Stortinget - Møte mandag den 3. juni 2013 kl. 10

Dato: 03.06.2013

Dokument: (Lovvedtak 72 (2012–2013), jf. Innst. 342 L (2012–2013) og Prop. 116 L (2012–2013))

Sak nr. 20 [13:19:46]

Stortingets vedtak til lov om endringer i forvaltningsloven

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Per-Kristian Foss hadde her overtatt presidentplassen.