seg om, er å allokere ressursene inn mot dem som står på denne ventelisten, som ofte trenger et poliklinisk tilbud. Vi er, så vidt jeg vet, i tillegg til Italia det landet i Europa som bruker størst andel av ressursene på heldøgnsplasser.

Men det som er helt definitivt, er: Jeg har i tillegg til det Stortinget vedtok når det gjaldt budsjettet for neste år i forhold til opptrappingsplanen, instruert fem regionale helseforetak - altså alle - om at veksten i psykiatrien dette året skal være større enn veksten i somatikken. Det er første gang det er gjort.