Stortinget - Møte fredag den 14. november 2008 kl. 10

Dato: 14.11.2008
President: Carl I. Hagen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:22]

  Innstilling fra finanskomiteen om statsgaranti for andel av innskudd i Kaupthing Banki Hfs filial i Norge (kap. 1640) ((Innst. S. nr. 26 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 6 (2008–2009)))

 • Sak nr. 2 [10:03:50]

  Innstilling fra finanskomiteen om garanti for styreansvar for medlemmene av administrasjonsstyret i Kaupthing Banki Hfs filial i Norge under offentlig administrasjon ((Innst. S. nr. 25 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 7 (2008–2009)))

 • Sak nr. 3 [10:06:54]

  Interpellasjon fra representanten Kari Lise Holmberg til kunnskapsministeren:
  «Aftenposten viser den 22. september til tall fra Statistisk sentralbyrå som forteller at 35 pst. av innvandrerguttene i videregående slutter skolen for i stedet å jobbe, henge på gaten eller sove bort dagen. Én av fem etnisk norske gutter dropper ut, mens halvparten av de afrikanske guttene slutter skolen. Forskning viser dessuten at det generelt er slik at gutter gjør det dårligere på skolen enn jenter. Drop‑out er en av vår skoles store utfordringer. Årsakene kan være mange, men jeg ønsker å fremheve det faktum at både etnisk norske og innvandrerungdom må kunne norsk for å klare å følge med på skolen. Skolen skal dessuten være en arena hvor alle grupper skal ha likeverdige sjanser til å lykkes.
  Hvordan vil statsråden sikre at skoleverket på et tidlig tidspunkt greier å fange opp og hjelpe de elevene som er i risiko for å droppe ut i videregående skole?»

 • Sak nr. 4 [11:35:17]

  Interpellasjon fra representanten Karin Andersen til helse‑ og omsorgsministeren:
  «Legemiddelavhengighet og bivirkninger av det er et stort og skjult folkehelseproblem. Det medfører store lidelser for den enkelte og har høye samfunnsøkonomiske kostnader. Helsevesenet må i mange tilfeller ta medansvar for at avhengigheten har oppstått. Det er stor mangel på kunnskap blant brukere, helsepersonell og ellers i samfunnet om dette problemet. Tilbud og behandling er nærmest fraværende i Norge og dette er det nødvendig å rette opp. Prosjektet «Medisin mot piller», lokalisert på Hamar, har startet et meget viktig arbeid på feltet og arbeider for å etablere et landsdekkende ressurssenter. Arbeidet skal være forbyggende og gi kunnskap, råd, veiledning og støtte til brukere, helsevesen og andre berørte.
  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at prosjektet «Medisin mot piller» får fortsette sitt viktige arbeid?»

 • Sak nr. 5 [12:16:22]

  Interpellasjon fra representanten Gunnar Kvassheim til helse‑ og omsorgsministeren:
  «Vi opplever en økende bekymring for helseeffektene ved at mennesker over tid utsettes for stråling fra stadig flere strålekilder. Det er mange eksempler på at personer mener de er blitt syke som følge av eksponering fra mobilmaster, mobiltelefoner og trådløse nettverk. I flere kommuner er man bekymret for stråling i tilknytning til skoler og barnehager. Det er ulike oppfatninger i forskningsmiljøene knyttet til de helsemessige konsekvensene av slik bestråling. En rekke land har innført lavere grenseverdier for stråling enn det som er anbefalt av WHO med bakgrunn i denne usikkerheten. Fra ulikt hold hevdes det at WHOs grenseverdier er påvirket av tunge næringsinteresser. På flere områder legges føre var‑prinsippet til grunn. Det er grunn til å drøfte hvordan en føre var‑holdning bør innføres på dette området.
  Hva er Regjeringens politikk på området, og hvilke tiltak vil Regjeringen iverksette?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.18.