Stortinget - Møte fredag den 27. mai 2011 kl. 9

Dato: 27.05.2011
President: Line Henriette Hjemdal

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [09:02:39]

  Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Arve Kambe, Svein Harberg, Henning Warloe og Torgeir Dahl om en styrket maritim utdanning i Norge ((Innst. 343 S (2010–2011), jf. Dokument 8:104 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 2 [10:29:32]

  Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal og Jon Jæger Gåsvatn om endring av regelverk for mobile slakteri ((Innst. 348 S (2010–2011), jf. Dokument 8:117 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 3 [11:02:18]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos, Jon Jæger Gåsvatn, Christian Tybring-Gjedde og Peter N. Myhre om overføring av deler av Aker sykehus fra Oslo universitetssykehus til Akershus universitetssykehus (Ahus) for å sikre tilstrekkelig sykehuskapasitet for pasientene innenfor Ahus sitt utvidede opptaksområde ((Innst. 321 S (2010–2011), jf. Dokument 8:99 S (2010–2011)))

 • Sak nr. 4 [11:26:25]

  Interpellasjon fra representanten Kari Henriksen til helse- og omsorgsministeren:
  «Teknologi når det gjelder medisin, omsorg og hjelpemidler, er vesentlig for kvalitet og god behandling i helse- og omsorgstjenestene i Norge. Slik teknologi gir muligheter til bedre behandling og omsorg til flere. I dag brukes slik teknologi i hovedsak i sykehus og for somatiske tilstander, den brukes mer på sykehus enn i kommunene og er mindre tilgjengelig for pasienter som behandles f.eks. for rusavhengighet eller psykisk sykdom, eller er pleietrengende eldre. Rett bruk av slik teknologi gir flere gode hverdager for flere.
  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at ny teknologi bidrar til å jevne ut sosiale ulikheter i helse- og omsorgstjenestene, og at kommunene tar ny teknologi i bruk i større grad enn i dag også i behandling og oppfølging av rusavhengige, psykisk syke og eldre; mener statsråden det er behov for ytterligere satsing på bruk av slik teknologi, og hva må til for å øke bruken og gjøre den tilgjengelig for flere?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.23.