Stortinget - Møte torsdag den 8. mai 2014 kl. 10

Dato: 08.05.2014

Formalia

Presidenten: Representantene Else-May Botten, Ola Elvestuen, Solveig Sundbø Abrahamsen og Per Sandberg, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om å forlenge innkallingen av den møtende vararepresentant for Nord-Trøndelag fylke, Jorid Holstad Nordmelan, til å gjelde til og med 12. mai, under den innvilgede permisjon for representanten Arild Grande i tiden fra og med 6. mai til og med 12. mai.

Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilges. – Det anses vedtatt.

Fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe foreligger søknad om permisjon for representanten Kenneth Svendsen i tiden fra og med 12. mai til og med 14. mai for å delta i nordisk-baltisk parlamentspresidentmøte i Moldova.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknaden behandles straks og innvilges.

  • Vararepresentanten, Dagfinn Henrik Olsen, innkalles for å møte i dagene 13. og 14. mai.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt.

Presidenten foreslår Hans Andreas Limi. – Andre forslag foreligger ikke, og Hans Andreas Limi anses enstemmig valgt som settepresident for dagens møte.