Stortinget - Møte torsdag den 3. mai 2018

Dato: 03.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokument: (Innst. 254 S (2017–2018))

Innhald

Sak nr. 1 [10:02:21]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden (Innst. 254 S (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.