Stortinget - Møte onsdag den 12. januar 2005 kl. 10

Dato: 12.01.2005

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 3

Presidenten: Dette spørsmålet, fra representanten Synnøve Konglevoll til utenriksministeren, vil bli besvart av utdannings- og forskningsministeren som rette vedkommende.

Synnøve Konglevoll (A) [10:03:55]: Jeg vil stille følgende spørsmål til utdannings- og forskningsministeren:

Gjennom media har det fremkommet at det er planlagt å legge ned de meteorologiske stasjonene på Jan Mayen og Hopen på Svalbard.

Mener utdannings- og forskningsministeren dette er klokt med tanke på bl.a. håndhevelsen av den 200 mils fiskerigrensen og Norges ansvar for klimaforskning?

Statsråd Kristin Clemet [10:04:21]: Spørsmålet fra representanten Konglevoll ble opprinnelig stilt til utenriksministeren. Grunnen til at jeg besvarer spørsmålet, er at Meteorologisk institutt forvaltes av Utdannings- og forskningsdepartementet. Bakgrunnen for medieoppslagene som representanten viser til, er et forslag Meteorologisk institutt fremmet overfor eget styre nå i høst. Forslaget gikk ut på å nedlegge virksomheten på Jan Mayen og Hopen i 2005. Instituttet har begrunnet dette forslaget med frykt for at infrastrukturen på Jan Mayen vil forsvinne når Loran C legges ned ved utgangen av inneværende år. Denne infrastrukturen er en forutsetning for Meteorologisk institutts virksomhet på øya.

Meteorologisk institutt har nå trukket forslaget, og instituttets styre har vedtatt å opprettholde virksomheten på Jan Mayen og Hopen i 2005. Hovedgrunnen til dette er særlig at Fiskeri- og kystdepartementet i St.prp. nr. 1 for 2004-2005 skriver følgende:

Regjeringens vurdering er at norsk tilstedeværelse på Jan Mayen bør videreføres uansett bortfall av Loran-C/NELS-avtalen.

Når det gjelder behovet for infrastruktur og bemanning av samfunnet Jan Mayen etter 2005, har Fiskeri- og kystdepartementet varslet en vurdering av disse spørsmålene i forbindelse med statsbudsjettet for 2006.

Selv om nedleggelse i 2005 ikke lenger er en aktuell problemstilling, vil jeg likevel knytte noen kommentarer til de to punktene representanten tar opp i sitt spørsmål.

For det første stasjonenes betydning for klimaforskning. Dersom de bemannede stasjonene hadde blitt nedlagt, ville de kunne erstattes av automatstasjoner. Disse kunne ha foretatt noen observasjoner på en tilfredsstillende måte, mens andre observasjoner ikke ville være av god nok kvalitet for klimaforskningsformål. Samlet ville en nedleggelse dermed ha negativ effekt for norsk klimaforskning.

Representantens andre punkt gjaldt opprettholdelse av den norske fiskerisonen. Når det gjelder opprettholdelse av norske suverene rettigheter og forvaltningsansvar, er fysisk tilstedeværelse ingen forutsetning. Det har likevel aldri vært tvil om ønskeligheten av fortsatt norsk tilstedeværelse. Her er behovet for beredskap knyttet til redningsaksjoner et viktig hensyn.

For å konkludere vil jeg slå fast at Meteorologisk institutt ikke lenger har planer om å legge ned de meteorologiske stasjonene på Jan Mayen og Hopen. La meg også understreke at Regjeringen ikke har planer om å avvikle infrastrukturen for samfunnet Jan Mayen, som den meteorologiske stasjonen er avhengig av, heller ikke etter nedleggelsen av Loran C.

Synnøve Konglevoll (A) [10:06:38]: Først vil jeg takke for svaret.

Det er en god stund siden spørsmålet ble sendt, og svaret om at stasjonene ikke skal legges ned, er for så vidt ingen overraskelse, men det er interessant å høre statsrådens svar. Hovedbegrunnelsen for at dette ikke har skjedd, er altså at Meteorologisk institutt sjøl har endret beslutningen. Statsråden sier at Regjeringa ikke har planer om å legge dem ned. Vil dette bety at Regjeringa nå har fått økt fokus på betydningen av å opprettholde disse stasjonene? Er det noe Regjeringa vil ta et politisk ansvar for å følge opp videre?

Statsråd Kristin Clemet [10:07:19]: Som jeg sa i mitt forrige svar, har Fiskeri- og kystdepartementet varslet en vurdering av disse spørsmålene i forbindelse med statsbudsjettet for 2006. Det foreligger altså ikke lenger planer om å legge ned de meteorologiske stasjonene, og Regjeringen har heller ikke planer om å avvikle infrastrukturen for samfunnet Jan Mayen.

Men jeg får her legge til at spørsmålet vedrører i og for seg en rekke sektorer og også andre ministre, og det vil jo ikke være helt irrelevant om spørreren også i andre sammenhenger tar opp deler av disse spørsmålene med noen av mine kolleger.

Synnøve Konglevoll (A) [10:07:55]: Det siste er jeg for så vidt enig i. Når jeg var såpass frimodig at jeg i utgangspunktet stilte spørsmålet til utenriksministeren, var det fordi jeg mener at opprettholdelsen av disse meteorologiske stasjonene bl.a. handler om håndhevelsen av den 200 mils fiskerigrensa.

Det er sånn at Stortinget venter på en stortingsmelding, som er en oppfølging av Nordområdeutvalgets utredning Mot nord!, som ennå ikke har kommet. Mange har savnet en strategi fra Regjeringa når det gjelder en satsing i nordområdene. Er det sånn at i hvert fall utdannings- og forskningsministeren mener at opprettholdelse av de meteorologiske stasjonene er viktig også i en sånn sammenheng?

Statsråd Kristin Clemet [10:08:43]: Jeg har besvart spørsmålet fordi jeg har det konstitusjonelle ansvaret for Meteorologisk institutt.

Det reises jo en rekke spørsmål her, og, som jeg sa, Regjeringens standpunkt er at suvereniteten i og for seg ikke forutsetter fysisk tilstedeværelse, men ønskeligheten av det er til stede. Når det gjelder utdypende spørsmål knyttet til dette, og fiskerirettigheter, fiskeriinteresser osv., vil jeg anbefale en nærmere dialog med fiskeriministeren. Men jeg skal bringe de synspunktene som er fremkommet her, videre til ham.