Stortinget - Møte tirsdag den 31. mai 2005 kl. 10

Dato: 31.05.2005

Voteringer

Etter at det var ringt til votering i 5 minutter, uttalte

Presidenten: Da er vi klare til å gå til votering.

Voteringa i ei sak finst i slutten av referatet for kvar enkelt sak.