Stortinget - Møte torsdag den 8. november 2018

Dato: 08.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representanten Lars Haltbrekken vil fremsette et representantforslag.

Lars Haltbrekken (SV) []: På vegne av en tverrpolitisk allianse mellom Jon Gunnes, fra Venstre, Une Bastholm, fra Miljøpartiet De Grønne, og meg selv – og alle Bymarkas venner i Trondheim – vil jeg framsette et forslag om å be regjeringen utrede en egen bymarklov for Bymarka i Trondheim à la markaloven i Oslo.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Ad behandlingen av statsbudsjett og nasjonalbudsjett

Presidenten: Presidenten vil opplyse om at finanskomiteen har sendt brev til presidentskapet med anmodning om utsettelse av fristene for budsjettbehandlingen, slik de er omtalt i forretningsordenens § 43. Presidenten vil derfor foreslå at Stortinget fraviker bestemmelsen i forretningsordenens § 43 tredje ledd om at finanskomiteen senest 20. november skal avgi innstilling om nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet. Det medfører at finansinnstillingen avgis tirsdag 27. november, og at finansdebatten holdes mandag 3. desember.

Som en konsekvens av dette vil det ikke være mulig for Stortinget å behandle fagkomiteenes budsjettinnstillinger innen fristen 15. desember. Presidenten vil derfor også foreslå at Stortinget fraviker bestemmelsen i forretningsordenens § 43 sjette ledd om at fagkomiteenes budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet innen 15. desember.

Ber noen om ordet? – Så synes ikke. Presidenten har heller ikke registrert at noen har varslet at de vil stemme imot presidentens forslag. – Dermed anses presidentens forslag vedtatt.

Tidsplan for avgivelse og behandling av budsjettinnstillingene vil bli kunngjort snarest.